Velferdspermisjoner

Når viktige velferds- og omsorgsgrunner foreligger, kan du søke om å få ta ut velferdspermisjon med lønn i inntil 12 arbeidsdager per år.

Søknad

  1. Du sender søknad om velferdspermisjon til din leder i SAP Portal/DFØ App
  2. Leder skal ved behandling av søknaden ta hensyn til permisjonsgrunnen og dine individuelle situasjon/behov (f.eks. familiesituasjon, omsorgsbyrde, helsetilstand og arbeidssituasjon o.a.).

Dersom du selv ønsker det og tjenesten tillater det, kan du be om fleksibelt uttak av permisjonsdagene.

Vanlige grunner for innvilgelse av velferdspermisjon

  • Tilvenning av barn i barnehage/dagmamma (inntil tre dager)
  • Følge 1.klassing til første skoledag (en dag)
  • Følge barn til tannlege, lege mv.
  • Flytting av bosted uten å endre arbeidssted (en dag)
  • Forberedelse til bryllup for brud/brudgom (en dag)
  • Begravelse (en dag)
  • Alvorlig sykdom/død i nær familie

Listen over utelukker ikke at det kan være andre viktige velferdsgrunner som kan gi permisjon med lønn. I slike tilfeller må nærmeste leder, gjerne i samråd med Seksjon for HR, utvise skjønn slik avtaleverket gir rom for.

Lege og tannlegebesøk

Avklarte korttidsfravær til lege, tannlege, blodgiver, fysioterapeut, kiropraktor mv. kan foretas i normal arbeidstid. Gjentatte behandlinger hos lege mv. bør føres som fleksitid eller tas som velferdspermisjon dersom leder finner grunnlag for det.

Dersom du er deltidsansatt bør slike besøk, så langt det lar seg gjøre, legges utenom din ordinære arbeidstid.

Regelverk

Hovedtariffavtalen § 22 (regjeringen.no) og merknader til Statens personalhåndbok kap. 9.15.1 (lovdata.no)

Publisert 23. apr. 2018 15:55 - Sist endret 2. mars 2020 12:52