Søknadsstipend

Søknadsstipend er interne midler til å utarbeide søknader om eksterne forskningsmidler. Det gis kun støtte til å utarbeide søknader om FoU-prosjekter der HiØs andel er minst 500 000 kr. 

Søknadsfrist

Første søknadsfrist er 1. mars 2020. Maksimalt sju stipender kan deles ut til denne fristen. Deretter behandles søknader løpende, snarest mulig etter den første i annenhver måned fra og med 1.6 (1.8, 1.10,1.12). Hvis det er gode grunner for det, vil søknader kunne behandles mellom de nevnte datoene.

Innstillingen fra forskningsadministrasjonen må godkjennes av rektoratet.

Maksimal støtte 

75 000 kr = max 50 000 kr fra søknadsstipend + 25 000 fra avdelingen (hvis søkebeløpet er 50 000 kr)

Egenandel

Avdelingen må bidra med minst en tredjedel av budsjettet for «søknadsprosjektet», dvs. 25 000 kr, hvis det søkes om maksbeløpet på 50 000 kroner.

Søknaden må inneholde følgende

  1. Tittel på FoU-prosjektet og en kort beskrivelse
  2. Eventuelle samarbeidspartnere
  3. Hvor søknaden skal sendes (EU, Forskningsrådet, Interreg, etc.) Oppgi også lenke til utlysningen.
  4. Budsjettramme for FoU-søknaden og HiØs andel av rammen (utenom HiØs eventuelle egenandel)
  5. Søknadsfrist for den aktuelle utlysningen. Det må ikke være urimelig kort tid mellom den interne søknadsbehandlingen og fristen for FoU-søknaden.
  6. Oversikt over hvordan midlene skal brukes, inkludert avdelingens bidrag (frikjøp, konsulentbistand og/eller andre direkte utgifter)
  7. Bekreftelse fra Dekan i en separat e-post (helst direkte fra ham/henne), med spesifisert beløp av egenandel fra avdelingen. 

Søknadsomfang

Inntil 1 A4-side.

Søknadsskjema

Dette søknadsskjemaet skal brukes og sendes til forskningsadministrasjonen@hiof.no.  

Dekanens godkjenning

Søknaden må være godkjent av dekan, f.eks. ved at en bekreftelsesmail vedlegges søknaden.

Disse interne midlene kan ev. supplere PES-midler fra Forskningsrådet.

De som tildeles midler, må umiddelbart etter søknadsfristen for FoU-søknaden sende en kopi av ferdig søknad til magdalena.edvardsen@hiof.no

Publisert 14. mai 2018 09:49 - Sist endret 2. juli 2020 12:25