Høgskolen i Østfold. Oppdragsrapport

Oppdragsrapportserien er beregnet for utviklingsarbeid utført for eksterne oppdragsgivere. Publikasjonene publiseres elektronisk og trykkes opp når oppdragsgiver ønsker det.

Dekan ved den enkelte avdeling har det øverste redaksjonelle ansvaret for å vurdere hvilke manuskripter som skal utgis.

2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013  2014  2015  2016  2017

2017

2017:3
Catharina Bjørkquist, Maria Forss, Haralde Holone og Finn Samuelsen.
Innovasjonsreisen – innføring av digitale trygghetsalarmer på veien mot Helsevakt: Følgeforskning i Fredrikstad kommune

2017:2 er under arbeid.

2017:1
Gunnar Vold Hansen, Kari Aarøen, Anne-Grethe Gregersen, Mette Hansen, Therese Dwyer Løken, Finn Samuelsen og Inger Tjøstolvsen.
Samarbeid om rehabilitering

2016

2016:1
Gunnar Vold Hansen, Catharina Bjørkquist, Guro Øyen Huby og Lasse Johnsen.
SÅRBARE OVERGANGER – «Tricky Transitions»

2014

2014:1
Catharina Bjørkquist og Helge Ramsdal
A Research Design for the Study of an Innovation Journey  - The eSenior project: Piloting Telecare and Telehealth Technology

2014:2
Gunnar Vold Hansen, Ulf Dahl og Finn Samuelsen
EVALUERING AV BRIK – Behovs- og ressurskartlegging i kriminalomsorgen

2014:3
Gunnar Vold Hansen
«Kortprogram Rus» - Evaluering av et pilotprosjekt

2014:4
Catharina Bjørkquist og Helge Ramsdal
Baseline for pilotering av velferdsteknologi: KOLS-monitorering, automatisk medisinhåndtering og mobile trygghetsalarmer i Sarpsborg kommune

2013

2013:18
Gunnar Vold Hansen, Petter A. Arvesen og Trude Tonholm
Pappa i fengsel: andre evalueringsrapport

2013:17
Sigurd Roger Nilsen, Kirsti Lauvli Andersen, Siv Groth Johansen og Heidi Karlsen 
Når samhandling kreves: et helsevesen i endring krever ny kompetanse

2013:15 
Tonje Kolle, Mette Røe Nyhus
Tenk om Emilie het Emil?»: en rapport fra Østfold om pedagogisk likestillingsarbeid i barnehagen

2013:14 
Marianne Hatlem (red.), Ronald Nolet (red.), Torill Strand (red.)
Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena: rapport fra en pilotstudie

2013:13 
Gunnar Vold Hansen, Hilde Rossnes Jensen, Anne Schillinger, Jon Aasmund Sandsberg, Ragnhild Fugletveit
Oppsøkende rusteam i Moss

2013:12 
Finn Mikaelsen (red.), Trude Tonholm (red.), Anett Hamang, Astri Reid, Arne Inge Sørensen, Elisabeth Vindløv
1 1 er mer enn 2

2013:11
Ove Sandell
Østbyen helsehus, avdeling Leistad

2013:10
Gunnar Vold Hansen, Elin Egeland
Spilderhaug & Berggylt bofellesskap

2013:9
Gunnar Vold Hansen, Sissel Landsnes
LIEN»: et tilrettelagt botilbud i Bergen

2013:8
Kari Aarøen
Omsorgsboligene A-F på Åsgårdområdet - Tromsø kommune

2013:7
Gunnar Vold Hansen
Moldbakken bosenter og bofellesskap

2013:6
Gunnar Vold Hansen
Vannassen bofellesskap

2013:5
Petter Arvesen, Trude Tonholm
Myrsæter bo- og rehabiliteringssenter

2013:4
Heidi Aagaard, Vigdis Abrahamsen Grøndahl
Mat og måltider i hjemmesykepleien: undersøkelse utført for Helsedirektoratet

2013:3
K. Michael Thomsen
Ikke mine, ikke dine, men våre pasienter; eksempler på samarbeid mellom kommune og DPS for mennesker med psykiske lidelser og omfattende behov for tjenester

2013:2
Wenche Falch, Catharina Bjørkquist
Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus - Bodø: hjemmetjenesten

2013:1
Ragnhild Fugletveit
Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret…: oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune

2012

2012:4
Kjetil Ramsdal og Catharina Bjørkquist
Mobilt røntgen: Gjennomgang av prosjekt og erfaringsgrunnlag

