Sykmelding

Denne veiledningen viser deg hva du kan forvente av oss og hva vi kan forvente av deg dersom du blir syk.

Meld fra så snart som mulig

Sykefraværet skal meldes fra samme dag eller så snart som mulig. Meldingen skal overleveres muntlig til din leder eller stedfortreder. Registrer ditt fravær i Outlook (kalender) eller be ekspedisjonen om hjelp til dette. Om mulig bør du gi din leder informasjon om forventet lengde på fraværet, om fraværet er arbeidsrelatert og din funksjonsevne.

Egenmelding

Egenmelding skal registreres i SAP-portal så snart som mulig. Fraværet godkjennes av leder.

Sykemeldingen

De aller fleste sykmeldinger har nå blitt digitale. Har du fått en digital sykmelding, logg deg inn på Ditt NAV og gå til Ditt sykefravær. Her godkjenner du sykemeldingen du har fått, og sender sykmeldingen til arbeidsgiveren din.

Søknad om sykepenger skal nå leveres av den sykmeldte. Når sykefraværet er over, får du en ny melding med lenke til den digitale søknaden om sykepenger som du bes levere.

Les mer om digital sykmelding på nav.no.

Har du fått sykmeldingen på papir, leverer du snarest mulig denne til din nærmeste leder. Både del C og del D med utfylt egenerklæring og signatur skal leveres.
De fleste sykehus skriver fortsatt sykmeldingen på papir. Blir du sykmeldt på et sykehus, kan du vente noen dager, så får du den digitalt på nav.no og kan sende den til din arbeidsgiver herfra. Har du levert den digitalt, er det ikke nødvendig å sende sykmelding på papir i tillegg.

Avventende sykmelding

I arbeidsgiverperioden (første 16 dager) kan sykmelder utstede en avventende sykmelding. Du og din leder skal da vurdere om det er mulig å tilrettelegge arbeidet i denne perioden. Sykmelder vil oppgi hvilken type aktivitet som er mulig og gi eventuelle råd og veiledning.

 • Er det umulig å tilrettelegge arbeidet, skriver din leder en begrunnelse på baksiden til Del C. Begrunnelsen tar du med tilbake til sykmelder som konverterer den til en vanlig sykmelding fra den dagen avventende sykmelding ble utstedt.

Innen 1 uke

Samtale med leder

Ved flere dagers sykefravær vil din leder ta kontakt med deg for å avklare nærmere om forventet lengde på sykefraværet og eventuelle muligheter for tilrettelegging av arbeidet.

Bedriftshelsetjenesten eller Arbeidslivssenteret er instanser som kan kontaktes ved behov for tilrettelegging og hjelpemidler.

Innen 4 uker

Oppfølgingsplan

Senest innen 4 uker er du og din leder pliktige til å utarbeide en oppfølgingsplan. Planen skal utarbeides med mindre det er åpenbart unødvendig. Høgskolen skal sende inn oppfølgingsplanen til sykmelder.

Ved utarbeidelse av oppfølgingsplan forventes det at du:

 • informerer ærlig om din funksjonsevne og om mulig anslår varighet på fraværet
 • medvirker til å finne løsninger som gjør at du kan komme tilbake i arbeid raskest mulig
 • er innstilt på å gjøre annet passende eller tilrettelagt arbeid, hvis dette kan bidra til at du kommer raskere tilbake i jobb
 • deltar i utarbeidelsen og gjennomføringen av oppfølgingsplan

HR-kontakt, Bedriftshelsetjenesten eller Arbeidslivssenteret kan bistå dere i dette arbeidet.

Innen 7 uker

Dialogmøte 1

Dersom du er 100 % sykmeldt, eller dersom du, din leder eller sykmelder finner det hensiktsmessig, vil du bli innkalt til et dialogmøte innen 7 uker.

Lege, NAV, bedriftshelsetjeneste eller andre relevante aktører kan innkalles dersom du eller din leder ønsker det. Tillitsvalgt/verneombud kan bistå deg dersom du ønsker det.

Målet med møtet er å finne løsninger som gjør at du kommer raskest mulig tilbake til jobb. Du har plikt til å medvirke til å finne arbeidsoppgaver som helsen tilsier at du kan klare.

Innen 26 uker

Dialogmøte 2

NAV vil innkaller deg til dialogmøte 2. Du har møteplikt med mindre det er medisinske grunner som forhindrer dette. I forkant av møtet vil din leder sende inn en oppdatert oppfølgingsplan til NAV. Planen skal vise hvilke tiltak dere har gjennomført eller vurdert. Parter som innkalles til møtet er: deg, din leder, NAV og eventuelt sykmelder. Tillitsvalgt/verneombud kan bistå deg dersom du ønsker det.

Hensikt med dialogmøte 2 er:

 • evaluere oppfølgingsplanen og eventuelle tiltak som er gjort.
 • finne løsninger og legge til rette for en plan for tilbakeføring.

