2009:5

Erna Haug
Rapport fra arbeid med studentaktiv FoU 2006-2007: Tema for FoU-arbeidet: Tilrettelegging av det kommunale tjenestetilbudet til barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier TaKT

ISBN: 978-82-7825-288-8 (fulltekst)

 

Norsk sammendrag:

I Strategisk plan for Høgskolen i Østfold 2006 - 2013 var ett hovedinnsatsområde å styrke sammenhengen mellom undervisning og FOU aktivitet. Gjennom denne rapporten beskrives et FOU prosjekt med hensikt om å:

  1. Videreutvikle problembasert læring som læringsplattform gjennom alternative undervisningsformer.
  2. Å øke studiekvaliteten gjennom å prøve ut alternative, praksisnære undervisningsformer som kan øke studentenes motivasjon for læring.
  3. Å etablere et tettere samarbeid med praksisfeltet i kommunene og hos Fylkesmannen i Østfold.
  4. Å styrke kvaliteten på praksisstudier og yrkesutøvelse til barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier.

 

FOU-prosjektet har vært et samarbeid mellom Fylkesmannen i Østfold, tre kommuner i Østfold, tre studenter ved vernepleierutdanningen - siste studieår, og undertegnede. Rapporten gir en beskrivelse av hvordan samarbeidspartnere og studenter er rekruttert, hvordan alternative undervisningsformer er benyttet og hvordan prosjektet er implementert i studentenes praksisundervisning og skriving av bacheloroppgave.