Retningslinjer for hospitering og kombinasjonsstillinger

Ved Høgskolen i Østfold (HiØ) skal undervisningen ta utgangspunkt i erfarings- og forskningsbasert kunnskap. De fleste av utdanningene skal være profesjonsorientert og praksisnære. Det skal legges til rette for kontakt og samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv for å utnytte de to læringsarenaene godt. 

Stortingsmelding nr. 16 (2016-17) Kultur for kvalitet i høyere utdanning legger vekt på verdien av forpliktende og nært samarbeid for å utvikle en kvalitetskultur i høyere utdanning. Der fremheves undervisningskvalitet som et meritteringsområde det skal satses på, og utdanningens praksisrelevans, forskningsforankring og tverrfaglig samarbeid settes opp som de tre vesentligste faktorene for å oppnå kvalitet. For å bidra til at organisasjonen når disse målene legger HiØ til rette for både hospiteringsordninger og kombinasjonsstillinger.

Hospiteringsordning

Hospitering er et tidsavgrenset, ulønnet opphold hvor du deltar i hospiteringsstedets daglige rutiner, uten å ha selvstendig ansvar. Under et hospiteringsopphold vil du først og fremst lære mye om hvordan hospiteringsstedet jobber og hvordan de er organisert. Et hospiteringsopphold kan også være utgangspunkt for et videre samarbeid.

Hensikt  

Ordningen er både for ansatte ved høgskolen og for ansatte i praksisfeltet. Ordningen skal bidra til kompetanseheving for den enkelte, men også til å øke kjennskapen til hverandres ansvar- og arbeidsoppgaver. Kontakt mellom HiØ og praksisfeltet skal videreutvikles og styrkes slik at praktiske og teoretiske studier i fellesskap bidrar til studentenes læringsutbytte. Gjennom å styrke kontakten mellom fagmiljøer og praksisfeltet kan eksisterende praksisordninger forbedres, og de studier som ikke har praksis kan inspireres til å se på muligheter for å etablere praksis.

Søk nærmeste leder

Den som ønsker å hospitere må først søke sin leder om å få godkjent hospiteringen før avtale inngås. En søknad må inneholde:

  • Begrunnelse for søknad om hospitering
  • Hensikt med aktuell hospitering
  • Plan for hospitering

Avtaleinngåelse og ansvar 

Dekan, eller den dekan delegerer ansvaret til, inngår avtale med hospiteringsstedet. Avtalen utarbeides i samarbeid og bør ha konkrete beskrivelser, se forslag til sjekkliste/avtale (.docx). Leder på hospiteringsstedet er ansvarlig for å informere sitt personale om avtalen i forkant av at virksomheten skal motta en hospitant.

Hospitantens arbeidsgiver har arbeidsgiveransvaret og dekker selv lønn- og reisekostnader for hospitanten. Hospiteringsstedet har HMS-ansvaret under hospiteringsperioden.

Tidsperspektiv og omfang

Hospiteringsperioden vil normalt omfatte en periode på mellom 1 til 6 uker.

Arbeidsoppgaver

Hospitanten deltar i de alminnelige arbeidsoppgavene ved virksomheten, uten å ha selvstendig ansvar. Hospitanten kan fungere som en ekstra ressurs, men skal ikke erstatte øvrig personale i virksomheten. Dersom hospitanten for eksempel skal utøve sykepleie må det inngås særlige avtaler mellom partene om dette.  Ved oppstart skal hospitanten ha et møte med virksomhetens leder/kontaktperson der det legges en plan for perioden og en konkretisering av arbeidsoppgavene. Avgivende virksomhet får ingen betaling for hospitanten.

Etter gjennomført hospiteringsperiode

Etter gjennomført hospiteringsperiode skal hospitanten rapportere til nærmeste leder. Det forventes at det holdes en kort presentasjon i relevante samarbeidsfora. Ta for eksempel med disse punktene:

  • Målsetninger med hospiteringen
  • Hvor du har vært og hva du har gjort
  • Hva du har lært og erfart – positivt og negativt
  • Hva er det viktigste du har med deg tilbake
  • Hva var hospiteringsstedet opptatt av og hvilke problemstillinger tok de opp
  • Hvordan vil du bruke denne erfaringen videre i ditt arbeid
  • Hva mener du dere bør jobbe mer med i felleskap

Kombinasjonsstillinger

Kombinasjonsstillinger kan forstås som ansettelsesforhold hvor en person har beslektete stillinger på to ulike arbeidsplasser og skal ikke ha karakter av utleie av arbeidskraft (momspliktig tjeneste). Ansettelsesforholdet defineres av stillingsbrøken hos respektive arbeidsgiver. Hovedstilling hos en arbeidsgiver tilsvarer 50 % stilling eller mer. Det finnes ulike varianter av kombinasjonsstillinger. Kombinasjonsstillinger kan også defineres som en type åremålsstillinger med definert varighet. Det kan også være stillinger for ansatte i permanente deltidsstillinger ved ulike arbeidsplasser.

Hensikt

Hensikten med kombinasjonsstillinger for HiØ er å gjøre undervisningen ved høgskolen mer profesjonsrettet, praksisnær og relevant for studentene. Dette vil sikre relevansen i utdanningene blant annet ved at problemstillinger, utfordringer og arbeidsmåter fra praksisfeltet fortløpende innarbeides som del av undervisningen ved HiØ eller som kunnskapsutviklingsprosjekter i praksis. Ansatte i kombinasjonsstillinger ved HiØ kan inngå i fagteam som samarbeider om planlegging og tilrettelegging for studentenes læring og kan også bidra til felles forsknings- og utviklingsarbeid, for eksempel gjennom deltakelse i profesjonsorienterte forskergrupper.   

Avtaleinngåelse og ansvar 

Mål, rolle og ansvar, jobbinnhold og øvrige rammebetingelser klargjøres i form av en avtale. Personer i kombinasjonsstillinger lønnes etter ordinær lønnsinnplassering i den aktuelle stillingen. Lønn fastsettes ut ifra lokal lønnspolitikk hos respektive arbeidsgiver.

Arbeidsgiveransvaret i en kombinasjonsstilling kan være ulikt. Innehaveren av en kombinasjonsstilling kan ha to arbeidsgivere. En annen variant kan være å ha to stillinger hos samme arbeidsgiver, men på ulike enheter.

Innehaver av kombinasjonsstilling skal normalt ha arbeidsoppgaver knyttet til ett eller flere studieprogram der undervisning og/eller veiledning av studenter inngår. Ved inngåelse av avtalen skal innholdet i stillingen defineres.

Tidsperspektiv og omfang

Kombinasjonsstillingens varighet og omfang skal fremkomme av den respektive arbeidsavtalen.

Publisert 17. des. 2019 13:20 - Sist endret 12. juli 2021 12:14