2015

Publisert 18. des. 2015 05:48

Høgskolestyret godkjente 17. desember at det også i 2016 blir anledning til å søke om publiseringsstipend. Det er satt av midler til 10 stipend á 50 tusen kroner, hvorav 2 er forbeholdt kvinner. Utlysningen vi skje avdelingsvis og et på forhånd bestemt antall søknader kan sendes fra avdelingene til FoU-utvalget for behandling (trolig i april).

Publisert 15. des. 2015 10:39

EU-søknadsprosesser er krevende! Mindre krevende er det å delta som partner på en søknad. Det siste forutsetter at man på en eller annen måte synligjør at man har noe å bidra med. En slik synliggjøring (internasjonalt) kan skje på mange måter. Noen eksempler er: publisere i de «rette» kanalene, delta og være aktiv på konferanser og møteplasser, være aktiv på nett og sosiale medier, etc.

Publisert 9. des. 2015 07:38

NTNU har nylig takket ja til 10 millioner kroner i form av et gaveprofessorat fra våpengiganten Kongsberg Gruppen. Miljøpartiet De Grønne er sterkt kritiske til dette, fordi Kongsberg Gruppen leverer våpen blant andre til det totalitære regimet i Oman. Iflg. MDG er Oman kjent for en rekke menneskerettighetsbrudd: Tilfeller av grov tortur, strafferett som bygger på sharialov, diskriminerende lover som særlig går ut over kvinner, begrensede politiske rettigheter og mangel på organisasjons- og forsamlingsfrihet.

Publisert 7. des. 2015 06:23

Regjeringen har som ambisjon å få flere norske institusjoner til å søke om EU-midler. Forskningsrådet er Regjeringens forlengede arm i denne sammenhengen og har flere virkemidler som skal bidra til å styrke norsk deltakelse i H2020. «Det skal ikkje stå på pengar» er et uttrykk norske politikere trekker frem med ujevne mellomrom. Det passer også her. Det er altså mulig å få økonomisk støtte til å skrive søknader, tilleggsfinansiering til å delta i prosjekter, og støtte til å delta i fora som setter dagsorden for kommende tematiske utlysninger. Nedenfor  er oversikt over de største økonomiske støtteordningene i Forskningsrådet for styrket norsk deltakelse i Horisont 2020. Klikk på bildet for å få frem detaljer.

Publisert 2. des. 2015 09:01

Ledelsen ved HiØ har utarbeidet et forslag til ny organisering av fellesadministrasjonen, herunder at HiØs FoU-administrative støtteapparat skal styrkes. FoU-administrasjonen (ett årsverk)  ligger nå under studie- og forskningsseksjonen. Det foreslås nå at denne FoU-administrasjonen skal ligge i direkte linje under direktør, i parallell med de andre administrative enhetene, forøvrig helt i tråd med det FoU-utvalget foreslo for 6 år siden (mai 2009). En viktig del av bakgrunnen for endringen er at finansiering av forskning utover grunnfinansieringen blir stadig viktigere, noe som krever et profesjonelt støtteapparat.

Publisert 1. des. 2015 06:15

160 personer deltok på årets VRI storsamling på Lillehammer i slutten av oktober, der det bla. ble redegjort for hvordan en ser for seg at neste VRI-satsing skal se ut. VRI – Virkemidler for regional innovasjon – er Forskningsrådets særlige satsing på innovasjon gjennom samhandling. VRI skal utvikle kunnskap om og evne til samhandlings- og innovasjonsprosesser i regionene og fremme forskningsbasert innovasjon i norsk nærings- og arbeidsliv.

Publisert 30. nov. 2015 07:58

Akademisk frihet er troen på at forskere og studenters rett til å undersøke ethvert område og fritt gi uttrykk for sine faglige synspunkter er essensiell for den akademiske virksomheten. Akademisk frihet innebærer at forskere skal kunne formidle idéer eller fakta, også slike som er ubehagelige for myndighetene eller politiske grupperinger, uten å bli utsatt for noen form for sanksjoner i form av undertrykkelse, tap av arbeid eller fengsling.

Publisert 25. nov. 2015 12:30

I forbindelse med den kommende evalueringen av humanioramiljøene presenterte Forskningsrådet tabellen nedenfor. Dette er de største miljøene med utgangspunkt i antall nivå-publikasjoner i miljøene. Trolig hadde HiØ kommet høyt på lista dersom den hadde vært basert på A/F, dvs. antall publikasjoner dividert på antall forskere.

Publisert 25. nov. 2015 10:57

Skal du skrive et prosjektforslag til EU? Nedenfor er en del nyttige tips basert på erfaringer fra tidligere deltakere som har fått innvilget sine prosjektforslag.

Publisert 27. okt. 2015 10:12

I forslag til statsbudsjettet 2016 som ble lagt fram nå i oktober, orienterte regjeringen om at det vil bli en justering av publiseringsindikatoren. Justeringen medfører ingen endringer i hva institusjonene skal rapportere i CRIStin-systemet. Institusjonene skal rapportere etter de samme retningslinjene som tidligere år. Poengberegningen for de enkelte publikasjonene vil imidlertid endres, og vil gjelde for rapporteringen av 2015-publikasjoner.

Publisert 22. okt. 2015 08:26

I forbindelse med at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i mars 2015 foretok en revisjon av dokumentet Retningslinjer for utarbeidelse av lokale varslingsrutiner i staten, er det utarbeidet et forslag til videreutvikling av HiØs system for håndtering av varslinger, avvik og tilbakemeldinger. Forslaget er nå ferdigstilt og er sendt ut på høring. FoU-utvalget er en av høringsinstansene.

Publisert 21. okt. 2015 10:36

ØSS v/Egil Norvald har i samarbeid med Högskolan Väst gjennomført et Interreg-prosjekt der målet var å styrke små og mellomstore industribedrifter på begge sider av grensen i regionen (Fyrbodal og Østfold). Studenter fra Høgskolan Väst og Høgskolen i Østfold gjennomførte mange delprosjekter og oppgaver basert på forespørsler fra industribedrifter. I løpet av prosjektet ble det også utviklet et godt samarbeid og et verdifullt nettverk av kontakter med bransjeansvarlige i grensekommunene.

Publisert 15. okt. 2015 11:32

I følge nasjonal statistikk er det 3100 vitenskapelige ansatte innenfor humaniora i UH-sektoren i Norge. Disse utfører til sammen 1300 FoU-årsverk. Det er til sammen 27.000 studenter ved de humanistiske fakultetene. Norge investerer årlig om lag 1,8 milliarder kroner i humanistiske forskning.

Publisert 14. okt. 2015 09:08

Alle husker sikkert Sudbø-saken fra 2006, der kreftforskeren Jon Sudbø ble avslørt for omfattende forskningsjuks. Ha diktet opp mer enn 500 pasienter og fabrikkerte resultater som tydet på at vanlige smertestillende midler kunne være livsfarlig. Det ble nedsatt en granskningskommisjon som konkluderte med at Sudbø måtte trekke tilbake 13 artikler som var publisert i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter. Han fikk også underkjent sin doktorgrad.

 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.