Forskerseminar i språkvitenskap og litteratur

I seminarrekken Forskerseminar i språk- og litteraturvitenskap presenterer førsteamanuensis Barbro Bredesen Opset sin doktorgradsavhandling og høgskolelektor Ragnhild Næsje sin masteroppgave. Begge tilhører norskseksjonen ved Avdeling for lærerutdanning. Seminaret er gratis og åpent for alle.

Fra
Til
Sted
Studiested Halden, rom E1-059

Barbro Bredesen Opset vil presentere sin doktoravhandling Franske toaletter og Wergelands blomster. En analyse av Eidsvoll 1814s utsmykkingssak.

Ragnhold Næsje vil presentere sin hovedoppgave Nyere norsk fantasy for barn og unge, en analyse av Lars Mæhles «Landet under isen».

Barbro Bredesen Opset skriver følgende om sin presentasjon: 

"Jeg vil presentere min Ph.D-avhandling, Franske toaletter og Wergelands blomster. En analyse av Eidsvoll 1814s utsmykkingssak, som jeg forsvarte til disputas ved Universitetet i Oslo i mai 2017. Avhandlingen viser eksempler på forhandlinger og diskursive kamper som ligger til grunn for kunst som kan ses som en del av dagens fortelling om Norge. Avhandlingen er en kulturanalytisk studie av hvordan samtidskunst er blitt til i et offentlig rom som er gitt en særlig nasjonal betydning: publikumssenteret Wergelands hus ved Eidsvoll-bygningen.

Kunstsaken, som ble organisert av KORO (Kunst i offentlige rom), utviklet seg til en konflikt da kunstneren Lars Ø. Rambergs prosjekt ble avvist i 2003. Verket er i dag realisert som Liberté, en installasjon som består av tre fransk-produserte offentlige toaletter og befinner seg på Nye Eidsvoll plass i Oslo. Kunstneren Anne-Karin Furunes ble valgt til å realisere sitt prosjekt ved Wergelands hus: Fra fremstilling til overeksponering, et utendørs monumentalt blomsterbilde, utført i perforerte metallplater. Verket inneholder referanser til dikteren Henrik Wergeland.

Analysene viser hvordan forskjellige forståelser av nasjonsbegrepet, kosmopolitisme og forskjellige historiesyn er sentrale momenter i kunstsaken. Til tross for statlige føringer om at formidlingen ved Eidsvoll 1814 skulle inneholde ”et internasjonalt perspektiv”, og til tross for at kunstprosjektene på forskjellig vis har imøtekommet dette, kom dette i bakgrunnen."

Ragnhild Næsje skriver følgende om sin presentasjon: 

"På dette seminaret vil jeg presentere resultat fra min masteroppgave. I masteroppgaven undersøker jeg på hvilken måte Lars Mæhles roman Landet under isen (2009) bidrar til å nyskrive nyere norsk fantasylitteratur for barn og unge. Den teoretiske plattformen for oppgaven gjør bruk av arbeidet til de tre nordiske barnelitteraturforskere, Maria Nikolajeva (1988, 1992, 1996, 2004 og 2013), Åsfrid Svensen (1990, 1991, 2001 og 2003) og Anne Karlskov Skyggebjerg (2005).

Jeg har også sett på ulike form- og innholdsmessige trekk som karakteriserer fantasy generelt, samt hvordan de fantastiske elementene kan bidra til å sette søkelys på psykologiske og samfunnskritiske temaer i dagens samfunn. Gjennom en litterær analyse av Landet under isen belyses romanens bidrag til å nyskrive den nyere norske fantasylitteraturen for barn og unge.

Paratekst er i de fleste tilfeller svært viktig for fantasylitteratur. Jeg benytter Ingeborg Mjør og Nina Gogas (2010 og 2014) sitt teoretiske rammeverk for å analysere hvordan Landet under isen har utnyttet sine paratekster for å understreke sitt budskap til leseren. Skyggebjerg skriver at intertekstualitet kan betraktes som et av sjangerens særtrekk, jeg prøver derfor å belyse hvordan Lars Mæhle brukt dette for å formidle sin fortelling og om dette bidrar til romanens nyskriving.

Lars Mæhle har skrevet en fantasyroman som trekker nye elementer inn i nyere norsk fantasylitteratur. Romanens komposisjon med to parallelle fortellinger og to hovedpersoner, det utvalgte barnet og kriminaletterforskeren, som møtes i den primærverden hvor det endelige oppgjøret mellom det gode og det onde står. Forfatteren har benyttet seg av de fantastiske elementene til å tematisere viktige samfunnskritiske perspektiver og ikke bare hovedpersonens utvikling fra barn til voksen. Den primære verdens sentrale plass for fortellingen og at sjangerens kjente form- og innholdsmessige trekk har gitt romanen en ny og uventet vri."

Etter hvert seminar vil vi samles et sted for å spise og kanskje fortsetter diskusjonene.

Velkommen!