Utredningstekst

En utredningstekst er en tekst hvor du skal gjøre rede for eller drøfte et tema/problem. Grunnlaget er som regel tekster skrevet av andre forfattere som du må ta standpunkt til og diskutere.

Innledning

Innledningen forbereder leseren på innholdet i og strukturen til teksten din. Den presenterer tema, problemet som skal diskuteres, og kan eventuelt gi en kort oversikt over teksten.

Hoveddelen

Hoveddelen av teksten inneholder analyse og diskusjon av temaet eller problemstillingen. I en tekst hvor oppgaven er å diskutere et oppgitt tema, inneholder hoveddelen objektive argumenter basert på kildene du har valgt (se kildebruk). Alle påstander må begrunnes med henvisninger til kilder, og personlige synspunkter bør brukes med stor forsiktighet (se stil). Strukturen på hoveddelen av teksten avhenger av emne og problemstilling. Den kan være ordnet kronologisk, etter temaer eller som argumenter for og imot.

Konklusjon

Konklusjonen er avslutningen på teksten. Den skal ikke inneholde ny informasjon. Her oppsummerer du hovedpunktene i teksten og knytter forbindelsen til innledningen. Har du besvart spørsmålene i problemstillingen? Hva kom du egentlig fram til?

Publisert 26. jan. 2018 10:35 - Sist endret 3. mai 2018 10:55