2008:3

2008:3 

Trond-Arne Borgersen, Jørund Greibrokk og Dag Einar Sommervoll

Påvirker flytting boligprisene?

ISBN: 978-82-7825-253-6 (fulltekst)

 

Norsk sammendrag:

Boligprisen bestemmes i et marked som er preget av heterogenitet langs mange dimensjoner; blant annet knyttet til boligtype og etterspørselsmotiv så vel som til geografi. Boligprisene påvirkes av disse dimensjonene bl.a. gjennom bygge- og tomtekostnader, rente og inntektsutvikling i husholdningene samt flytting både innen og mellom geografiske områder. I denne artikkelen skal vi se på sammenhengen mellom boligprisene og husholdningenes ulike typer flytting. Vi analyserer priseffekter drevet av både lang flytting (urbanisering) og kort flytting (endringer i flyttetilbøyelighet). Modellrammen tar utgangspunkt i et imperfekt bolig- marked med variasjoner i både husholdningenes søkekostnader og deres boligpreferanser. Boliger omsettes i auksjoner, og informasjonsspredning mellom boligsøkende husholdninger er sentral for utviklingen i boligprisen. I modellen avhenger boligprisen av antallet boligsøkende, som igjen avhenger av antall husholdninger som får informasjon om, og flytter til eller innen et geografisk område. På kort sikt drives prisene av andelen husholdninger som er aktive boliginteressenter. På lang sikt, når informasjonen er perfekt fordelt mellom husholdningene drives boligprisene av omsetningsvolumet. Modellen illustrerer hvordan lang tilflytting kan gi midlertidige positive bidrag til boligprisene, men også hvordan en økning i omfanget av kort flytting kan gi varige positive bidrag til prisene. Modellen illustrerer slik hvordan en kartlegging av både kort og lang flytting er nødvendig for å få forståelse av flyttingens samlede bidrag til boligprisutviklingen, og hvordan endringer i flyttestruktur kan ha vært en medvirkende årsak til de siste årenes høye boligprisvekst.