Opphavsrett og oppgaveskriving

Kort om opphavsrett

Opphavsretten gir skaperen av et åndsverk enerett til å framstille eksemplarer av dette verket og til å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten. Opphavsretten trer i kraft så fort verket er skapt, og omfatter verkets utforming. Skaperen eier altså verkets utforming, ikke ideene eller kunnskapen det aktuelle verket inneholder.  
For å finne en balanse mellom å ivareta opphavsretten  og å møte allmennhetens behov for informasjon, setter åndsverkloven noen begrensninger for denne eneretten.

Retten til å kopiere

Et eksempel på en slik begrensning av eneretten er kopiering av et visst omfang av trykte tekster til bruk i undervisning og forskning. Hvor mye du kan kopiere, ser du hos Kopinor. Kopiering utover dette krever tillatelse fra den eller de som har opphavsrett til verket.

Retten til å sitere

En annen begrensning i opphavsmannens enerett er brukerens sitatrett. Et sitat er et mindre utdrag fra et verk som du kan benytte i din egen oppgave. Du har lov til å sitere fritt fra andres tekster så lenge du oppgir hvem og hvor du har hentet sitatene fra, og så lenge meningsinnholdet ikke fordreies. Hvordan du skal oppgi hvor sitatene er hentet fra, ser du på bibliotekets sider om referanseteknikk.

Bruk av bilder

I henhold til kopinoravtalen kan du bruke bilder hentet fra blant annet bøker, tidsskrifter og åpne internettsider i oppgaver, så lenge disse oppgavene ikke skal publiseres offentlig. Hvis oppgavene skal publiseres offentlig må slike bilder som brukes bli behandlet på en kritisk eller vitenskapelig måte i teksten, slik det er beskrevet i Åndsverklovens paragraf 37.
Hvis du ønsker å bruke bilder av originale kunstverk må du sjekke om kunstneren er medlem av BONO. Høgskolen i Østfold har inngått avtale med BONO som tillater at studenter bruker bilder i interne oppgaver uten å be om opphavspersonens tillatelse så lenge opphavspersonen er medlem av BONO. Gå til BONO for å søke etter fotograf/kunstner.

Uansett må alle kildene dine oppgis, og innholdet må ikke endres.

Fritt materiale

Noen publikasjoner kalles fritt materiale. Disse kan du kopiere og bruke i sin helhet uten å innhente tillatelse.

  • Lovtekster og offentlige publikasjoner.
  • Verker av opphavspersoner som har vært døde i 70 år - samt tiden ut utgangen av dødsåret (utgått vernetid). 

Husk at en oversettelse regnes som et nytt åndsverk, med eget opphavsrettslig vern, selvom vernetiden har utgått for originalverket.

For mer informasjon om hvordan du kan bruke opphavsrettsbeskyttet materiale:

  • DelRett.no: veiledningstjeneste for bruk og deling av digitale læringsressurser.
  • Creativecommons.no Nettstedet til Creative Commons Norge. Vil informere om det arbeidet som gjøres med Creative Commons i Norge. 
  • For å få hjelp til klarering av opphavsrettslig beskyttet materiale,  kan du gå til Clara.
  • Opphavsrett og kopiering 

Referanseliste

Søk & skriv: Opphavsrettslige forhold (2017, 16.03). Hentet fra http://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/sitering-og-etikk/opphavsrettslige-forhold/ 

Publisert 3. mai 2018 10:55 - Sist endret 16. okt. 2018 12:56