Egenmelding

Du kan benytte egenmelding i inntil 8 sammenhengende dager, i stedet for sykmelding fra lege. Husk å melde fra til din leder så snart som mulig og registrer ditt fravær i SAP Portal/DFØ App.

Egenmelding kan benyttes i stedet for sykmelding for å melde fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade.

Hvordan melder jeg fra?

 1. Kontakt din leder eller stedfortreder så snart som mulig. Om mulig bør du gi din leder informasjon om forventet lengde på fraværet, om fraværet er arbeidsrelatert og din funksjonsevne.
 2. Registrer ditt fravær i kalenderen din, slik at dine kollegaer, studenter og servicetorget blir informert
 3. Registrer egenmeldingen i SAP-portal/DFØ App under fraværskode Egenmelding. Fraværet godkjennes av leder.

Hvilke regler gjelder?

 • Egenmelding kan benyttes inntil 24 kalenderdager i løpet av en 12 måneders periode.
 • Egenmeldingsdagene kan tas ut enkeltvis eller opp til 8 sammenhengende kalenderdager (inkl. helg og helligdager).
 • Det er et maksuttak på 8 egenmeldingsdager innenfor en 16 dagers periode. Dersom du har benyttet 8 dager innenfor en 16 dagers periode må du være arbeidsfør i 16 kalenderdager før egenmelding kan benyttes igjen.
 • Egenmeldte fraværsdager forut for sykmelding fra lege, regnes som brukte egenmeldingsdager.
 • Er du syk utover egenmeldingsdagene, må du kontakte lege. Legen vil vurdere om det er tungtveiende medisinske grunner til fravær fra jobb, både ved førstegangs og senere sykemeldinger.
 • Hvis du har vært syk (egenmelding/sykmelding) sammenhengende i 16 dager (arbeidsgiverperioden) kan du ikke benytte ny egenmelding før du har vært helt arbeidsfør i 16 sammenhengende kalenderdager.
 • Egenmelding kan ikke benyttes under ferie.
 • Egenmelding kan ikke benyttes i kombinasjon med delvis sykmelding eller redusert stilling som følge av rehabilitering.

Jeg er deltidsansatt - hvilke regler gjelder for meg?

For deltidsansatte gjelder samme regler, men her teller arbeidsfrie dager med i beregningen når man er syk før og etter, på samme måte som lør-, søn- og helligdager teller med i beregningen.

Jeg er nyansatt - hvilke regler gjelder for meg?

For å få rett til å bruke egenmelding må du ha arbeidet ved høgskolen i minst to måneder, hvis ikke må du ha sykmelding fra første fraværsdag.

Egenmeldingskvoten er oppbrukt - hva da?

Dersom kvoten for egenmeldingsdager er brukt opp innenfor en 12 måneders periode, må du kontakte legen din for å få en sykmelding. Arbeidsgiver kan ved mistanke om misbruk frata den ansatte retten til å bruke egenmelding i inntil 6 måneder.

Tap av retten til å bruke egenmeldingsdager

Dersom du i løpet av 12 måneder har hatt fire sykefravær eller flere uten å legge fram legeerklæring, kan din leder bestemme at du må dokumentere alle sykefravær med sykmelding. Beslutningen om å ta fra en arbeidstaker helt eller delvis retten til å nytte egenmelding, skal tas opp til ny vurdering når det er gått 6 måneder.

Mer informasjon

Arbeidstakers rett til å benytte seg av egenmelding er regulert i Lov om folketrygd av 28.02.97 paragrafene 8-23 til 8-27. Loven er en minimumslov og i henhold til inngått avtale om inkluderende arbeidsliv gis du som arbeidstaker en utvidet adgang til bruk av egenmelding.

Publisert 24. apr. 2018 14:48 - Sist endret 4. juni 2018 14:26