Forskningsetikk på HiØ

Som skrevet om i tidligere blogginnlegg har høgskolen det siste året hatt stor fokus på forskningsetikk. Det har vært nødvendig å tilpasse seg endringer og krav som har påvirket forskning på institusjonen, slik som Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven) som kom i 2017. HiØ har som en følge av endringer og behov revidert HiØs etiske retningslinjer og de nye retningslinjene ble godkjent av høgskolestyret i juni 2018.  Styret opprettet samtidig et Redelighetsutvalg som skal bidra til å forebygge uredelighet i forskningen og behandle saker hvor det er mistanke om brudd på vitenskapelige redelighetsnormer.

I forskningsetikklovens § 5. Krav til forskningsinstitusjoner, står det at forskningsinstitusjoner skal sikre at forskningen ved institusjonen skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer. Institusjonen har ansvaret for:

a) nødvendig opplæring av kandidater og ansatte i anerkjente forskningsetiske normer og

b) at alle som utfører eller deltar i forskningen, er kjent med anerkjente forskningsetiske normer.

Dette er selvfølgelig et ansvar HiØ skal ta på alvor og det skjer ikke av seg selv ved at nye retningslinjer blir vedtatt. Vi planlegger derfor ulike former for opplæringstilbud som kan heve institusjonens samlede og individuelle kompetanse. Vi vet at HiØ har mange flinke forskere som etterlever dagens forskningsetiske retningslinjer. Forskningsenheten tar derfor gjerne imot innspill på innhold og oppsett av kompetansehevende tiltak innen forskningsetikk.

Av Solveig Kristine Østby Vitanza
Publisert 18. okt. 2018 19:57 - Sist endret 21. nov. 2019 06:06
 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.