English version of this page

Databaser

A  B  C  D  E  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  W 

YouTube-veiledninger - Korte søkeveiledninger til noen av databasene nedenfor.  

Tilgang hjemmefra

For å få tilgang til databaser merket med *stjerne, bruk samme brukernavn og passord som du bruker ellers på HIØ (Feide-innlogging). Hvis dette ikke fungerer, bruk VPN.

Academic Search Premier*

Delvis fulltekst artikkelbase, tverrfaglig.

ACM Digital Library

Artikler og konferansepapirer fra The Association for Computing Machinery.

ACS journals*

Fulltekst. Ca 50 tidsskrifter utgitt av American Chemical Society.

Amed*

AMED (Allied and Complementary Medicine) registrerer tidsskriftartikler innen alternativ medisin, fysioterapi, ergoterapi, palliativ behandling, logopedi og rehabilitering. Den dekker nesten 600 tidsskrifter hvorav mange ikke finnes i andre baser.

Atekst*

Fullteksttilgang til en rekke av de største norske avisenes redaksjonsarkiv, noen tidsskrifter samt NTB og "Hvem, Hva, Hvor".

AustLit*

Database om australsk litteratur.

Bibliotek.dk

Bibliotekkatalog for danske folke- og fagbibliotek. Bøker og tidsskriftartikler.

Bielefeld Academic Search Engine

Vitenskapelige dokumenter fra hele verden, ca 75% i fulltekst fritt tilgjengelig for alle brukere, samlet av det tyske universitetsbiblioteket Bielefeld.

Bokhylla.no

E-bøker: 100 000 norske bøker utgitt før år 2000. Skannet av Nasjonalbiblioteket.
Kan leses online på PC eller lesebrett. Det er ikke mulig å skrive ut tekstene.

HiØ BRAGE 

HiØ-Brage er Høgskolen i Østfolds åpne institusjonelle arkiv og en del av konsortiet BIBSYS Brage. Forskere kan tilgjengeliggjøre publikasjoner ved arkivering i HiØ-Brage. 

Britannica Academic*

Elektronisk utgave av Encyclpedia Britannica, den akademiske versjonen.

Campbell Library

Systematiske oversikter som viser effekten av tiltak innen sosialt arbeid og spesialpedagogikk.

Cinahl*

Internasjonal artikkelbase for sykepleie og tilgrensende fagområder. Delvis fulltekst. Søkeveiledning YouTube.

Cochrane.no

Systematiske oversikter som viser effekten av medisinske tiltak. Fulltekst.

Danish National Research Library

Danskspråklig publisert litteratur som vitenskapelige artikler, PhD-avhandlinger, presentasjoner fra konferanser og undervisningsnotater. 

Diagnose online*

Se PureHelp

DOAJ

I Directory of Open Access Journals har du tilgang til e-tidsskrifter.

Ebook Central*  (tidligere Ebrary)

Her har du tilgang til 130 000 e-bøker. Disse kommer også opp som treff i Oria.
Bøkene kan lånes i 2 uker, og du kan skrive ut inntil 60 sider.

Ebsco-baser*

Her kan du søke i Academic Search Premier, Cinahl, Education Research Compliete, Lista og eBook Collection.

Ebsco eBook Collection*

E-bøker: 100 e-bøker
Bøkene kan lånes i 1 uke, og du kan skrive ut inntil 60 sider.

Education Source*

Internasjonal databse for pedagogikk og utdanning, inneholder referanser til 3500 tidsskrifter. Av disse er ca 900 i fulltekst. Education Source har forskningsartikler, e-bøker og konferansepublikasjoner om alle utdanningsnivåer fra barnehage til høyere utdanning, inkludert spesialfelt som flerspråklig utdanning, spesialpedagogikk, helseopplæring etc. 

Embase

EMBASE registrerer referanser fra artikler fra over 7 600 medisinske tidsskrifter fra ulike land i perioden fra 1974 og til i dag. Databasen har spesielt god dekning av farmakologi, generell folkehelse, stoffmisbruk og miljø- og yrkesrettet medisin.  Søkeveiledning

Emerald*

E-tidsskrifter med artikler innen business, organisasjon og ledelse:
Business, Management and Strategy eJournal Collection
HR, Learning and Organization Studies eJournal Collection

Epistemonikos

Gratis internasjonal database som inneholder systematiske oversikter om kliniske spørsmål. Epistemonikos søker i PubMed og andre databaser etter relevante systematiske oversikter om behandling, diagnose, prognose, skade, og etiologi.

Eric*

Internasjonal base over pedagogisk litteratur. En god del finnes i fullstekst.

