Seniorpolitiske tiltak

Tjenestefri med lønn

I henhold til hovedtariffavtalen har alle fra fylte 62 år krav på åtte tjenestefrie dager med lønn per år. I tillegg har høgskolen fremforhandlet lokalt ytterligere seks dager fordelt over tre år. Fordelingen av disse dagene er beskrevet nærmere her:

Søke om å stå lenger i stilling

Den alminnelige aldersgrense for ansatte i staten er på 70 år. For enkelte stillinger kan aldersgrensen være lavere. Dersom du ønsker å stå i stilling ut over aldersgrensen, må du søke om dette, jf. lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn §§ 2 og 3 (lovdata.no)

Arbeidsforholdet kan første gang forlenges opp til to år, deretter ett år om gangen. Forlengelse av arbeidsforholdet er oppad begrenset til fem år.

Saksbehandling av søknad

  • Søknad sendes til nærmeste leder
  • Søknaden behandles av nærmeste leder. Leder kan be om råd og bistand fra HR-sentralt.
  • Søknad og svar arkiveres i personalmappen.

Tilknytningsavtale for pensjonister

Som del av høgskolens seniorpolitikk er det behov for å kunne imøtekomme tidligere ansattes ønske om fortsatt tilknytning til høgskolen og aktuelt fagmiljø.

Høgskolen vil ha interesse av å knytte til seg fagansatte som ønsker dette, forutsatt at de fortsatt er aktive innenfor et, for høgskolen, aktuelt fagfelt og at de bidrar med sin kompetanse inn i avdelingen.

Publisert 16. mai 2018 13:50 - Sist endret 30. okt. 2018 14:17