Evaluering av FoUoI søknader i Forskningsrådet (NFR)

For å få en lik vurdering av hver enkelt søknad, benytter NFR et sett av kriterier. I de fleste program benyttes utenlandske, uhildede, kvalifiserte personer, i noen program bruker NFR egne ansatte. Uansett må involverte personer evaluere mot oppsatte kriterier. Kriteriene variere fra program til program. For å gi eksempler på sett av kriterier vises her to eksempler som er relevant i alle program; prosjektkvalitet og forskningsgrad (notater etter et kurs av Mona Skaaraas, NFR)

 1. Prosjektkvalitet for FoU-prosjektet

Prosjektkvalitet for FoU-prosjektet er et uttrykk for i hvilken grad prosjektet fremstår som gjennomførbart ut fra disse punktene:

 • FoU-metode
 • Prosjektgjennomføringsplan, inklusiv milepæler og leveranser
 • Budsjett og ressursinnsats, herunder finansieringProsjektplana) Hovedaktiviteter («arbeidspakker») i prosjektet
 • En hovedaktivitet («arbeidspakke») skal omfatte avgrensede FoU-oppgaver. Beskriv hver hovedaktivitet (H1, H2 osv.) med følgende punkter:
 • Hovedaktiviteter og sentrale milepæler i prosjektet skal angis i egen tabell i søknadsskjemaet, og beskrivelsen i dette kapitlet skal utdype innholdet i denne tabellen.
 • Tips til forsker’n for å oppnå høy score:
 • tittel
 • faglig innhold: Kort beskrivelse av innholdet i hovedaktiviteten
 • viktige leveranser og resultater som skal oppnås
 • ansvarlig prosjektpartner for gjennomføring av hovedaktiviteten
 1. b) Sentrale milepæler for FoU-aktivitetene

Beskriv og tidfest milepæler (M1, M2 osv.) som vurderes som avgjørende for å nå målene for FoU-aktivitetene, slik disse er beskrevet i prosjektbeskrivelsen. Beslutningspunkter som kan innebære viktige veivalg i prosjektgjennomføringen, må være med som milepæler.

Evaluering: Hvor god er prosjektkvaliteten for FoU-prosjektet?

7 poeng: Både FoU-metode, prosjektplan og ressursinnsats er meget godt beskrevet og meget godt tilpasset oppgaven.

6 poeng: Både FoU-metode, prosjektplan og ressursinnsats er godt beskrevet og godt tilpasset oppgaven.

5 poeng: Både FoU-metode, prosjektplan og ressursinnsats er godt beskrevet og godt tilpasset oppgaven, men med noen svakheter.

4 poeng: FoU-prosjektet fremstår i hovedsak som gjennomførbart, til tross for svakheter.

3 poeng: Planene for FoU-prosjektet har svakheter som gjør at det kan stilles spørsmål ved gjennomførbarheten

2 poeng: Planene for FoU-prosjektet har mangler som gjør at prosjektet ikke fremstår som gjennomførbart.

1 poeng: Planene for FoU-prosjektet er så mangelfulle at prosjektet fremstår som helt urealistisk

 1. Forskningsgrad

Forskningsgrad er et uttrykk for i hvilken grad prosjektet frembringer ny kunnskap av betydning for den faglige utviklingen innen de feltene som forskningen omfatter. Det må fremgå at prosjektet har kunnskap om forskningsfronten.
Forskningsgraden vurderes i forhold til disse punktene:

 • Forskning i internasjonal forskningsfront
 • Forskningens andel av FoU-prosjektet

 Tips til forsker’n for å oppnå høy score:

Formuler et konkret og etterprøvbart hovedmål for FoU-aktivitetene.

Formuler punktvis også etterprøvbare delmål som leder frem til hovedmålet.

Det må klart fremgå hvilke FoU-resultater som forventes.

Beskriv de sentrale FoU-utfordringene i prosjektet.

Beskriv og avgrens problemstillingen. Se dette i sammenheng med kunnskap som allerede er kjent, eller teknologi som er tilgjengelig («state of the art»), slik at kjennskap til forskningsfronten fremgår.

Opplys om det er foretatt søk i vitenskapelig litteratur, patentdatabaser eller lignende.

Redegjør for angrepsmåte og metodevalg.

Hvor ambisiøse er de faglige målene, og er det spesielle forhold (risiko) som kan gjøre det vanskelig å nå disse målene?

Evaluering: Hvor høy er forskningsgraden i prosjektet?

7 poeng: Prosjektet flytter forskningsfronten innenfor sine felt og frembringer ny kunnskap av vesentlig betydning. Forskningen utgjør den overveiende delen av prosjektet.

6 poeng: Prosjektet bidrar i forskningsfronten innenfor sine felt og frembringer ny kunnskap. Forskningen utgjør hoveddelen av prosjektet.

5 poeng: Prosjektet arbeider i kontakt med forskningsfronten, og forskningen utgjør en vesentlig andel av prosjektet.

4 poeng: Prosjektet arbeider i kontakt med forskningsfronten, men omfatter i hovedsak avansert utviklingsarbeid.

3 poeng: Prosjektet består hovedsakelig av utviklingsarbeid, uten nevneverdig innslag av forskning

2 poeng: Prosjektet består av enklere utviklingsarbeid.

1 poeng: Prosjektet inneholder ikke forskning

Blogget av: Audun Amundsen

Av Audun Amundsen
Publisert 19. sep. 2018 15:38 - Sist endret 24. sep. 2019 10:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.