Filmrommet*

Filmrommet er en strømmetjeneste som tilbyr skoler og bibliotek tilgang til over 2200 filmer. Filmene kan bare brukes i forbindelse med undervisning. Spør biblioteket om brukernavn og passord.

Google Scholar

Gratis søkemotor for akademisk litteratur innenfor alle fagområder.

Helsebiblioteket*

Inneholder databasene AMED, Cochrane, DARE, EMBASE, Medline, OTseeker, Ovid nursing, PEDro, PsycINFO, TOXNET, UpToDate med flere, samt retningslinjer, oppsummert forskning, tidsskrifter og pasientinformasjon.

Idunn*

Universitetsforlagets fulltekstbase med e-tidsskrifter fra ca. 40 norske tidsskrifter. Søkeveiledning YouTube.

IEEE*

Artikler, standarder og konferansepublikasjoner innen tekniske fagområder som "electrical engineering, computer science, electronics, and related disciplines" utgitt av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) og IEE (The Institution of Electrical Engineers). Alt er tilgjengelig i fulltekst.

IN SUM

IN SUM er en database for systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. IN SUM er driftet av RBUP (Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør). Redaksjonen består av forskere, eksperter på systematiske litteratursøk og redaksjonsmedarbeidere med spisskompetanse innen kunnskapshåndtering og kunnskapsbasert praksis.

JSTOR*

Database med e-tidsskrifter: "Arts & Sciences" I, II og III, som til sammen består av ca. 600 vitenskapelige tidsskrifter. Noen eksempler på fagområder som dekkes er økonomi, statsvitenskap, musikk, språk, litteratur, matematikk og statistikk, m.m.

Libris

Bibliotekkatalog for svenske fag- og folkebibliotek. Inneholder både bøker og tidsskriftartikler.

Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA)*

Referanser til og sammendrag av artikler i mer enn 2000 tidsskrifter og serier, samt bøker, rapporter og avhandlinger innen fagområdene språk, lingvistikk, sosiolingvistikk, psykolingvistikk m.fl. i perioden 1973 til i dag. Ikke fulltekst. Denne databasen har du tilgang til hjemmefra via VPN.

Lippincott Williams & Wilkins (LWW)*

Medisinske e-tidsskrifter

LISTA

Library information science and technology Abstracts.

Lovdata

Lovdata inneholder bl.a. norske lover, sentrale og lokale forskrifter, høyesterettsdommer, Norsk Lovtidend avd. I og II. I tillegg finner du et utvalg med sammendrag på norsk av avgjørelser fra Menneskerettsdomstolen.

Lovdata Pro*

Tilleggstjeneste til Lovdata, tilgjengelig for HiØs studenter og ansatte med Feide-innlogging. Lovdata Pro inneholder bl. a. rundskriv (inkl. NAVs rundskrivsamling), forarbeider til lovene, rettsavgjørelser fra høyesterett, lagmannsretten og tingretten, samt historiske versjoner av gjeldende lover og forskrifter.

MathSciNet*

Referansedatabase for matematikkfagene. Referanser, sammendrag, samt en del fulltekst.

Medline*

Internasjonal artikkelbase for medisin. Delvis fulltekst.

NB-ECEC

Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) samler ny og kvalitetsvurdert skandinavisk forskning om barn i alderen 0-6 år.

Nasjonalbiblioteket

Her kan du søke i og lese digitalt innhold: aviser, bøker, bilder, film, foto, håndskrifter, kart, lydopptak, musikk, musikkmanuskripter, noter, plakater, privatarkiv, radio og tidsskrift.

NEL*

Norsk Elektronisk Legehåndbok

NORA

Nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv i Norge.

NORART

Her kan du søke i og lese norske og nordiske tidsskriftartikler. Delvis fulltekst. Søkeveiledning YouTube.

Online Contents Linguistik

Bibliografiske opplysninger om artikler fra om lag 450 tidsskrifter innen lingvistikk fra perioden 1993 og til i dag. Du kan også velge å få tilsendt e-post med oversikt over innholdet i nye numre av fritt valgte tidsskrifter. Basen driftes av universitetsbiblioteket i Frankfurt.

Ordnett.no*

En språk- og ordboktjeneste som gir deg tilgang til en rekke digitale ordbøker på 11 forskjellige språk.

Oria

Søkemotor som lar deg søke i bibliotekets samlede ressurser: bøker, artikler, tidsskrifter, musikk, filmer og elektroniske ressurser m.m. Du kan reservere bøker og bestille lån fra andre bibliotek.

Ovid nursing*

Ovid Nursing Full Text Plus består av 276 sykepleietidsskrifter.

