Nettsider med emneord «Tysk»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Sigmund Kvam Kvam, Sigmund Professor emeritus +4769608303 sigmund.kvam@hiof.no Translatologi, kontrastiv språkvitenskap, fagspråk, tysk
Bilde av Berit Hope Blå Blå, Berit Hope Høgskolelektor +4769608216 berit.h.bla@fremmedspraksenteret.no Tysk