Høgskolen i Østfold. Rapport

HiØ. Rapport legges ned fra 1.1.2014.

Fra og med 2002 foreligger Høgskolen i Østfold. Rapport i både trykt og elektronisk form. Utgivelser fra 2001 eller tidligere vil i enkelte tilfeller være tilgjengelig i elektronisk form . Høgskolen har rapporter på lager for salg i 5 år. Restopplag overdras så til forfatteren(e). 

Les fulltekstversjon i PDF-format. Bestilling av publikasjoner: postmottak@hiof.no,
Telefon: 69 60 80 00  Telefax: 69 60 80 01
Prisen på rapportene er 150,- kroner.  På noen rapporter vil det bli beregnet moms. Porto kommer i tillegg ved forsendelse.

2000  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013

2013:6
Roger Sträng (red.), Magne Skibsted Jensen (red.) og Dag Sørmo (red.)
KARIB-prosjektet: Kulturanalyse og Reflekterende Prosesser i Barnehagen

2013:5
Dan Roger Sträng og Hanne Bråthen
Kulturanalyse på Gimle skole

2013:4
Bodil Gusgaard
Bilde som kilde for læring

2013:3
Nita Ørmen
Bruk av fokusgruppeintervju som metode i evaluering av nytt praksisopplegg

2013:2
Bodil Gusgaard
Fantasi og virkelighet i Theodor Kittelsens mytiske forestillingsverden: rapport om et temaarbeid fra grunnskolens praksisfelt

2013:1
Jûrg W. Kirchhoff
Fra vedtak til tjeneste – Om utformingen av nødvendig helsehjelp i hjemmebaserte tjenester

2012:2
André Avias
La composition textuelle: des plans de textes à la macro-proposition

2012: 1
Nina Jahren Kristoffersen og Ragnhild Ulseth Velund
En forskningsbasert evalueringsstudie av Høgskolens etterutdanning for praksisveiledere

2011:3
Bjørn Harald Kvifte
Muntlig eksamen sett fra studentperspektiv: en undersøkelse blant lærerstudenter ved Høgskolen i Østfold 

2011:2
Odd Eriksen
Vurdering i praksis

2011:1
Guri Rosseland Rummelhoff
Evaluering av prosjektet gränsregional omsorgsfilosofi

2010:12
Odd Eriksen
Bortvalg, frafall eller utdanningsbrudd? Hvordan kan vi forhindre ar ungdom bryter løpet i videregående skole? 

2010:11
Anne-Lise Arnesen (red.) og Lisbeth Lundahl (red.)
Metoder i forsknings- og utviklingsarbeid i utdanning og lærerutdanning 

2010:10
Mari-Ann Akerjord, Terje Samuelsen, Håkon Tolsby og Børre Stenseth
XPED - prosjektorientert undervisning: Et forsøk med å bruke eXtreme programming som pedagogisk metode 

2010:9
Sträng, Dan Roger
Hvor gode er vi egentlig?: Kalnes videregående skole og elever tatt opp på særskilte vilkår

2010:8
Guri Rosseland Rummelhoff og Hanne Schou Røising
Deling av refleksjonsnotater i Blackboard: en pilotundersøkelse med 2. års sykepleierstudenter

2010:7
Marianne Maugesten
Muntlig eksamen - får studentene bedre vist hva de kan? En analyse av åtte studenters forståelse på muntlig eksamen i matematikk

2010:6
Torunn Skofsrud Boger, Anne-Lise Eng, Ragnhild Fugletveit og Stine Torp Løkkeberg
Hvilke erfaringer og holdninger har studenter i høyere utdanning til fusk og plagiering?

