Lønnsforhandlinger

Det finnes ulike virkemidler for justering av lønn og stillingskode. Disse er hjemlet i hovedtariffavtalenes kapittel 2.

Lokale forhandlinger

Hver høst gjennomføres det lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens punkt 2.5.1. Lønnskravene vurderes opp mot

  • kriteriene i lokal lønnspolitikk 
  • sentrale føringer
  • avtalte føringer lokalt

Særlige grunnlag

Dersom det foreligger særlige grunner, kan du søke om justeringer etter hovedtariffavtalens punkt 2.5.3

Vurdering etter første arbeidsår

Det skal foretas en vurdering av din lønnsplassering etter første arbeidsår, jf. hovedtariffavtalens punkt 2.5.5

Lønnssamtale

Alle medarbeidere har rett på en årlige samtale med sin leder hvor dere ser på kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling.