Søknad om opprykk

Fast ansatte i minst 50 % stilling kan søker om opprykk til høyere stilling. Opprykket er personlig og får ingen konsekvenser for dine arbeidsoppgaver.

Vurderingskriterier

Søker blir vurdert i forhold til kriteriene i forskrift om ansettelse og opprykk (lovdata.no). Høgskolen har ikke definert ytterligere krav til den enkelte stillingstype utover kravene som er nedfelt i forskriften.

Hvem kan søke

Du må være fast ansatt i minst 50 % stilling for å kunne søke opprykk. Din stillingskode styrer hvilken stilling du kan søke opprykk til:

 • høgskolelærere kan søke opprykk til høgskolelektor
 • amanuenser og høyskolelektorer kan søke opprykk til førsteamaneunsis eller førstelektor
 • førsteamaneunsis kan søke opprykk til professor
 • førstelektor kan søke opprykk til dosent

Du kan bare søkes om opprykk innenfor det fag du er ansatt. Med fag menes de fag eller emner som kan inngå i de grader institusjonene kan tildele.

Opprykket er personlig og får i utgangspunktet ingen konsekvenser for dine arbeidsoppgaver.

Innlevering av søknad

Søknad med profileringsdokument sendes digitalt til din leder med kopi til HR-kontakt. Fullstendig søknad med vedlegg sendes i tillegg digitalt (fortrinnsvis) eller i fysiske eksemplar til HR-kontakt.

Vedlegg til søknaden:

 • Profileringsdokument
 • CV
 • Publikasjonsliste med særlig omtale av inntil 15 publikasjoner/arbeider
 • Inntil 15 arbeider (for søkere til førstelektor finnes ingen maksgrense)

Dersom fysiske eksemplar innleveres, skal HR-kontakt ha

 • tre eksemplar ved søknad om opprykk til høgskolelektor, førstelektor eller førsteamanuensis
 • fire eksemplar ved opprykk til professor/dosent. Dokumentasjonen kan eventuelt leveres elektronisk.

Søker har selv ansvar for å sortert og pakke dokumentene i det antall eksemplar som er spesifisert over.

Oppnevning av sakkyndig utvalg

Forskriften bestemmer sammensetningen av sakkyndig utvalg. Innstillende myndighet, i samarbeid med fagmiljøet, er ansvarlig for å finne og forespørre aktuelle medlemmer til sakkyndig utvalg. Søker selv skal ikke delta i denne prosessen.

Ansettelsesutvalget oppnevner sammensetning av sakkyndig utvalg og leder for utvalget.

HR-kontakt sørger for å sende ut søknadsdokumentene til det oppnevnte utvalget.

Klageadgang

Når den signerte sakkyndige rapporten foreligger, vil den bli sendt til søker så fort som mulig. Søker har ikke anledning til å klage på de sakkyndiges uttalelser, men kan komme med innsigelser på saksbehandlingen eller merknader til uttalelsen innen to uker etter at rapporten er sendt søker.

Tildeling av opprykk

Ansettelsesutvalget behandler opprykksøknaden på første mulige møte etter at den sakkyndige rapporten er forelagt. Sakkyndig rapport med eventuelle merknader og  tilleggsmerknader vil legges til grunn for behandlingen.

Avslag på søknad / karantenetid

Dersom du får avslag på søknad om opprykk, vil du få en karantenetid på to år fra avslag ble gitt.

For søkere til professoropprykk vil karantenetiden også gjelder for søknad på stilling som professor innen samme fagområde.

Virkningsdato og lønnsplassering etter opprykk

Opprykket får virkning fra den 1. i måneden etter at høgskolen har mottatt søknad om opprykk. For professor gjelder opprykket fra den dato høgskolen har mottatt søknaden.

Din nye stillingskode og eventuell justering av lønn vil gjelde fra samme dato.

 • Ved opprykk til førstekompetanse vil du tildeles fire lønnstrinn, jf. styresak 24/98.
 • Ved opprykk til professor/dosent vil du bli innplassert i minimum lønnstrinn 75 / kr. 715 900 (per 1. mai 2021).

Din leder har anledning til å komme med en anbefaling om endret lønnsplassering ved opprykk. HR-sjef vedtar endelig lønnsplassering.

Ressurssider

Publisert 26. apr. 2018 13:23 - Sist endret 12. juli 2021 14:33