2010:5
Kirsti Meum Paulsen, Inger Hjelmeland og Erna Haug
To-spann i hjemmetjenesten til mennekser med utviklingshemming: prosjektrapport kunnskapsbasert praksis: prosjektperiode januar-april 2009 

2010:4
Erna Haug, Inger Hjelmeland og Kirsti Meum Paulsen
Etablering av fagringer i to norske kommuner: prosjektrapport kunnskapsbasert praksis: prosjektperiode 2008-2009 

2010:3
Ragnhild Fugletveit og Trude Tonholm
Rehabilitering etter langvarig rusavhengighet: To liv i ett: en kvalitativ studie om å bli rusfri 

2010:2
Erna Haug og Inger Hjelmeland
Studentaktive undervisningsmetoder og veiledning i undervisning av deltidsstudenter på vernepleierutdanningen: prosjektrapport, prosjektperiode 2006-2008

2010:1
Erna Haug og Kirsti Meum Paulsen
Evaluering av studentaktive undervisningsformer i vernepleierutdanningen ved Høgskolen i Østfold

2009:5
Odd Eriksen
Utdanningsvalg i Østfold 

2009:4
Henning E. Sandstrøm
Befrielseteologi och kristen humanism: en karakteristik av Allan Boesaks "Black theology"

2009:3
Kirsti Lauvli Andersen
Godt nok forberedt for praksis? Sykepleiestudenters forberedthet og opplevelse av mestring i praktiske prosedyrer
 
2009:2
Dan Roger Stræng
Den digitale lærergjerningen: om IT-basert lærerutdanning og skolepraksis

2009:1
Helge Ramsdal, Egil J. Skorstad og Øystein Strøm
Fleksible organisasjoner: alternative strategier og arbeidsmiljømessige konsekvenser
 
2008:7
Bostrøm, Edgar, Ola Bø, Dag Langmyhr og Terje Rydland
Informasjonsteknologifaget og skoleverket - en bakgrunn og handlingsplan etter Norsk informatikkråd

2008:6
Larsen, Thor og Eva Opshaug Teigen
Hvilke kriterier er viktige for at små og mellomstore bedrifter (SMB) går bra?

2008:5
Wenke Fossen
Analyse og beskrivelse av design- og produktutviklingsprosessen ved avdeling for ingeniørfag, industriell design, Høgskolen i Østfold
 
2008:4
Roald Jensen
Læring og vurdering (LOV): virksomhetsvurdering - et innspill til vurdering i skolen...
 
2008:3
Heidi Aagaard
Mat og måltider i sykehjem: undersøkelse utført for Sosial- og helsedirektoratet

2008:2
Lauvås, Per (red.) og Roar C. Pettersen (red.)
Undervisning basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk virksomhet og erfaringsbasert kunnskap ved Høgskolen i Østfold : rapport fra fagdagen, desember 2006

2008:1
Ove Sandell
Om samfunnsforståelse, samfunnsutvikling, internasjonalisering og globalisering

2007:15
Rolf K. Balltzersen
Modeller på villspor? Kan Cubans modelltenkning gi oss en bedre forståelse av implementeringsteknikken i norsk IKT-orientert skolesatsning?
 
2007:14
Ingrid Femdal og Guri Rosseland Rummelhoff
Gruppeveiledning - en rimelig investering
 
2007:13
Hanne Dybvik
Høgskolebiblioteket som læringsressurs
 
2007:12
Henning E. Sandstrøm
Religion, visdom: en teologisk läsning av Hermann Hesses Siddharta
 
2007:11
Ingrid Femdal, Kirsti Lauvli Andersen, Eva Bjørg Antonsen og Inger Tjøstolvsen
Nyutdannet og godt rustet til sykepeieryrket?
 
2007:10
Kjell-Arne Solli
Å ha en veileder er alfa og omega for et prosjekt

2007:9
Rolf K. Baltzersen
IKT - mirakelkur eller tynn suppe?

2007:8
Christiansen, Kari og Tine Fjogstad
Kart- og terrengforståelse hos jenter på 15 og 16 år

2007:7
Steinar Wennevold
Mot normert, men ikke mot normalt

2007:6
Karsten Brynildsrud
Barnevern og strafferett: kan hensynet til straff og behandling forenes?

