Om Avdeling for lærerutdanning

[Teksten på denne siden er under oppdatering]

Avdelingen ledes av dekan og avdelingsstyre som begge er delegert fullmakter fra høgskolestyret på hver sine områder likevel slik at det er en forutsetning at de i fellesskap skal finne fram til gode løsninger. Begge har egne instrukser for sitt arbeid.

Dekan har et samlet faglig og administrativt ansvar med fullmakter delegert fra høgskolestyret via rektor og direktør. Dekanen har oppnevnt stedfortredende dekan som er delegert fullmakter i dekanens fravær.

Avdelingens virksomhet er delt i 4 programområder som ledes av 4 programledere. Programlederne er delegert utstrakte fullmakter knyttet til sine programmer. Leder for studieprogrammere har tittel studieledere og ansvaret deres er regulert i egen instruks. Hvert program har et eget programutvalg/råd.

Dekan og programlederne utgjør avdelingens ledergruppe. Administrasjonsjef og leder for SKUT møter fast i ledergruppen. Ledergruppen er delegert betydelige fullmakter fra dekan.

Studiestedsadministrasjonen har tildelt ressurser knyttet til de ulike programmene (programkonsulenter).

Til programmene er det knyttet trinnledere, koodinatorer og fagansvarlige som alle er delegert ansvar og myndighet.

Fagseksjoner har lange tradisjoner i høgere utdanning, men med uklar og varierende formell status. Fagseksjonene er ikke delegert fullmakt fra høgskolestyret, men kan delegeres fullmakt fra dekan.

Fagseksjonenes viktigste funksjon er å sørge for levende fagmiljøer innenfor de fag som avdelingen til enhver tid tilbyr. Fagmiljøene diskuterer fagenes rolle i programmene og kommer med forslag til utvikling av fagtilbud. Fagmiljøene er sentrale i å etablere fellesskap som integrerer nye medarbeidere og bidrar til å sikre at avdelingen til enhver tid har den kompetanse som er nødvendig for å utføre vedtatt virksomhet på en god og forsvarlig måte. Dette innebærer å bidra til en god arbeidsdeling (arbeidsplanarbeid), medvirke til rekruttering av nye medarbeidere (tilsettingsprosessen) og utvikling av egne medlemmer (kompetanseutvikling).