Studie- og forskningsenheten

Skriv ut

 
På studie- og forskningsenhetens sider får du informasjon om:


Om Studie- og forskningsenheten

Studie- og forskningsenheten er organisert under Fellestjenesten og ledes av studie- og forskningsdirektør Beth Linde.
Studie- og forskningsenheten holder til i 3. etasje ved studiested Remmen, Halden og er inndelt i sju team:

 

 Team Ansatt/Funksjon  Arbeidsområder


Opptak

Trine-Lise Brattested
(opptaksleder/rådgiver)

Tine Sønderby Kristensen
(rådgiver )

Lill Monika Bjørnø Kjendal (førstekonsulent)

 • Veiledning og informasjon angående opptakskrav, realkompetanse og søknadsprosedyrer
 • Behandling av søknader om opptak til Høgskolen i Østfold og gjennomføring av opptakene
 • Utvikling av opptaksregler
 • Utredning, rapportering og analyser av søke- og studentdata
Utredningsarbeid og
studieutvikling

Gro Telhaug
(rådgiver)

Frode Willy Skogmann
(rådgiver)

Lena Therese Tolfsen
(rådgiver)

Ragnar Knudsen
(rådgiver)

Inger Steiner Børresen (seniorkonsulent)

 

 • Studieutviklingsarbeid på bachelor- og masternivå
 • Utarbeidelse og oppfølging av høgskolens sentrale forskrifter og bestemmelser knyttet til studieplanarbeid
 • Koordineringsansvar for studieplanarbeid ved høgskolen
 • Koordinering/utarbeidelse av høringsuttalelser til eksterne aktører
 • Administrativ støtte til PULS
 • Kvalitetssikring av elektronisk studiekatalog
 • Kvalitetssikring av elektronisk studenthåndbok
 • Rapportering og analyse av studentdata
 • Sekretariat for høgskolens utvalg for utdannings-kvalitet
 • Sekretariat for høgskolens klagenemnd
 • Sekretariat for høgskolen utvalg for e-læring

  

PULS - Program for
undervisning, læring og studiekvalitet

Roar Pettersen
(leder, dosent)

Kristine Høeg Karlsen
(stipendiat)

Anne Marit Skumsnes
(førstelektor)

Hanne Schou Røising
(høgskolelektor)

 

 • Bistand/råd til avdelingens pedagogiske vikrsomhet
 • PULS har ansvar for bl.a. førstelektorprogrammene og høgskolepedagogikkprogrammet
 • Forskning på studiekvalitet og høyskolepedagogikk:
  NFR- prosjektet; kvalitetsreformens vurderingsordninger

Internasjonalt kontor

Laila Fagerdal 
(rådgiver)

Ellen Høy-Petersen 
(rådgiver)

Elise Jamissen
(førstekonsulent)

 

 • Studentutveksling
 • Lærer- og ansattutveksling
 • Inngåelse og utarbeidelse av internasjonale samarbeidsavtaler
 • Administrasjon av HiØs deltakelse i Erasmus og kvoteprogrammet
 • Behandling av høringssaker vedrørende internasjonalisering
 • Oppdatering av web; studier i utlandet, internasjonal utveksling og engelske nettsider
 • Markedsføring av HiØ til internasjonale studenter og partnere
 • Sekretariat for høgskolens internasjonale utvalg
 • Rapportering

FoU

Kjell Ove Kjølaas 
(FoU-koordinator)

 

 • Administrativ tilrettelegging, koordinering og oppfølging av høgskolens
  FoU-virksomhet og rapportering av høgskolens aktivitet innen området
 • Informasjon om ulike FoU-programmer og -prosjekter, herunder veiledning i søknadsprosedyrer og støtte til søknadsarbeid
 • Kvalitetsarbeid og kvalitetssikring i det FoU-administrative området
Kvalitetssikring

Hanna Marie Ihlebæk
(rådgiver)

 

 • Opplæring og informasjon om høgskolens kvalitetssystem
 • Utvikling, vedlikehold og rapportering om høgskolens kvalitetssystem
 • Analyse- og utredningsarbeid
 • Gjennomføring og analyse av studentevalueringer
 • Ledelse av høgskolens team for internrevisjon
 • Sekretariat for høgskolens læringsmiljøutvalg
Læringsmiljø

Tommy Payne
(førstekonsulent)

 • Kartlegging og utvikling av det helhetlige læringsmiljøet ved høgskolen
 • Tilrettelegging og koordinering av læringsmiljøtiltak
 • Nettverksbygging og samarbeid med lokalt kultur- og samfunnsliv
 • Bistand / råd i endringsarbeid som er relatert til læringsmiljø
 • Observatør i Læringsmiljøutvalget, Mangfoldsutvalget og Markedsføringsutvalget

 

Utvalg som er tilknyttet Studie- og forskningsenheten:

Forskning og utviklingsutvalg (FOU)
Internasjonalt utvalg
Internrevisjonsteamet
Klagenemda
Læringsmiljøutvalget (LMU)
Mangfoldsutvalget
Markedsføringsutvalget
Skikkethetsnemnda
Studieadministrativ gruppe (SAG)
Utvalg for e-læring
Utvalg for utdanningskvalitet (UKU)