2009:4

Morten Asmyhr

Relasjonen mellom teoriundervisningen og praksisfeltets behov i barnevernspedagogutdanninga ved Høgskolen i Østfold

ISBN: 978-82-7825-276-5 (fulltekst)

 

Norsk sammendrag:

Rapporten tar for seg enkelte emner fra rammeplanen for barnevernspedagogutdanninga og undersøker i hvor stor grad det er samsvar mellom det teoretiske grunnlaget studentene har fra Høgskolen og det som oppfattes som viktig å kunne noe om i praksis. 49 studenter har svart på et spørreskjema. I tillegg er utvalgte praksisveiledere intervjuet.
Hensikten med rapporten er å sette fokus på en utfordring alle profesjonsutdanninger står overfor, det å få til en integrasjon av praksisbasert og teoribasert kunnskap.
Resultatene tyder på at det i det alt vesentlige er en god sammenheng mellom teoriundervisningen og praksisfeltets krav. Imidlertid er det for enkelte områder store avvik. I rapporten er disse områden illustrert og diskutert. I tillegg er det for disse områdene foreslått mulige tiltak som kan iverksettes for et samsvar mellom teori og praksis.