Ofte Stilte Spørsmål (OSS)

Vi er veldig glade for tilbakemeldinger og forslag. Ta kontakt med bibliotekets webgruppe

Se også Frequently Asked Questions (FAQ) hos kildekompasset.no

et al. / eller / Med flere m.fl 

Har vi tre eller flere forfattere av samme verk er det tillatt å henvise bare til det første navnet og skrive m.fl. eller et al. M.fl. står for "med flere", mens et al. er forkortelse for det latinske navnet et alii eller et alia, som betyr med flere.

DOI - Document Object Identifier

DOI står for digital object identifier (eller DOI) En standard for  identifisering av et stykke intellektuell eiendom i et digitalt nettverk og assosiering av det med forbundede någjeldende data, metadataene, på en strukturert utvidbar måte. (Wikipedia, 2013)

Eksemplet på din kilde i kildekompasset mangler

Kildekompasset lager stadig nye eksemplet på hvordan sette opp en referanse. De kan ikke lage eksempler til alle typer henvisninger. Da må du improvisere.

Om du har for eksempel en nettside med flere forfattere, finnes det ikke eksempler på dette i kildekompasset. Da må du se på og kombinere forslagene fra både "Nettside" og for eksempel "Artikkel med to forfattere".

Forfatter og forfattere

Om en publikasjon (bok artikkel nettside) er utgitt av en eller flere forfattere, så blir HENVISNINGEN i teksten og innførselen i referanselisten litt forskjellig. I anbefalingene skilles det mellom 1 forfatter, 1-3 forfattere og flere enn 3 forfattere i APA stilen. Se eksemplene under Bøker og Artikler i kildekompasset.no/apa 6th.

Forfatter eller tittel som hovedinnførsel

Bok uten personlig forfatter/organisasjon som forfatter

I teksten

Organisasjon, årstall, sidetall (American Psychological Association, 2010, s. 35)

I litteraturlista

American Psychological Association. (2010). Concise rules of APA style. Washington, D.C.: American Psychological Association.

Henvise i teksten - hvordan gjør man det?

Når du skriver en tekst om for eksempel Riktig kildebruk og ønsker å referer til en bok jeg har brukt i den sammenhengen så kan du gjøre det slik:

"I boken "Riktig kildebruk - kunsten å referere og sitere" (Erikson 2010) står det det skrevet mye om kildehenvisninger. Når det gjelder referanselisten skriver Erikson (2010 s.17) at den ikke sier noe om hvordan de ulike kildene brukes, men at sensor likevel begynner med å kikke på den, før han leser oppgaven. I referanselisten skal det da stå en innførsel på Erikson (alfabetisert på Eri.. osv) slik:

Erikson, Martin G. (2010). Riktig kildebruk : Kunsten å referere
       og sitere.
Oslo: Gyldendal akademisk.

Det anbefales at sidetall oppgis for lettere gjenfinning. f.eks. (2008 s. 43)  [eller] (2008 kap. IV) [eller] (2008 s. 456-472) [eller] (2008 p. 43-49) p. for page hvis du skriver på engelsk.…

Referansereglene bør følges av alle (Bertheussen 1999).
... mener Bertheussen (1999).
... Bertheussen (1999 s. 451) skrev i 1999 ...

Ibid.

Ibid. er forkortelsen av ibidem som på norsk betyr "foregående". Man henviser til den nærmes foregående referansen.  Ikke lov å bruke op.sit. eller ibid. i APA stilen. Gjenta (forfatter, år, side/kap.) Mer om dette her.

Initialer

Første bokstav i fornavn, mellomnavn og etternavn er tilsammen initialene. For eksempel H.C. Andersen (HCA), men skrives som Andersen, H. C. i litteraturlista i følge APA stilen.

Invertering

(av in- og lat. 'snu, vende'), det å snu om på noe. (Invertering 2016)

Vi inverterer navn i følge APA stilen. Navnet "Tore Kristian Johansen" blir i invertert form "Johansen, Tore Kristian" eller "Johansen, T.K." hvis vi bruker Initialer

Kursiv og bruken av den

En enhet (boktittel tidsskriftstittel) markeres med kursiv som f.eks. tittel hvis det er enheten bok, tidsskriftet hvis det er en artikkel. Det fysiske dokumentet markeres altså i kursiv.

