Problemformulering

Skriveprosessen starter gjerne med en problemstilling, og i større oppgaver må du som regel formulere problemstillingen selv. Problemformuleringen tar utgangspunkt i noe du undrer deg over, noe du vil undersøke nærmere, og noe du vil formidle til andre i en tekst (artikkel, rapport, avhandling etc.)

En god problemformulering

 • er faglig interessant for deg og andre
 • er kort og presis (helst under 10 linjer)
 • formuleres som et spørsmål som besvares i teksten
 • viser klart hva som er hovedproblemstilling og underproblemstilling

Start med å lage en foreløpig problemformulering

 • Hvilke aspekter ved faget ditt ønsker du å finne ut mer om?
 • Still et hovedspørsmål, som er sentralt for ditt emne.
 • Still eventuelle underspørsmål. Det er vanlig med flere underspørsmål som er mer konkrete enn hovedspørsmålet.
 • Bygg spørsmålene på noe du undrer deg over.
 • Unngå spørsmål som kun kan besvares med ja eller nei.

Avgrensing av problemformuleringen

Ofte starter man altfor bredt og definerer en problemformulering som man aldri klarer å løse. Derfor er det viktig å avgrense problemformuleringen til noe som er overkommelig innenfor den tiden du har til rådighet.

Endring av problemformuleringen

Problemformuleringen er ikke nødvendigvis endelig. Den blir klarere etter hvert som du jobber med prosjektet. Det kan derfor være relevant å gå tilbake til problemformuleringen og endre den etter hvert som du får mer innsikt og forståelse rundt temaet du undersøker.

Slik bruker du problemformuleringen

 • Teksten du skriver skal hele tiden være relevant for problemformuleringen.
 • Kildene du bruker skal kunne knyttes til problemformuleringen.
 • I konklusjonen skal du besvare spørsmålene i problemformuleringen.

Problemformuleringen er prosjektets og tekstens røde tråd. Opplysninger som ikke bidrar til å besvare de spørsmålene som du stiller i problemformuleringen, har ingen plass i prosjektet/teksten.

Eksempler på problemformuleringer

Hvilke faktorer forklarer populariteten til Pirate Bay? Hvilken utbredelse har nettstedet, og hvordan endrer det folks musikkvaner? Videre vil jeg redegjøre for de etiske dilemmaene som nedlasting medfører, og hvordan brukerne forholder seg til dette.

Hvordan forholder personer med forskjellig kulturell bakgrunn seg til de forskjellige verdensbildene i Samovar og Porter's inndeling? I hvor stor grad har mennesker med forskjellige verdensbilder forskjellige kommunikasjonsmønster?

Hva ligger i begrepet kommunal uavhengighet? I hvor stor grad kan dagens kommuner sies å være uavhengige i forhold til statlige myndigheter?

Den skriftlige engelsken til norske elever og studenter sies ofte å være relativt uformell. Er dette tilfelle? Skyldes det at de får mye muntlig input eller at de har begrenset genrebevissthet?

Publisert 3. mai 2018 10:55 - Sist endret 14. juni 2018 10:54