Oxford English Dictionary*

The Oxford English Dictionary (OED) er den største og mest kjente ordboken over det engelske språk, og tilbyr en guide til betydningen, historien, og uttalen til en halv million ord.

Project Muse*

Project Muse Basic Research inneholder 223 e-tidsskrifter fra amerikanske universitetsforlag, med artikler innen humaniora og samfunnsfag.

Proquest*

E-tidsskrifter med artikler innen helseadministrasjon, helseledelse, medisin, psykisk helse og sykepleie.

PsycArticles*

E-tidsskrift-utgave av tidsskriftene til APA - American Psychological Association.
NB! - PsycArticles er ikke lenger tilgjengelig fra 1. mars 2020. Årsaken er at avtalen om nasjonal lisens er avsluttet på grunn av økonomiske utfordringer for Helsebiblioteket/Folkehelseinstituttet.

PsycINFO

Internasjonal artikkelbase for psykologi. Delvis fulltekst.  Søkeveiledning

Pubmed

Iternasjonal artikkelbase for medisin og biomedisinsk litteratur. Artikler, bøker og siteringer fra MEDLINE. Delvis fulltekst.  Søkeveiledning

PubPsych

Artikkelbase for psykologi, hovedsaklig hentet fra Europa. Delvis fulltekst.

Purehelp PRO*

Næringslivsinformasjon, markedsrapporter, utvidet regnskapsanalyse, effektivitet- og bankscore, samt dybdeanalyser som konkurrent-, kommune- og bransjeanalyse på alle norske aksjeselskap. 
Tjenesten krever brukernavn og passord som du får tildelt av biblioteket i Halden.

Rettsdata - for studenter

Rettsdatas digitale rettskildeverktøy, som inneholder lover, rettsavgjørelser, forskrifter, lovforarbeider, og lovkommentarer fra Norsk Lovkommentar.
Gratis tilgang for studenter med Feide brukernavn og passord.

Royal Society of Chemistry*

45 tidsskrifter utgitt av The Royal Society of Chemistry (RSC)

Sage Premier*

SAGE Premier gir tilgang til alle SAGE-tidsskrifter, omtrent 600 stykker. De dekker samfunnsvitenskap, humaniora, medisin, ingeniørfag, samt miljø- og biovitenskap, hovedsaklig fra 1999 til i dag.

ScienceDirect*

E-tidsskrifter utgitt av Elsevier: artikler i fulltekst fra vitenskapelige tidsskrifter innen naturvitenskap, teknologi, medisin, psykologi og økonomiske- og administrative fag.

Scopus*

Artikkel- og siteringsdatabase. Delvis fulltekst.
Fagområder: Naturvitenskap, medisin/helse, teknikk/fysikk, samfunnsvitenskap og humaniora.

Social Care Online

Britisk database med referanser til informasjon om sosialt arbeid. Inneholder bl.a. tidsskriftsartikler, rapporter og offentlig informasjon. Du må registrere deg for å få tilgang til fulltekst-artiklene.

SpringerLink*

Ca. 1900 vitenskapelige tidsskrift innen mange fagområder, primært naturvitenskap.

Standard.no*

Standarder med online lesetilgang for ansatte og studenter ved HiØ

SveMed

Nordisk artikkelbase for medisin og helsefag. Delvis fulltekst. Søkeveiledning Youtube

SwePub

Vitenskapelige publikasjoner fra svenske universitet og høgskoler.

Taylor & Francis Online*

Tilgang til ca 1400 e-tidsskrifter med artikler fra Science & Technology og Social Science & Humanities

Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry*

Oppslagsverk i industriell kjemi. Tilgang hjemmefra via VPN.

Universalis*

Encyclopedia Universalis, fransk nettleksikon.

UpToDate

Kunnskapsbasert klinisk oppslagsverk som dekker både diagnose og behandling. Du må registrere deg for å få tilgang. Her ser du hvordan du kan gjøre det 

Web of Science*

Tre artikkel- og siteringsdatabaser. Dekker verdens ledende tidsskrifter innen naturvitenskap, samfunnsfag og humaniora. Delvis fulltekst-tilgang.

Wiley Online Library*

E-tidsskrifter fra STM collection (Science, Technical, Medical), som inneholder rundt 775 titler og HSS collection (Humanities & Social Science) som gir tilgang til ca. 460 titler.

Tilgang hjemmefra 

For å få tilgang til databaser merket med *stjerne, bruk samme brukernavn og passord som du bruker ellers på HIØ (Feide-innlogging).  Hvis dette ikke fungerer, bruk VPN

Publisert 10. apr. 2018 15:08 - Sist endret 24. mars 2021 14:22