Bibliotekets organisering

Her finner du en oversikt over bibliotekets ulike arbeidsoppgaver og satsningsområder. Bare ta kontakt!

Team Alma og Oria

Arbeidsområde

Bidra til bedre utnyttelse og bruk av biblioteksystemet Alma og søketjenesten Oria.

Ansvar og oppgaver

 • Følge med på relevant informasjon fra UNIT/ExLibris, spesielt gjennom deltakelse på den årlige Bibsys-konferansen.
 • Bygge nødvendig kompetanse.
 • Implementere endringer og forbedringer som er nyttige for HIØ-biblioteket.
 • Behandle problemstillinger i forbindelse med bruken av Alma og Oria.
 • Informere, gi opplæring og være ressurspersoner for de andre ansatte i biblioteket.

Samarbeidsformer:

Teams (Innlegg) og Outlook brukes til den daglige informasjonen internt i og fra teamet. Hvilken kommunikasjonskanal som bør brukes må vurderes fra sak til sak. For mer interne diskusjoner i teamet vurderer vi og tester ut Chat-funksjonen i Teams.

Midlertidige dokumenter/dokumenter «under arbeid» legges ut under Filer i Teams.

Dokumenter som skal lagres permanent og/eller brukes av alle i biblioteket legges på K-området.

Møter:

Vi bruker fortrinnsvis Skype (ev. videosamtale i Teams). Ved behov har vi fysiske møter og workshops.  

Medlemmer

Ketil Isaksen - Teamkoordinator
Annelin Saxhaug Aatangen
Grete Gluppe
Unni Rønningen
Tatiana Volkova 

Kontaktinformasjon teamet Bilde via Zoom av Teamets medlemmer

 

Team Cristin og Brage

Arbeidsområde

Teamet skal bidra til økt vitenskapelig publisering og større åpenhet i forskningen ved Høgskolen i Østfold ved å:

 • Informere og veilede om Cristin-systemet, vitenskapelig publisering, Open Access og vitenarkivet HIØ-Brage
 • Kvalitetssikre og godkjenne data om vitenskapelige publikasjoner for rapportering i Cristin-systemet
 • Veilede i registrering i Cristin/NVI
 • Godkjenning av poster til NVI
 • Brageregistering
 • Publiseringslister fra Cristin
 • Publiseringsveiledning
 • Brageregistering av masteroppgaver (Trine T. Karlsen)
 • Publisering av oppdragsrapporter 

 

Medlemmer

Kent Bersvendsen - Teamkoordinator
Heidi Bodal
Ketil Isaksen
Tore Olavson Buarøy
Torunn S. Boger - biblioteksjef
Tatiana Volkova

KontaktinformasjonBilde via Zoom av Teamets medlemmer

Team E-ressurser

Arbeidsområde

 • Ansvar for databaser, e-bøker og e-tidsskrifter
 • Gjøre oss kjent med og vurdere aktuelle elektroniske ressurser som noen etterspør eller som vi får kjennskap til på annen måte.
 • Anbefale abonnement, eventuelt oppsigelse av abonnement
 • Leverandørkontakt ved bestilling, fornying og annen oppfølging
 • Administrasjon av lisensavtaler hos Unit LÅT
 • Sørge for at e-ressursene er tilgjengelige i Oria og på bibliotekets web-sider
 • Informere bibliotekpersonalet og bidra når det gjelder markedsføring av e-ressurser
 • Utarbeide årlig statistikk over bruken av e-ressursene 

Medlemmer

Unni Rønningen - Teamkoordinator 
Grete Gluppe
Ketil Isaksen
Tatiana Volkova

KontaktinformasjonBilde via Zoom av Teamets medlemmer

Team Statistikk, bibliometri og kvalitetsarbeid

Arbeidsområde

Teamet skal levere kvalitetssikret datagrunnlag til rapportering for høgskolens ledelse, ansatte og bibliotek. Teamet bidrar til at bibliotekets bestemmelser om kvalitetssikring er godt dokumentert og er også en ressursgruppe for biblioteket når det skal utarbeides statistikk til bruk for planlegging og videreutvikling av bibliotekets tjenester, både for intern informasjon og for benchmarking.

Flere av teamets medlemmer følger Bibliometriforum, som er en del av Nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB), fordi dette er et forum alle bibliometri-interesserte fra forskningssektorene i Norge med erfaringsutveksling og kompetanseheving som mål.  

Oppgaver:

 • Analyser over HiØs publiseringsaktivitet, f.eks.:
  • Formidlingskomponenten
  • NVI
  • Siteringsanalyser
 • Fag- og forskningsbibliotekstatistikk rapportering
 • HiØ-Bibliotekets kvalitetssystem  

Medlemmer

Heidi Bodal - Teamkoordinator
Kent Bersvendsen
Ketil Isaksen
Tatiana Volkova
Tore Olavson Buarøy
Unni Rønningen

KontaktinformasjonBilde via Zoom av Teamets medlemmer

Team Systematiske søk

Arbeidsområde

Teamet skal utføre systematiske litteratursøk som grunnlag for forsknings- og utviklingsarbeid ved Høgskolen i Østfold