Du eller øvrige parter kan kreve at NAV også innkaller til dialogmøte 3.

Orientere om trygdeytelser

I samme tidsrom vil du få tilsendt et standardisert brev fra høgskolen med en orientering om dato for opphør av lønn, permisjonsmuligheter samt muligheten for å søke andre ytelser i Folketrygden og fra Statens pensjonskasse (SPK).

Du er selv ansvarlig for å sende inn søknad til NAV og SPK, men HR-kontakten kan bistå deg ved behov. Det anbefales at dette gjøres senest 4 måneder før opphør av lønn, da dette er en tidkrevende søknadsprosess. Dersom du kommer tilbake til jobb før opphør av lønn, sender HR-kontakten informasjon om dette til aktuelle instanser.

Etter 8 måneders sykmelding

HR-kontakten sender inn e-pensjonsmelding til SPK.

Etter ett års sykmelding

Lønnsytelser opphører

Ved oppnådd maksdato for utbetaling av sykepenger, stopper utbetaling av lønn og du vil gå over i ulønnet permisjon med eventuelle trygdeytelser. 

Mulighet for permisjon uten lønn / Opphør av stilling

Dersom annet ikke er avtalt, får du automatisk innvilget ett år permisjon uten lønn ved sykeperiodens utløp. Før utløp av permisjonstiden må du avklare, sammen med din leder, hvorvidt du forventer at du kan gjeninntre i din stilling. Dersom du forventes å vende tilbake til jobb, og det er praktisk mulig for arbeidsgiver, kan permisjonen forlenges for en kortere tid. Dersom annet ikke er avtalt vil arbeidstakers tilsettingsforhold avsluttes etter ett års ulønnet permisjon.

Ved opphør av stilling, der du selv ikke selv sier opp, skal oppsigelsen behandles i ansettelsesråd/-utvalg.

Arbeidstaker kommer tilbake til jobb

HR-kontakten sender inn endring av e-pensjonsmelding til SPK og melder fra til lønnsteamet. 


Tilrettelegging på arbeidsplass

En funksjonsvurdering skal ta utgangspunkt i hva du som arbeidstaker kan eller ikke kan utføre av arbeidsoppgaver. Det kan innhentes opplysninger fra lege hvis du samtykker, men diagnose skal ikke diskuteres.

Arbeidsgiver skal iverksette realistiske og konkrete tiltak som kan gjøre det mulig for deg å utføre dine oppgaver helt eller delvis, eventuelt andre arbeidsoppgaver.

Aktuelle tiltak for arbeidsgiver kan være:

 • fysisk eller ergonomisk tilrettelegging
 • endring av arbeidstid, tidskrav, tempo mv
 • omorganisering av arbeidet, rutiner eller funksjoner
 • anskaffelse/tilpasning av teknisk utstyr
 • endring/nye arbeidsoppgaver
 • opplæring/omskolering

Hold kontakt med arbeidsplassen

Det er viktig å opprettholde jevnlig kontakt med ditt arbeidsmiljø og dine kolleger. Som arbeidsgiver oppfordrer vi deg til å:

 • holde kontakt med din leder og kolleger
 • delta på fellessamlinger/avslutninger og markeringer
 • stikke innom på lunsj eller besøk

Maksdato for rett til sykepenger

Maksdato for utbetaling av sykepenger er 49 uker og 5 kalenderdager. Arbeidsgiverperioden på 16 dager holdes utenom dette. Ferie eller opphold av sykemelding forlenger maksdato tilsvarende. Den sykmeldte må være sammenhengende fullt arbeidsfør i 6 måneder før den ansatte har opparbeidet nytt rettskrav på lønn under sykdom.

Delvis sykemelding teller likt som full sykemelding.


Ressurspersoner

HR-kontakten ved studiestedet skal bistå deg og din leder med sykefraværsoppfølgingen. De kan gi råd, veiledning og annen hjelp i alle stadier av oppfølgingsarbeidet. Om det er ønskelig, kan HR-kontakten være med på å drøfte fremgangsmåte i saken, delta i møter og bistå ved utarbeiding av oppfølgingsplan.

HR-kontakt Studiested
Anne Malme Studiested Halden
Øystein Bye Studiested Fredrikstad

Bedriftshelsetjenesten kan bistå leder i enkeltsaker. I tillegg til deltagelse i dialogmøter kan bedriftshelsetjenesten bistå med råd og veiledning i forbindelse med tilrettelegging for den ansatte.

Arbeidslivssenteret / IA-kontakter kan gi informasjon og veiledning om rutiner for oppfølging og økonomiske støtteordninger. De kan gi veiledning i vanskelige enkeltsaker, koordinere bistand fra trygdeetaten og andre offentlige etater.

Publisert 24. apr. 2018 15:49 - Sist endret 29. juli 2021 13:49