Beredskapsplan

Beredskapsplanen skal bidra til å sikre liv og helse, ivareta ansatte, studenter og pårørende og ivareta intern og ekstern kommunikasjon.

Kriseteam

Kriseteamet er Høgskolen i Østfolds sentrale beredskapsgruppe. Den består av kontaktpersoner på ledernivå som alltid, både i arbeids- og fritid, kan kontaktes når kriser eller ulykker oppstår.

Begrenset tilgang for ansatte.

Kriseteamets oppgaver og ansvar

Kriseteamet skal se til at høgskolen har en beredskap som gjør at en raskt kan innkalle kompetente personer som kan foreta debrifing og eventuell krisepsykiatrisk førstehjelp.

Informasjonsarbeid

  • Hvem gir informasjon
  • Hvem informerer
  • Hvem skal informeres

Tiltaksplan

Høgskolen benytter krisestøtteverktøyet CIM som benyttes for loggføring og dokumentasjon av kriseteamets arbeid i en krisesituasjon. I systemet ligger det tiltaksplaner for ulike hendelser.

Opplæring og øvelser

En viktig forutsetning for god krisehåndtering er at alle involverte er godt kjent med beredskapsplanen, og at de kjenner sine roller og oppgaver i en krisesituasjon.

Definisjoner

Her får du en oversikt over sentrale begreper og definisjoner.