2008:2

2008:2

Bøckmann, Sissel
Prosjekt Britannia - en evaluering av samarbeid mellom frivillige organisasjoner

ISBN: 978-82-7825-247-5 (fulltekst)

 

Norsk sammendrag:

Det hadde gjennom lang tid vært et ønske om samlokalisering av flere organisasjoner i Fredrikstad. I 2004 kom et tidligere hotell som nå var eid av kommunen opp som et mulig lokale for samlokalisering av flere frivillige organisasjoner og aktører. Huset var tomt, lagt ut for salg, og det hastet derfor med å finne samarbeidspartnere. Noen av de aktørene som nå er i Britannia møtte hverandre og tok opp tanken om et felles husvære, og i løpet av få måneder var samarbeidsavtale og husleiekontrakt undertegnet mellom følgende aktører:
• Frivillighetssentralen i Fredrikstad
• Kirkens Bymisjon
• Fredrikstad kommune, psykisk helsevern
• Prosjekt Sorg og omsorg
• Home - Start Familiekontakten (HSF)
• Mental Helse
• Kreftforeningen (noe senere)
Alle lederne for disse organisasjonene ble intervjuet i forkant av at de åpnet Huset Britannia, og så igjen etter cirka ett års drift. Hensikten har vært å belyse følgende:
• Hvilke forventninger hadde de enkelte aktørene til dette samarbeidet?
• Hvilke erfaringer sitter aktørene med etter ett års samarbeid?
• Hvilken nytte kan aktørene i Huset Britannia og andre frivillige organisasjoner ha av disse erfaringene?
Hovedkonklusjonen i denne rapporten er at prosjekt Britannia er blitt en suksess. Både brukere og frivillige har fått det bedre, og mange av forventningene til aktørene er innfridd. Britannia har blitt et viktig tilbud, som løser sentrale offentlige oppgaver. Imidlertid har det oppstått noe uenighet mellom aktørene når det gjelder brukergrupper og fordeling av lokaler. Dette bør kunne løses.