Forskningsopphold i utlandet

En rekke praktiske spørsmål følger med et forskeropphold i utlandet, nedenfor finner du litt informasjon om gjeldende retningslinjer ved forskningsopphold i utlandet ved Høgskolen i Østfold.

Satser 2018

Satsen for utenlandsstipend 2018 er inntil kr 17 000,- (enslig) og kr 32 000,- (familie) pr måned. Satsene for utenlandsstipend skal dekke dokumenterte etablerings- og merutgifter ved forskningsopphold i utlandet. I tillegg kan du søke om dekning av reiseutgifter (billigste reisemåte). Det gis normalt støtte til forskningsopphold for 3-12 måneder. Familie er definert som forsker med ektefelle, samboer eller registrert partner og eventuelle barn. Samboer er en person som du har levd sammen med under ekteskapslignende forhold de to siste årene, eller som du har felles bopel med.

Skatt på stipend/tilskudd

Stipend eller tilskudd kan være både skattefritt og skattepliktig. I utgangspunktet er hele beløpet skattepliktig men det gis fradrag for utgifter som er påløpt for å dekke merutgifter ved oppholdet (dette kan være reisekostnader, boutgifter, forsikring, leiebil). Disse utgiftene må du kunne dokumentere. Da vil bare et eventuelt overskudd skattlegges.

Månedssatsen for oppholdskostnader (type bosted, ekstra forsikring, leiebil) ved forskningsopphold er kr 17 000,- (enslig reisende). Er denne type utgifter lavere enn kr 17 000,- avkortes ikke stipendet, men differansen er skattepliktig. Er denne type utgifter høyere enn kr 17 000,- må det overskytende dekkes av den ansatte.

Dokumentasjon

Ta vare på alle kvitteringer på utgifter knyttet til forskningsoppholdet ditt. Du må altså dokumentere bruken av midlene du har fått for at arbeidsgiver skal kunne vurdere skatteplikten. Skatteplikten forsvinner kun når midlene dekker dokumenterte nødvendige merutgifter ved oppholdet. Kvitteringene skal sendes sammen med oppgjørsskjema når du er tilbake fra oppholdet eventuelt underveis i oppholdet dersom dette er praktisk.

Utbetaling

Bruk skjema for forskuddsutbetaling. Det skal legges ved oversikt over forventede utgifter (et detaljert budsjett). Budsjettet skal være realistisk og det skal vurderes av leder og HR. Det skal også vedlegges tildelingsbrev som viser stipendet/tilskuddets størrelse. Inntil 80 % av innvilget stipend/tilskudd kan gis som forskudd, resterende 20 % utbetales når oppholdet er avsluttet og endelig oppgjørsskjema er levert. Dersom budsjettet og kostnadene utgjør mindre enn den bevilgede rammen, vil ikke ubenyttede midler bli utbetalt eller overført til andre prosjekter.

Kostgodtgjørelse/kompensasjonstillegg

Man kan ikke benytte kompensasjonstillegg eller kostgodtgjørelse på forskningsopphold. Dette er en godtgjørelse som kun utbetales ved tjenestereise ikke ved stipendreiser. I tilfeller hvor utgifter til kost er uforholdsmessig høye, skal arbeidsgiver foreta en konkret vurdering i det enkelte tilfelle om utgifter til kost skal dekkes etter regning.

Skatteplikt på ordinær lønn ved opphold i utlandet

Skatt på lønnen du mottar fra din norske arbeidsgiver (Høgskolen i Østfold) vil variere avhengig av hvilket land man skal være i, og hvor lenge oppholdet varer. Vanligvis skal man skatte til det landet man mottar lønn fra. Norge har inngått skatteavtaler med en lang rekke land for å unngå dobbeltbeskatning, med USA finnes det en helt spesiell skatteavtale som kan gi full skattefritak. Kontakt Skattekontoret der du bor for spørsmål og rådgivning om hvordan ditt utenlandsopphold vil påvirke din skattesituasjon.


Eksempler

Eksempel 1:

  • Tildelte midler kr 125 000,-
  • 6 måneder forskningsopphold, 6 x 17 000,- = kr 102 000,-
  • Reisekostnader kr 20 000,-

Oppholdsutgifter pr mnd:

Utgift Kostnad Merknad
Bosted inkl strøm og vann 500,-  
Leiebil 2 000,-  
Forsikring 500,-  
Sum pr mnd 16 000,- Skattefritt beløp ved dokumenterte utgifter
Rest 1 000,- Skattepliktig beløp som kan benyttes til f.eks kost
Oppholdsutgifter 102 000,-  
Reisekostnader  20 000,- Skattefritt beløp ved dokumenterte utgifter
Restbeløp  3 000,- Utbetales ikke

Eksempel 2:

  • Tildelte midler kr 125 000,-
  • 6 måneder forskningsopphold, 6 x 17 000,- = kr 102 000,-
  • Reisekostnader kr 20 000,-

Oppholdsutgifter pr mnd:

Utgift Kostnad Merknad
Bosted inkl strøm og vann 15 500,-  
Leiebil    2 000,-  
Forsikring 500,-  
Sum pr mnd 18 000,- Kr. 17 000,- er skattefritt beløp ved dokumenterte utgifter
Rest -1 000,- Må dekkes av ansatt selv
Oppholdsutgifter 102 000,-  
Reisekostnader  20 000,- Skattefritt beløp ved dokumenterte utgifter
Restbeløp 3 000,- Utbetales ikke

Eksempel 3:

  • Tildelte midler kr 125 000,-
  • 3 måneder forskningsopphold, 3 x 17 000,- = kr 51 000,-
  • Reisekostnader kr 20 000,-
  • Konferanseavgift/studieavgift kr 20 000,-

Oppholdsutgifter pr mnd:

Utgift Kostnad Merknad
Bosted inkl strøm og vannBosted inkl strøm og vannBosted inkl strøm og vannBosted inkl strøm og vann 12 500,-  
Leiebil    2 000,-  
Forsikring 500,-  
Sum pr mnd 15 000,- Skattefritt beløp ved dokumenterte utgifter
Rest 3 000,- Skattepliktig beløp som kan benyttes til f.eks kost
Oppholdsutgifter 51 000,-  
Reisekostnader  20 000,- Skattefritt beløp ved dokumenterte utgifter
Konferanseavgift/studieavgift 20 000,- Skattefritt beløp ved dokumenterte utgifter
Restbeløp 34 000,- Utbetales ikke

 

Publisert 14. juni 2018 14:01 - Sist endret 14. juni 2018 14:32