Fagkrav for de ulike fagdidaktiske fag på PPU for allmennfag, studieåret 2016/17

Listen under er ikke uttømmende, men det er en veiledende oversikt. Dette er et dynamisk dokument som vil oppdateres jevnlig når nye relevante fagområder avdekkes.

Engelsk:

Fremmedspråk:

Norsk:

Samfunnsfag (Samfunnskunnskap, Historie og Geografi):

Musikk:

Naturfag:

Matematikk:

RLE:

Drama:

Kroppsøving:

Kunst og håndverk:

Spesialpedagogikk: