Kompetanseutvikling for teknisk- adminsitrativt ansatte

Individuelle kompetansemidler

Du kan søke om økonomisk støtte til å ta kurs og studier som er relevant for din stilling eller som er relevant i forhold til høgskolens behov for kompetanse. Søknadsfristen er to ganger i året.

Etter- og videreutdanning

Ansatte gis mulighet til å ta etter- og videreutdanning gjennom HiØ Videre.