2012:3
Finn Mikaelsen (red.), Trude Tonholm (red.), Line C. Dyrø, Malin Eriksen, Kristine Kngsberg, Glenn Jonny Gander Hansen
En for alle - alle for En!: Et tiltak for å redusere sosial ulikhet i helse for rusavhengige i Fredrikstad og omegn

2012:2
Gunnar Vold Hansen og Helge Ramsdal
Forpliktende samhandling om psykisk helse på Romerike («Romeriksprosjektet»): Underveisevaluering
 
2012:1
Inger Karine Ambjørnsen og Camilla Frogner
Utprøving og validering av in-house prosedyre for påvisning av laktoseintoleranse ved bruk av real-time PCR

2011

2011:4
Hilde Marie Andreassen
"Alt rett - Alltid"

2011:3
Anne-Grethe Gregersen og Klaus Michael Thomsen
Egenomsorg, behov og mestring: i samarbeid med Norsk Revmatikerforbund

2011:2
Arve Negaard
En ekstern evaluering av reformarbeidet i grunnskolen i Sarpsborg kommune: hovedrapport

2011:1
Børre Stenseth
Strategisk ressursplanlegging i  ambulansetjenesten: forprosjekt for Sykehuset Østfold, Fredrikstad

2010

2010:4
Gunnar Vold Hansen, Ragnhild Fugletveit og Petter A. Arvesen
"Pedalen": sykkelverksted og sykkelparkering

2010:3
Dan Roger Sträng
Evaluering av PP-tjenesten i Våler kommune

2010:2
Hansen, Gunnar Vold og Ragnhild Fugletveit
"... vi driver og rydder hver uke vi ...": Evaluering av Oppsøkende rusteam i Moss/Rygge

2010:1
Aagaard, Heidi
"Ærlig talt": mat og måltider i sykehjem: en undersøkelse blant beboere i somatiske sykehjem i Østfold

2009

2009:5
Hansen, Gunnar Vold og Petter A. Arvesen
Tiltak for å redusere sykefravær: Eiendom & Intern Service - Askim kommune

2009:4
Baltzersen, Rolf K., Erik Eliassen, Knut Lensby Kleive, Elin Andersen Løvli og Dyril Melberg
Å drive IKT-basert skoleutviklingsarbeid i mininettverk: erfaringer fra Haldennettverket

2009:3
Negaard, Arve
Hvordan oppfatter utenforstående flerkulturelt kontaktutvalg i Østfold Fylkeskommune? En ekstern evaluering

2009:2
Negaard, Arve
På vei mot internasjonale Sarpsborg kommune: en situasjonsanalyse av innvandring og integrering i Sarpsborg kommune høsten 2008

2009:1
Ramsdal, Helge og Gunnar Vold Hansen
Administrativt Samarbeidsutvalg i Østfold: erfaringer med organisering og arbeidsformer

2008

2008:2
Ørmen, Nita
Barnas stasjon: rapport fra en brukerundersøkelse

2008:1
Lillemoen, Lillian (red.) og Sigurd Roger Nilsen (red.)
Praksis som læringsarena: et samlæringsprosjekt

2007

2007:4
Negaard, Arve
Produktivitet og resultater i grunnskolen i Sarpsborg kommune: en analyse ut fra KOSTRA-tall for 2006

2007:3
Ramsdal, Helge og Kjetil Ramsdal
Organisatoriske innovasjoner i helsesektoren: prosessbaserte virksomhetsmodeller, evidensbasert praksis og behandlingslinjer

2007:2
Paulsen, Kirsti Meum
Eldreomsorg i Askim kommune

2007:1
Nilsen, Sigurd Roger, Siri Brynhildsen og Guri Rummelhoff
Dagtilbudene for eldre i Fredrikstad kommune: en kartleggingsundersøkelse

2006

2006:1
Hansen, Gunnar Vold og Ramsdal, Helge
"IKKE MØTT" : en analyse av sosialmedisinske poliklinikkers konsultasjonspraksis

2005

2005:2
Negaard, Arve
Administrasjon og ledelse av grunnskoler og barnehager i Hvaler kommune

2005:1
Hansen, Gunnar Vold
Prosjekt frivillige hjelpere i eldreomsorgen

2004

2004:1
Hansen, Gunnar Vold og Nilsen, Sigurd Roger
Senter for frivillige organisasjoner : delrapport II

Paulsen, Kirsti Meum
Eldreomsorg i Askim kommune