Presentasjon av arbeidet til de som nylig har disputert eller blitt 1. lektor

Presentasjon av arbeidet til de som nylig har disputert eller blitt 1. lektor

Fra
Til
Sted
Studiested Fredrikstad, A 421

Presentasjon av arbeider til ansatte ved Avdeling for helse og velferd som nylig har disputert eller blitt 1.lektor.

Program:

kl. 1200 – 1245 – " Erfaringer med desentraliserte akutte helsetjenester" av Ann-Chatrin Leonardsen
Om foredraget:
Kommunale akutte døgnenheter (KAD) som alternativ til sykehusinnleggelse er etablert som ledd i innføring av samhandlingsreformen. Forskning på disse enhetene er sparsommelig. I mitt doktorgradsarbeid har jeg gjennomført spørreskjemaundersøkelse med 479 pasienter utskrevet fra de fem KAD-avdelingene i Østfold i en ett års periode. I tillegg har jeg gjennomført intervju med 27 av disse pasientene, og også med 23 fastleger fra hele fylket. Funn viser blant annet at pasientene finner KADene som sikre og gode alternativ til sykehusinnleggelse, men at fastlegene en mer skeptiske til denne nye helsetjenesten. Prosjektet ble gjennomført som et samarbeid mellom Sykehuset Østfold, Høgskolen i Østfold og alle kommunene i Østfold.kl. 1300 – 1345 "Hjertestansbehandling i AMK" av Camilla Hardeland
Om foredraget: Bedre trening i å gjenkjenne hjertestans vil gjøre AMK-sentralene bedre på å gi rask og mer korrekt hjelp til pasienter. Camilla Hardeland disputerer 8. september ved UiO, institutt for klinisk medisin, med sin doktorgrad innen akuttmedisin.

kl. 1400 – 1445 – "Å formidle dårlige nyheter til pasienter" av Stine Eileen Torp Løkkeberg
Om foredraget: Profesjonelle hjelpere som for eksempel sykepleiere og leger, møter ofte på situasjoner hvor de må kommunisere dårlige nyheter til pasienter og pårørende. Dette rapporteres ofte til å være krevende og emosjonelt vanskelige situasjoner, som påvirker hvordan de ser seg selv, og hvordan de ser seg selv i møte med andre (eks. pasienter, kollegaer). Dette kan føre til at hjelpere kommuniserer dårlige nyheter med ulike kommunikasjonsstrategier (objektiv, empatisk, person-sentrert). I to eksperimentelle studier (studie 1, N = 148; studie 2, N =111) presenteres ulike kommunikasjonsstrategier, og hvordan strategiene påvirker oppfattelse av alvorlighet, bekymring for selv-bilde og det sosiale-bilde, og hvordan disse oppfattelsene påvirker følt avvisning, følt, mindreverdighet og følt skam/skyld, og videre hvordan dette kan forklare ulike motivasjoner (distansere, reparere).
 
kl. 1500 – 1545 – «Fra Høgskolelektor til Førstelektor gjennom prosjektarbeid og undervisning» av Nita Ørmen
Om foredraget: "Det går en linje fra mine studier i dramapedagogikk og barnekultur til førstelektorkompetansen som bygger på mentorordningen Nattergalen. Sentralt står møter mellom mennesker der lek spiller en viktig rolle. Leken bidrar til kommunikasjon på tvers av kulturelle ulikheter og kan dessuten være en viktig faktor i læring, noe som igjen er interessant når man jobber med utdanning."

Det blir enkel servering og markering med overrekkelse av blomster og gave fra høgskolen.

Meld deg på til: Finn Samuelsen

Arrangementet er endel av Forskningsdagene ved Høgskolen i Østfold.

hiof-forskningsdagene-banner-600x100.jpg