APA spesielle eksempler

Kapittel i bok med redaktør(er) - flere bind 

Hvordan referere til et kapittel i et flerbindsverk, med (flere) redaktør(er) og forfattere for hvert kapittel. 

I teksten

(Kristoffersen & Breievne, 2016, s. 201)

I litteraturlista

Kristoffersen, N. J., & Breievne, G. (2016). Lidelse, mening og håp. I N. J. Kristoffersen, F.           Nortvedt, F. Nortvedt, E.-A. Skaug & G. H. Grimsbø (Red.), Grunnleggende           
     sykepleie: Pasientfenomener, samfunn og mestring. 
(3. utg., Bind 3, s. 187-235). Oslo:
     Gyldendal akademisk.

Kommentarer

 • Forfatter(e) av Kapittelet settes først (som innførselsord), deretter utgivelses-årstall for boka (2016). Så kommer Tittel på Kapittelet
 • Så skriver vi I (stor i) og deretter Redaktør(ene) med Fornavn (forbokstavene) og etternavn, med (Red.) etter navnet/ene.
 • Tittel på boken i kursiv, eventuelt Bind-nummer i parentes (se eksempelet over) og side fra og til, i parentes, som viser hvor kapittelet er i boken du henviser til. Avslutt med Forlagssted: Forlag.
 • I de tilfellene hvor det er tre eller flere forfattere av kapitlet (som eksempelvis i kapittel 1 i bind 1 av Grunnleggende sykepleie) skal man i teksten skrive det slik første gang:

  (Kristoffersen, Nordtvedt, Skaug & Grimsø, 2016)

  Første gang nevnes alle forfatterne, andre gang du refererer til boka gjør du slik:

  (Kristoffersen, et al., 2016) eller (Kristoffersen, m. fl., 2016) 

Referansekatalog (helsefag)

I teksten

(Elektronisk samhandling, 2016)

I referanselisten

Elektronisk samhandling. (2016). Referansekatalogen for e-helse. Hentet fra https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen

Men denne kan kanskje også sees på som nettside eller e-publikasjon, slik at regelen for nettside eller e-bok, hvis pdf-en brukes, kan følges. Direktoratet for e-helse blir vel da forfatter. 

Helsefaglig kodeverk

I teksten

(Kodeveiledning ICD-10, NCSP, NCMP og NCRP, 2016)

I referanselista

Kodeveiledning ICD-10, NCSP, NCMP og NCRP. (2016). Helsefaglige kodeverk. Hentet
       fra https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen

Kommentarer

Men denne kan kanskje også sees på som nettside eller e-publikasjon, slik at regelen for e-bok brukes, hvis pdf-en brukes, kan følges. Direktoratet for e-helse blir vel da forfatter. 

Lover

Lover (elektronisk / e-publikasjon )  

I teksten

(Barneloven, 1981, § 4 b)

I referanselisten

Barneloven. (1981). Lov om barn og foreldre. Hentet fra
     http://www.lovdata.no/all/hl-19810408-007.html

Merknader

 • Bruk feltet "Dato" i Lovdata, som er sanksjoneringsåret for loven, ikke publiseringsåret. (Den trykte utgaven av Norges lover er ordnet etter sanksjoneringsdato).
 • Bruk ikke utgivelsessted og forlag for lover. De publiseres alltid i Norsk lovtidende og legges ut på Lovdata.
 • For lover i elektronisk form (hentet fra Lovdata) føres imidlertid "Hentet fra [URL/lenken]"
 • Hvis dere henviser til en bestemt paragraf i loven, skal denne også refereres i teksten. Se eksempelet over. 

Oppslagsverk internett

Oppslagsverk på internett uten personlig forfatter

Hvordan referere til VAR Healthcare

I teksten

(Tannpuss, 2016)

I litteraturlista

Tannpuss. (2016). VAR Healthcare. Hentet fra https://www.varnett.no/portal/procedure/7634/12

I Endnote

Legges inn som "Electronic book".

Fyll ut feltene Author (artikkeltittel), Year, Title (navn på oppslagsverket) og URL

Publisert 3. mai 2018 10:55 - Sist endret 12. sep. 2019 09:55