(Når det gjelder elektroniske dokumenter har vi valgt å bruk kursiveringen i f.eks. tidskriftsnavnet, selv om det fysiske dokumentet er databasen, som ikke er en del av referansen.)

Litteraturliste

Se Referanseliste

Nøyaktighet - hvor nøye bør du være?

I teksten bør henvisningen være så nøyaktig eller så nært som mulig til det stedet (i teksten) som mulig. Når det gjelder sitering må det minst være sidetall i en bok eller tidsskift. På en nettside bør tittel på nettsiden eller annen signifikant gjenkjennelse av siden komme frem.

og / &

Vi bruker og mellom etternavnene når de blir regnet opp utenfor en parantes, men vi bruker & mellom de to siste navnene når de regnes opp innenfor en parantes. Hvis & er en del av en bok- eller tidsskriftstittel eller i forlagsnavn som Almqvist & Viksell. Det er vanlig å bruke "og" i norsk språk og ingen som gir deg feil i oppgaven om du konsekvent bruker og i og utenfor paranteser. Husk å bruke "&" hvis det er i en tittel eller egennavn.

(Proac, Meinl & Stubart 1996) Woolfolk, Sass og Messer (1988) har gjort et både ambisiøst og interessant ...

op.cit.

Op.sit. er forkortelsen for opere citato som på norsk blir noe sånt som "i det tidligere siterte arbeidet". Ikke bruk av op.sit. eller ibid. i APA stilen. Se mer om det her.

Parafrasere

Å parafrasere vil si å gjengi et viktig avsnitt eller poeng fra en annen tekst med egne ord. Parafrasen skal være tro mot innholdet i originalteksten. (Federl  udat.)

Primærkilder og sekundærkilder

Primærkilder er rapporter om ting som forskere har kommet fram til og ønsker å formidle i forskersamfunnet (Erikson 2010 s. 35).Sekundærkilder er kilder som refererer det som er publisert i primærkilder; ofte i form av en sammenfatning av forskning som er gjort av andre forskere enn forfatteren. Lærebøker er en form for sekundærkilder (ibid.).

Referanseliste

Federl, Marion (udatert). Parafrase. Nasjonal Digital Læringsarena, NDLA. Hentet
     den 6. mars 2013 fra http://ndla.no/nb/node/6789

Invertering.

Invertering. (2016) Store Norske Leksikon. Hentet fra https://snl.no/invertering

Udatert

Hvis publiseringsår mangler brukes betegnelsen (u.d). Uten Dato.

Hvordan skal man sette opp referanselisten (litteraturlisten)?

Referanselisten skal være alfabetisk etter forfatter (Tittel eller firma hvis det ikke er forfatter) med innrykk i andre linje slik:

Bertheussen, Bernt (1999). Visual Basic i teori og praksis.
     Tromsø: EDB kunnskapHagen,
Rune Blix (2003). Anne Pedersdotter - Norges mest kjente
     rollkvinne. I: Hekser - fra forfølgelse til fortryllelse. Oslo:
     Humanist
Spangen, Inger Cathrine (2000). Ta leseren alvorlig!, eller
     Hvordan gjøre en faglig tekst faglig.
Oslo: Høgskolen i Oslo,
     Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag
Osv... , men Alfabetisert fra A-Å på tittel, firma (korporasjon) eller forfatter.  Se kildekompasset.no

Referanseliste for OSS/FAQ

Erikson, Martin G. (2010). Riktig kildebruk : Kunsten å referere og sitere. Oslo: Gyldendal Akademisk

Søk & Skriv (2010). Hvorfor referere. URL: http://sokogskriv.no/index.php?action=static&id=61 (Lesedato 12.3.2010)

Publisert 3. mai 2018 10:55 - Sist endret 14. juni 2018 17:07