Utdanningspermisjon

For å ha rett til utdanningspermisjon, må du ha jobbet ved HiØ de siste to år og ha minst tre års erfaring fra arbeidslivet. Dersom du tar utdanning ved siden av ordinær stilling, kan du søke om eksamens- og lesedager.

Permisjon for å ta etter- og videreutdanning

Søknad om permisjon for utdanning søkes fortrinnsvis innen 1. mai for permisjon for høsten eller neste studieår og 1. oktober for permisjon for våren.

Slik søker du

 1. Søknad om permisjon sender du via SAP Portal - E-skjema -  Permisjonssøknad
 2. I søknaden må det framgå
  • permisjonslengdens varighet (til-fra dato)
  • Skal du ha 100 % permisjon? Om ikke, må du oppgi hvor stor stillingsprosent du skal fortsette i her på høgskolen.
  • Velg riktig permisjonstype:
   • Utdanningspermisjon med 100 % lønn (kode 710 eller 715)
   • Utdanningspermisjon uten lønn, etter fellesbestemmelsens §6 (kode 720 og 725) 
   • Utdanningspermisjon uten lønn, uten henvisning til fellesbestemmelsenes § 6 (kode 730)
  • Gi opplysninger om utdanningens faglige innhold og relevans
  • Legg eventuelt ved dokumentasjon, som f.eks opptaksbrev eller emnebeskrivelse
 3. Send til godkjenning

Behandling av søknad

Din leder behandler og godkjenner søknad om hel eller delvis permisjon for inntil tre måneder. Søknader utover tre måneder behandles av seksjonsleder for HR, med bakgrunn i din søknad og leders anbefaling.

Du vil få en melding om søknaden er innvilget/avslått i SAP Portal under E-skjema, Liste over alle sendte skjema.

Dine rettigheter nærmere regulert i arbeidsmiljølovens § 12-11 (lovdata.no)

Lese- og eksamensdager

Du har rett til permisjon 1 eksamens-/lesedag pr. 2 studiepoeng uansett om studiet foregår på fritid eller ikke. Lesedagene benyttes i umiddelbar tilknytning til eksamen. Uttak av permisjonsdager skal være avtalt med leder.

Som hovedregel er antall "permisjonsdager med lønn" begrenset til:

 • 21 dager per studieår dersom etter- og videreutdanningen er til nytte for virksomheten eller din stilling/kompetanse
 • 7 dager per studieår dersom etter- og videreutdanningen har liten eller ingen betydning for virksomheten

Søknad

 1. Søknad om lese- og eksamensdager gjør du i SAP Portal/DFØ app under Fraværssøknad.
 2. Velg fraværstype: Eksamen/lesedager/studie
 3. Søknaden sendes elektronisk til din leder for godkjenning
 4. Du får melding når din fraværssøknad er behandlet

Dine rettigheter nærmere regulert i Statens personalhåndbok, kap. 9.11 om lese- og eksamensdager (lovdata.no).

Publisert 23. apr. 2018 15:55 - Sist endret 16. mars 2020 12:34