Tilknytningsavtale for pensjonister

Tidligere ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, som har gått av med pensjon, kan søke om å få en tilknytningsavtale. Det forutsettes at den det gjelder fortsatt er aktiv og bidrar med sin kompetanse inn i avdelingen.

Hensikt

Som del av høgskolens seniorpolitikk er det behov for å kunne imøtekomme tidligere ansattes ønske om fortsatt tilknytning til høgskolen og aktuelt fagmiljø.

Høgskolen vil ha interesse av å knytte til seg fagansatte som ønsker dette, forutsatt at de fortsatt er aktive innenfor et, for høgskolen, aktuelt fagfelt og at de bidrar med sin kompetanse inn i avdelingen.

Forutsetninger

Tilknytningsavtalen for pensjonister gjelder kun for tidligere ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved Høgskolen i Østfold, og som har gått av med full avtalefestet pensjon eller alderspensjon.

Ordningen skal praktiseres slik at den ikke hindrer nyrekruttering.

Det skal fremmes skriftlig søknad om tilslutning til ordningen. Søknaden sendes til nærmeste personalleder. Avgjørelsesmyndigheten ligger hos dekan. Avtalen signeres av dekan og den som tilknyttes ordningen.

Det foreligger ingen rett for søker til å bli tilsluttet ordningen selv om de alminnelige forutsetninger er til stede. Eventuell bruk av ordningen forutsetter alltid en individuell vurdering.

Rammer

Ordningen skal være tidsbegrenset og gjøres som hovedregel gjeldende for to år av gangen. Det skal foretas en løpende evaluering av tilknytningsforholdet.

Begge parter står fritt til og terminere avtalen innenfor angitte avtaleperiode med én måneds varsel. Terminering innenfor perioden skal skje skriftlig.

Den som tilknyttes ordningen har ingen formelle rettigheter som ordinær ansatt og vil ikke motta lønn for denne aktiviteten.

I den grad ressurssituasjonen tillater det, kan det gis tilgang til kontorfasiliteter. IT-utsyr kan stilles til disposisjon dersom det er behov for det, og avdelingen finner det formålstjenlig. Dette avgjøres av dekan og reguleres spesifikt i avtalen. Det gis videre nøkkelkort med tilgang til høgskolens lokaler, tilgang til bibliotek med tilhørende baser/artikkelsamlinger, samt tilgang til høgskolens e-post.

Avdelingens personalstøtte bistår avdelingen med utarbeidelse av tilknytningsavtale i henhold til avtalemal. Avtalen registreres i den enkeltes personalmappe.

Publisert 15. mai 2018 14:54 - Sist endret 15. mai 2018 15:06