Grunnskolelærerutdanning

Skriv ut

"Lærerutdanningene er spennende valg for deg som ønsker å kombinere faglig interesse med arbeid blant barn og unge. Som lærer er du en viktig rollemodell for barn og unge, og du skal inspirere og påvirke ved å gi av deg selv og dele din kunnskap. Utdanningene gir deg også kompetanse i å lede og samarbeide med kolleger, foreldre og andre som har ansvar for elevenes oppvekst og utvikling." (Har du det i deg?)

Grunnskolelærerutdanningene er fireårige profesjonsutdanninger på bachelornivå som gir deg kompetanse til arbeid som lærer i barne- og ungdomsskolen. Du kan velge mellom Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn. Utdanningene kvalifiserer for arbeid og undervisningsansvar på hhv. 1.-7. trinn og 5.-10. trinn i grunnskolen, samt i voksenopplæring i tilsvarende grunnskolefag. Begge utdanningene består av både teori og praksis. Teorien skal gi deg den grunnleggende kunnskapen, mens praksis skal lære deg å bruke teorien i hverdagen som lærer.

Grunnskolelærerutdanningene gir deg solid faglig kompetanse for å være lærer i skolen. Du skal lære å vurdere elevenes faglige nivå og å være leder i klasserommet, du skal kunne lede læringsprosesser for grupper av elever og den enkelte elevs utvikling. Gode lærere gjennomfører undervisningen med engasjement og struktur.

For å være kvalifisert for opptak til grunnskolelærerutdanningene kreves generell studiekompetanse. I tillegg er det krav om minimum 35 skolepoeng, samt karakter 3 (gjennomsnitt) både i norsk og i fellesfaget matematikk.

Grunnskolelærerutdanningen ved HIØ bygger på nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet i Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn. Sentralt i Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn står klasseledelse, begynneropplæring og undervisningsfag i barneskolen. Sentralt i Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn står klasseledelse og faglig fordypning.

Målet for begge utdanningene er å hjelpe deg til å fylle et vidt spekter av yrkesfunksjoner i lærerrollen. Fagstudiet, praksisopplæring og dine egne refleksjoner skal danne en helhet og rettes mot de oppgave du kommer til å møte i ditt daglige arbeid som lærer. Utdanningens profesjonsdager skal ivareta dette helhetsperspektivet og tilrettelegge for praksisnærhet, studentaktiviteter og samarbeid mellom fag. Videre er utdanningene profesjonsrettete og forskningsbaserte, med vekt på integrering av IKT i undervisning og læring.

Internasjonalisering

I utdanningens 2. studieår har studentene mulighet til å gjennomføre praksisopplæring i Malawi, Afrika. I 4. studieår er det mulighet for studenter til å studere et eller to semestre i utlandet.

Masterstudier som videreutdanninger

Grunnskolelærerstudenter har mulighet til å søke seg inn på en masterutdanning (120 studiepoeng) etter 3. studieår i utdanningene, forutsatt at man oppfyller opptakskravene. Ved Høgskolen i Østfold kan studenten velge mellom tre masterutdanninger: Masterstudium i fremmedspråk i skolen (ikke GLU 1-7), Masterstudium i mangfold og inkludering i pedagogisk virksomhet og Masterstudium i Spesialpedagogikk.

Lærerutdanningene følger Kunnskapsdepartementets Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Studieorganisering, innhold og faglige krav til praksis er beskrevet i Studieplan for Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn og Studieplan for Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn. I begge utdanningene følger studentene egen Plan for praksis; for hhv. 1.-7. trinn og 5.-10. trinn.


Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn eller Grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn - Valget er ditt!


Begge grunnskolelærerutdanningene vektlegger integrering av IKT i undervisning og læring. Alle studentene må derfor ha en egen bærbar PC.
Informasjon om kjøp av årets student-PC