Stillingsbeskrivelse for studieleder

(Vedtatt av Høgskolestyret sak 07/07, 19. mars 2007)

1. Plass i organisasjonen

a. Studieleder er underlagt dekanen og inngår i avdelingens faglige lederteam. Studielederen samarbeider med fagmiljøene om gjennomføring av studieprogrammene.

b. Studieleder deltar i høgskolens studielederforum og bidrar aktivt til gjensidig erfaringsutveksling og avdelingsovergripende teambygging med andre studieledere.

c. Studieleder arbeider i tråd med vedtatte rammer for studieportefølje, budsjett og gjeldende kvalitetssystem.

2. Ansvar for studieprogram

a. Studieleders ansvarsområde er et nærmere definert antall studieprogram. Dette innebærer at studieleder er ansvarlig for at planlegging, gjennomføring, evaluering og videreutvikling av studieprogrammene skjer i samsvar med vedtatte rammeplaner og studieplaner.

b. Ved studieprogrammer med praksis som obligatorisk del av utdanningen, er studieleder også ansvarlig for at praksisdelen av utdanningen gjennomføres i henhold til vedtatt plan. Dette inkluderer også nødvendig kontakt med praksisveiledere og praksissteder.

c. Studieleder er videre ansvarlig for å sikre utdanningenes helhet gjennom koordinering av emnene som inngår i utdanningsenhetene.

d. Studieleder er ansvarlig for å initiere videreutvikling av studieprogrammene, og for å ta initiativ til å utrede nye studier innenfor eget ansvarsområde.

3. Evaluering og kvalitetssikring

a. Studieleder er ansvarlig for at

blir etablert og fulgt opp i henhold til vedtatt system for kvalitetssikring. Studieleder deltar aktivt i akkrediterings- og godkjenningsprosesser.

b. Studieleder tar i mot henvendelser fra studenter og klassetillitsvalgte i saker som ikke kan behandles tilfredsstillende av ansvarlige for studieprogram og kurs/emner.

c. Studieleder foretar en løpende evaluering av samarbeidet mellom fagmiljøene, og mellom fagmiljøene og eksterne samarbeidspartnere. Eventuelle endringer foretas i samråd med dekan.

d. Studieleder er leder for rådgivende utvalg (programråd) som er oppnevnt innenfor eget ansvarsområde og sørger for at utvalgenes anbefalinger blir vurdert.

4. Studieadministrasjon

a. Studieleder har ansvar for at timeplaner blir satt opp og koordinert i samarbeid med programansvarlig og administrasjonen.

b Studieleder samarbeider med studieadministrasjonen om at studentsamtaler blir gjennomført og utdanningsplaner avtalt.

c. Studieleder deltar i studieveiledning. Studieleder godkjenner emner tatt ved andre institusjoner (”innpassing”) dersom denne myndighet er delegert fra dekan.

5. Personalledelse

a. I samråd med dekan koordinerer studielederen undervisningsdelen i arbeidsplanen til undervisnings- og forskningspersonalet.

b. Studieleder kartlegger behovet for timelærere og vikarer innenfor de rammer som er fastsatt for gjennomføring av studieprogrammene (budsjett, studieplaner og arbeidsplaner for ansatte lærere), og sørger for at det blir inngått avtaler mellom timelære/vikarer og avdelingen.

c. I samarbeid med dekan og andre studieledere bidrar studieleder aktivt i utvikling av fagmiljøets kompetanse og sørger for den nødvendige rekruttering av nye fagansatte, i samsvar med studieporteføljens behov.

d. Utover dette kan dekan delegere til studieleder myndighet knyttet til personalledelse, herunder gjennomføring/oppfølging av medarbeidersamtaler og oppsett av arbeidsplaner. Nærmere vilkår for omfanget av myndigheten fastsettes i delegasjonsvedtak.

6. Økonomistyring

a. Når dekan har delegert til studieleder myndighet knyttet til økonomistyring, er studieleder ansvarlig for at kjøp av varer og tjenester samt engasjement av timelærere og vikarer skjer i henhold til delegasjonsvedtak.

b. Studieleder har adgang til nødvendige data for økonomistyringen innenfor eget ansvarsområde.

Tilførsel: Akademi for scenekunst er organisert på en annen måte enn avdelingene, og denne stillingsbeskrivelse vil derfor ikke uten videre gjelde for Akademiets studieleder.