Kompetanseutvikling for undervisnings- og forskerpersonell

Pedagogisk og digital kompetanse

For å få fast ansettelse i undervisnings- og forskerstilling, må du dokumentere praktisk pedagogisk kompetanse. I tillegg stilles det nå større krav til at ansatte skal ha digital kompetanse. Høgskolen har eget kurstilbud som tilfredsstiller disse kravene.

Søknad om personlig opprykk

Er du fast ansatt (eller åremål) i undervisnings- og forskerstilling i mer enn 50 % stilling, kan du søke opprykk på bakgrunn av kompetanse. Fremgangsmåten finner du her.

Søknad personlig opprykk - ekstern sakkyndig vurdering

Har du søkt på en annen stilling og fått en positiv sakkyndig vurdering? Dersom vurderingen er dekkende for ditt fagfelt og din stilling, kan du søke om å få rapporten godkjent for opprykksøknad. Se hvordan du kan gå fram for å søke opprykk med grunnlag i en ekstern sakkyndig vurdering.

Søknad om opprykk - avlagt doktorgrad

Er du ansatt i stilling som høgskolelektor og har avlagt en doktorgrad innen ditt fagfelt? Da kan du søke opprykk til førsteamanuensis.

Ansattutveksling i Europa gjennom Erasmus+

Gjennom Erasmus+ kan ansatte reise på et kort utvekslingsopphold enten for opplæring eller undervisning i Europa. Stipender er tilgjengelige for både teknisk-administrative ansatte og undervisnings- og forskningspersonalet ved Høgskolen i Østfold.