2007:5
Baltzersen, Rolf K., Håkon Tolsby og Hanne Schou Røising
Iboende pedagogikk eller black box? En pedagogisk analyse av 3 læringsplattformer med utgangspunkt i deres tekniske arkitektur
 
2007:4
Roar C. Pettersen
Studenters opplevelse og evaluering av undervisning og læringsmiljø: presentasjon av Course experience questionnaire (CEQ) - og validering av tre norske versjoner, erfaringer med studiet (EMS)
 
2007:3
Henning E. Sandstrøm
En profet i Södern: Thomas Mertons förståelse av William Faulkner
 
2007:2
Henning E. Sandstrøm
Skapande Logos: en introduktion till Rudolf Steiners kristologi

2007:1
Liv Berit Fagerli
"Å FÅ DET SVART PÅ HVITT" - om innsyn i pasientjournalen

2006:4
Per-Gunnar Fyhn
Innovasjon i utvikling og gjennomføring av et kurs for ingeniører
 
2006:3
Gunnar Vold Hansen og Ulf Dahl
Alternative rusreaksjoner

2006:2
Kjell-Arne Solli
Prosjekt lese- og skriveopplæring: et samarbeid mellom PP-tjenesten, kommunene Hobøl, Skiptvet og Spydeberg og Høgskolen i Østfold: evaluering av prosjektet: andre delrapport august 2006

2006:1
Gunnar Vold Hanse
Pappa i fengsel : en evalueringsrapport

2005:4
Geir Afdal(red.)
IKT i læringsrommet: IKT, lokal skolepraksis og globalisering

2005:3
Kari Christiansen og Per Chr. Hagen
Motoriske ferdigheter hos sju- og åtteåringer i 1995 og i 2004

2005:2
Erling Solerød(red.)
Lese- og skriveopplæring som pedagogisk ufordring: festskrift til Alfred Lie

2005:1
Liv Berit Fagerli og Per-Gunnar Fyhn
Sykepleieres IT-kunnskap: en intervjuundersøkelse av sykepleie i hjemmesykepleien

2004:7
Bjørn-Ivar Davidsen
Keynes i fortid og framtid: idehistorie og teoriutvikling

2004:6
Marianne Maugesten og Per Lauvås
Bedre læring av matematikk ved enkle midler? Rapport fra et utviklingsprosjekt

2004:5
Hanne Schou Røising
Det er lettest å snakke når en skal si noe: studenterfaringer med nettstøttet samarbeid

2004:4
Kjell-Arne Solli og Alfred Lie
Prosjekt lese- og skriveopplæring: et samarbeid mellom PP-tjenesten, kommunene Hobøl, Skiptvet og Spydeberg og Høgskolen i Østfold. Evaluering av prosjektet: første delrapport sesember 2003

2004:3
Odd Eriksen
IKT som endringsfaktor i lærerutdanningen: rapporten fra PLUTO-prosjektet (2000-2003) ved Høgskolen i Østfold. Avdeling for lærerutdanning

2004:2
Ove Sandell
Om faglig veiledning, om ulike perspektiver på læring, om kunnskap

2004:1
Ruth Danielsen
Reformasjonen i bilder: reformasjonsmaleren Luca Cranach som didaktiker

2003:5
Eva Skærbæk
Anerkendelse, frihed og farlighed: en forskningsrapport

2003:4
Ivar Bråten, Helge I. Strømsø and Bodil S. Olaussen
Self-regulated learning and communications technology in norwegian teacher education: the project ICT as a factor of change in teacher education

2003:3
Brit Ulseth (coordinator), Kari Arsund, Ulf Holm-Johansen, Sissel Larsen and Eva Holen Pettersen
From language teacher to teacher of languages

2003:2
Mari Ann Akerjord og Per-Olav Rusås
Mappeevaluering og veiledningsbasert undervisning - hvem tjener og hvem taper? Erfaringer fra dataingeniørstudiet ved Høgskolen i Østfold

2003:1
Rune Winther og Gustav Dahl
Utvikling og bruk av kritiske programmerbare systemer: en kartlegging av kompetanse og behov i norsk industri

2002:2
Eva Skærbæk
Who cares?: ethical interaction and sexual differences

2002:2
Kari Christtiansen og Thomas Moser
Sammenhengen mellom motorisk og språklig-kognitiv funksjonsnivå hos 11/12-åringer

2002:1
Sigurd Roger Nilsen og Gunnar Vold Hansen
Økte personalressurser - bedret tjenestetilbud? En undersøkelse av effekten av 13 nye årsverk i Åpen omsorg - kommunedel Onsøy

Utgivelser før 2002 vil kun sporadisk publiseres elektronisk.

2000:2
Erling Solerød, Tor Hammervoll og Steinar Wennevold
Studiemiljø og læring: en sammenligning av to kull førsteårsstudenter i allmennlærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold