Etiske retningslinjer for skriving av studentoppgaver

Etiske retningslinger for studentoppgaver

Følgende etiske retningslinjer gjelder for alle arbeider som utføres av studenter ved Høgskolen i Østfold. Spesielle regler for den enkelte oppgave kan i tillegg være angitt.

Studentoppgaver knyttet til praksisstudier vil som regel inngå som en del av den ordinære og etablerte virksomheten på praksisstedet. Unntak kan være oppgaver som kan ha preg av å være forskning. Det vil si at studentens arbeid er planlagt å omfatte innsamling av data og/eller inneholde elementer av forsøk, hvor målet er utvikling av ny kunnskap. Dette er imidlertid noe som forekommer svært sjeldent på bachelornivå. Men er man i tvil i det aktuelle tilfellet, må det vurderes om det skal søkes om tillatelse og prosjektplan legges fram for Regional Etisk Komite (REK) for vurdering. Det er et ansvar for både student, praksisstedets veileder og høgskolen å vurdere nøye hvordan slike prosjekter skal handteres. Et første skritt er å orientere seg på hjemmesiden til Etiske forskningskomiteer: http://www.etikkom.no/ for å vurdere om det aktuelle arbeidet faller innenfor komiteenes mandat.

Anonymisering av data

Studenten har taushetsplikt. Studentens læresituasjon er underordnet generelle bestemmelser om personvern. Alle person- og stedsdata som benyttes i en undersøkelse, et prosjekt eller i en oppgave må anonymiseres slik at ikke person eller sted kan identifiseres i den skriftlige rapporten/besvarelsen.

Anonymisering av opplysninger er studentens ansvar. For å bidra til at personer og sted ikke kan identifiseres må studenten om nødvendig avstå fra eller omskrive data. Manglende ivaretakelse av kravet om anonymisering kan medføre at studentens arbeid blir vurdert til ikke bestått.

Imidlertid vil det være eksempler på at kravet til anonymisering ikke er så absolutt som beskrevet over. Det kan være prosjekter og FoU-arbeider hvor formålet nettopp er å løfte fram, beskrive og analysere en bestemt praksis eller særtrekk ved en bestemt institusjon eller organisasjon  - der den aktuelle institusjon/organisasjon er innforstått med og har godtkjent dette. Et eksempel kan også være evalueringsundersøkelser som bestilles av en institusjon/organisasjon, og hvor det er et poeng i seg selv at evalueringen gjøres offentlig kjent. I slike oppgaver vil det følgelig ikke være et absolutt krav og overordnet prinsipp at sted/institusjon/organisasjonen ikke skal kunne identifiseres.

Formell tillatelse/samtykke

I tilfeller hvor studentens arbeid med en oppgave eller et prosjekt forutsetter pasientens medvirkning utover det som inngår alminnelig i pleie- og behandling, skal det innhentes informert samtykke fra pasient/klient og fra praksisstedets ledelse.

Når studentens arbeid omfatter selve praksisstedet og dets ansatte, skal samtykke innhentes fra ledelsen og eventuelt den enkelte ansatte som det skal innhentes data fra. Ledelsen for praksisstedet kan sette grenser for studentens arbeid/datainnsamling.

I andre tilfeller (tidligere pasienter, pårørende etc) skal tillatelse innhentes fra den/de undersøkelsen omfatter. Der pasienter/klienter av ulike grunner ikke er i stand til å gi studenten det nødvendige samtykke, kan dette etter nøye vurdering innhentes fra andre som har fullmakt til å gi dette.

Det er i alle tilfelle vesentlig at informert samtykke innhentes av en person som vedkommende ikke står i et avhengighetsforhold til. Samtykke skal i alle tilfelle foreligge skriftlig.

Offentliggjøring av oppgaver

Høgskolen kan benytte deler av godkjente oppgaver til undervisning, og kan benytte opp-gaver i forskningssammenheng. Publisering av hele oppgaver eller bruk av studentarbeider til andre formål kan kun gjøres med særskilt tillatelse fra vedkommende student(er).

Student eller høgskole har muligheter for å klausulere et skriftlig studentarbeid. Begrunnelsen vil i slike tilfeller være at innholdet i rapporten kan skade en tredjepart om rapporten ble offentlig tilgjengelig, selv ved forsøk på å anonymisere innholdet.

(Denne teksten er hentet fra: "Retningslinjer revidert august 08.doc". Revidert, august 2008 av HUSK-utvalget)

Opptak lyd med mobil-app og nettskjema

Opptak av stemmer regnes alltid som personopplysning. Ved HiØ skal lydopptak ved bruk av smarttelefon kun utføres ved bruk av fremgangsmåten beskrevet her. 

 

Publisert 3. mai 2018 10:55 - Sist endret 1. apr. 2019 14:08