Arbeidsoppgaver

 • Utføre systematiske litteratursøk for forskere og stipendiater
 • Bidra til at søketjenesten blir kjent og brukt ved HiØ, f.eks. ved å delta i forskningsgrupper
 • Arrangere søkekurs for forskere og stipendiater i samarbeid med Team undervisning
 • Orientere om spesialdatabaser
 • Veilede i oppsett av Feeds og Alert tjenester i databaser
 • Utveksle erfaringer og dele kunnskap innad i Teamet
 • Videreutvikle egen kompetanse, bl.a. ved å delta i det nasjonale faglige nettverket BISON
 • Fagfellevurdere søk  

Medlemmer

Grete Gluppe - Teamkoordinator
Kent Bersvendsen
Trine Tingelholm Karlsen
Heidi Bodal
Kjell Erik Johnsen
Ole Vanem

KontaktinformasjonBilde via Zoom av Teamets medlemmer

 

Team Undervisning

Arbeidsområde

 • tilby fysisk og digital undervisning til studenter og ansatte.
 • undervise i informasjonssøk, kildekritikk, referanseteknikk, samt i problemstillinger knyttet til plagiering.
 • tilby kurs og veiledning i referanseverktøyene Endnote og Zotero
 • utvikle, fornye og evaluere kontinuerlig sin undervisning.
 • produsere og oppdatere veiledningsvideoer og vedlikeholde bibliotekets Youtube kanal.
 • koordinere og utvikle tjenester på Studieverkstedene.
 • arrangere i samarbeid med fagansatte skrivekvelder i hvert semester.
 • utvikle i samarbeid med fagansatte akademisk skrivekurs som tilbys studentene.
 • Arrangere søkekurs for forskere og stipendiater i samarbeid med Team Systematiske søk.

Tema: Undervisning, Utvikling, Screencasts, EndNote, Zotero, Skrivekveld, Akademisk skrivekurs, Studieverkstedene, PhD-undervisning og Referanseteknikk

Mandat

Undervisningsgruppen i biblioteket skal bidra til å utvikle og styrke studentenes og ansattes 
informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant og faglig 
informasjon gjennom undervisnings og veiledningstilbud. Vi vil også bidra til å styrke og utvikle 
studentenes og ansattes akademiske redelighet det vil si kunnskap om referanseteknikk og forebygge fusk og plagiering. 

Medlemmer

Anne-Lise Eng - Teamkoordinator
Annelin Aatangen
Elisabeth Bjerkeli
Tore Olavson Buarøy
Trine Tingelholm Karlsen
Kjell Erik Johnsen
Samantha Nysted

KontaktinformasjonBilde i Zoom av medlemmene i teamet

 

Team Utadrettet virksomhet

Arbeidsområde

 • Vaktplaner (Annelin og Unni).
 • Studentvakter (Annelin og Unni).
 • Skrankerutiner.
 • Låneregler.
 • Erstatningskrav (Ole og Unni).
 • Markedsføring.
 • Oppslag på bibliotekets informasjonsskjermer.
 • Innredning av biblioteklokalene.
 • Arrangement.
 • Utstillinger / FoU-utstillinger.
 • Drift av nettsidene (Tore, Ole, Samantha og Unni).
 • Lørdagsuniversitetet (Ole).

Mandat

Teamet skal jobbe med utvikling av skrankeservice og utadrettet virksomhet.
Vi setter fokus på kompetanseheving av fagkunnskap i skranken som kjernen i servicen vår.
Teamet har også ansvaret for faglige arrangementer og utstillinger.
Redaksjonen har ansvar for utvikling, oppdatering og vedlikehold av bibliotekets web-sider.  

Medlemmer

Annelin Aatangen - Teamkoordinator
Ole Vanem
Samantha Nysted
Tore Olavson Buarøy
Unni Rønningen

KontaktinformasjonBilde via Zoom av Teamets medlemmer

Team Åpen forskning

Arbeidsområde

Teamet arbeider i tråd med prinsippet «så åpen som mulig, så lukket som nødvendig» og har som mål å bidra til at forskningspublikasjoner og forskningsdata som produseres ved Høgskolen i Østfold blir ytterligere tilgengelig for alle ved å:

 • Informere og veilede om utarbeidelse av datahåndteringsplaner.
 • Informere og veilede om lagring av forskningsdata i ulike typer av databaser avhengig av dataenes karakter.
 • Informere og veilede om Open Access-publisering av forskning.
 • Informere og veilede om deponering av forskningsdata i åpne vitenarkiv eller lukkede arkiv i tilfeller hvor dette er nødvendig.
 • Bistå ved behov av åpen publisering av datasett og utarbeidelse av relevante metadata for åpen publisering.
 • Være et ressurssenter for kunnskap om opphavsrett og lisenser.
 • Være et ressurssenter for kunnskap om personvern og andre etiske aspekter av forskningsprosessen.

Medlemmer

Kristian Sandbekk Norsted - Teamkoordinator
Grete Gluppe
Kent Bersvendsen
Kjell Erik Johnsen
Ole Vanem
E-post Teamet: openscience@hiof.no

Kontaktinformasjon

Bilde av Team Åpen vitenskap ved biblioteket