Fødsels- og omsorgspermisjon

Dine rettigheter og plikter ved søknad om foreldrepermisjon, omsorgspermisjon ved fødsel/adopsjon, omsorgspermisjoner for barn under 12 år og fri til amming.

Foreldrepermisjon (fødsel/adopsjon)

Per 1. januar 2019 er stønadsperioden for foreldrepermisjon ved fødsel på 49 uker med 100 prosent dekningsgrad og 59 uker med 80 prosent dekningsgrad. Ved adopsjon er stønadsperioden på henholdsvis 46 og 56 uker.

Foreldrepermisjonen skal fordeles slik:

Beskrivelse 100 % 80 %
Før fødsel (forbeholdt mor) 3 uker 3 uker
Mødrekvote. De første 6 uker etter fødsel er forbeholdt mor. 15 uker 19 uker
Fedrekvote 15 uker 19 uker
Fellesperiode (valgfri fordeling) 16 uker 18 uker

Hva gjør du:

 1. Send «Søknad om foreldrepenger (NAV 14-05.09)» til NAV innen angitte frister.
 2. Søk høgskolen om permisjon i SAP Portal - E-skjema -  Permisjonssøknad.
  I søknaden må det framgå:
  • permisjonslengdens varighet (til-fra dato)
  • Velg permisjonstype 410 Perm v/fødsel/adopsjon 100 % eller 415 Perm v/fødsel/adopsjon 80 %. Skal du ha gradert permisjon, ta kontakt med Anne Malme (Halden) eller Øystein Bye (Fredrikstad).
  • Legg ved «Søknad om foreldrepenger (NAV 14-05.09)»
  Når søknaden din er godkjent av leder, sender høgskolen digital inntektsmelding til NAV.
 3. Når du får vedtaket fra NAV, må dette sendes til Anne Malme (Halden) eller Øystein Bye (Fredrikstad) så snart som mulig. Det gjelder også dersom det blir endringer i løpet av permisjonstiden.

To ukers omsorgspermisjon ved fødsel/adopsjon

Far/medmor har rett til to ukers permisjon med lønn for å bistå mor i forbindelse med fødsel. Permisjonen tas normalt innenfor rammen av 2 uker før og 2 uker etter fødselen.

Både adoptivforeldre og fosterforeldre har rett til to ukers permisjon i forbindelse med at omsorgen for barnet overtas. Retten til omsorgspermisjon gjelder den av foreldrene som ikke tar ut foreldrepermisjon fra omsorgen overtas.

Hva gjør du:

 • Informer din leder så tidlig som mulig om når du forventer at permisjonen tas ut
 • Det faktiske uttaket av permisjonen registrerer du i Sap portal/DFØ-app under Fraværssøknad.
 • Velg fraværstype: «Omsorg føds 2 uker m/lønn»

Fri til amming

En arbeidstaker som arbeider hel arbeidsdag har rett til å beholde lønnen under nødvendig tjenestefri for amming, inntil to timer pr. dag, frem til barnet fyller to år.

Hva gjør du:

 • Søknad om ammefri sender du til nærmeste leder med kopi til HR. Bekreftelse fra lege/helsesøster skal legges ved søknaden.
 • HR vil, på bakgrunn av leders anbefaling og innlevert dokumentasjon, sende deg et svar på din søknad. Søknad med svar vil bli arkivert i din personalmappe
 • Du registrerer fraværet ditt i SAP Portal under Timeføring som "Ammepermisjon m/lønn" (gjelder Tek/adm)

Omsorgspermisjon for barn til og med 12 år

I tillegg til ordinær fødselspermisjon har foresatte har rett til inntil 3 års permisjon uten lønn før barnet fyller 12 år. Permisjonen gir ikke tap pensjonsrettigheter Statens pensjonskasse (SPK.no).

Arbeidsgiver kan innvilge omsorgspermisjon i inntil seks år dersom permisjonen tas ut som deltid (eksempel 20 % permisjon). Vi gjør oppmerksom på at en slik forlengelse kan påvirke pensjonsgivende tjenestetid i SPK.

Hva gjør du:

 1. Søk omsorgspermisjon i SAP Portal - E-skjema -  Permisjonssøknad.
  I søknaden må det framgå:
  • permisjonslengdens varighet (til-fra dato)
  • Velg permisjonstype: 435 Oms. p.u/lønn f.best § 20
  • Registrer hvor stor prosentstilling du skal jobbe
  • I kommentarfeltet beskriver du ønsket uttak av permisjonen
 2. Søknaden sendes elektronisk til din nærmeste leder for godkjenning
 3. Du vil motta en melding om vedtaket når søknaden er behandlet.
Publisert 23. apr. 2018 15:55 - Sist endret 9. juni 2020 13:20