13. november - frist for å søke justeringer på særlige grunnlag

Har det skjedd endringer i dine arbeidsoppgaver eller ansvarsområder den siste tiden? Da kan du søke om å få justert lønn eller stillingskode på særlige grunnlag (Hovedtariffavtalens punkt 2.5.3).

Søknadsfrist 

Søknadsfristen for deg som ansatt er 13. november.

Når kan du fremme krav?

Du kan fremme krav dersom det:

1 a) har skjedd vesentlige endringer i de forhold som er lagt til grunn ved fastsetting av stillingenes/arbeidstakernes lønn.

b) er planlagt eller gjennomført tiltak som fører til økt effektivitet, produktivitet, forenkling eller bedre brukerorientering.

c) er gjennomført omorganiseringer/organisatoriske endringer hvor to eller flere virksomheter/driftsenheter har fusjonert og hvor det som følge av dette har oppstått ubegrunnede lønnsforskjeller.

2) Etter avtale med de tillitsvalgte kan det gis tidsavgrenset eller varig lønnsendring til en arbeidstaker eller gruppe arbeidstakere når det er særlige vansker med å rekruttere eller beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft, eller som har gjort en ekstraordinær arbeidsinnsats.

3) Der dokumenterte lønnsforskjeller ikke kan forklares med annet enn kjønn.

Mer informasjon

Les mer om kriteriene for å søke om justeringer på særlige grunnlag, og finn søknadsskjema her:

Publisert 1. okt. 2019 09:14 - Sist endret 1. okt. 2019 11:36