Status for ELLA (Education, Literature, Language)

Som prodekan for forskning ved LUSP har jeg den sanne glede av å sitte i styringsgruppene for begge forskningssatsingene ved HiØ: Det digitale samfunn og Språk i opplæringen. I dette innlegget vil jeg benytte anledningen til å gi en kort statusbeskrivelse for ELLA – forskningsdelen av Språk i opplæringen.

Kilde: Colourbox

Og la det ikke være noen tvil: ELLA er i full vigør. De tre temaområdene Språkkompetanser, Språkkulturer og Litteratur i kontekst har hver sine prosjekter knyttet til seg. Prosjektet Flerspråklige ressurser, som ledes av Ida Larsson, er forankret i Språkkompetanser og har som mål å fylle vesentlige empiriske og metodologiske kunnskapshull hva gjelder flerspråklige taleres samtlige språk. Det er delt inn i fire arbeidspakker:

  • WP1: Nordiske språk i Sør-Amerika (PI: Ida Larsson)
  • WP2: Flerspråklige ressurser i norske klasserom (PI: Åshild Søfteland)
  • WP3: Flerspråklige ressurser i den norske skolen i Spania (NoriS) (PI: Kristin Hagemann)
  • WP4: Datahåndtering (PI: Karine Stjernholm)

WP1 inkluderer et pågående samarbeid med UiB og det NFR-finansierte forskningsprosjektet Norwegian Across The Americas, ledet av førsteamanuensis Kari Kinn ved UiB, og knytter seg dermed også til forskning rundt arvespråk/flerspråklighet i Amerika. Når det gjelder WP2 og WP3, innhenter disse samme type data ved hjelp av samme metode for å kartlegge elevers fulle språkkompetanse, i Norge (WP2) og i Spania (WP3). Det fokuseres spesielt på norsk, engelsk og spansk, men også andre morsmål og dialekter elevene bruker, tas med. På grunn av det store datamaterialet som samles inn, etableres det via WP4 i disse dager et samarbeid med Tekstlaboratoriet ved Universitetet i Oslo for utarbeidelse av et filarkiv og korpus slik at dataene tilgjengeliggjøres på en hensiktsmessig måte.

Et stort arbeid er med andre ord godt i gang. Fire stipendiater er også rekruttert til ELLA som helhet, og i tillegg kommer en stipendiat som er direkte knyttet til det NFR-finansierte ALAN-prosjektet, der HiØ er hovedpartner og UiB prosjekteier. To av disse stipendiatprosjektene undersøker klima- og miljørelaterte problemstillinger fra henholdsvis språkvitenskapelig og litteraturvitenskapelig perspektiv, og disse prosjektene har gitt grobunn for at et større forskningsprosjekt knyttet til språkkulturer og globale utfordringer, vokser fram. Dette prosjektet knytter seg spesielt til temaområdet Språkkulturer, som ledes av Daniel Lees Fryer.

Temaområdet Litteratur i kontekst, ledet av Elin Nesje Vestli, har på sin side invitert en rekke gjesteforelesere, både nasjonale og internasjonale, knyttet til prosjektet Grafiske romaner. Prosjektet, som også inkluderer masterstudenter fra mastergraden Fremmedspråk i skolen (MFRISK), rundes av med et spesialnummer om grafiske romaner i det nyopprettede tidsskriftet ELLA – som for øvrig driftes av HiØ i samarbeid med NTNU. Det er en stor milepæl som er nådd når HiØ har fått sitt eget vitenskapelige tidsskrift. Følg med på tidsskriftets hjemmeside!

En språklab i A1-062 med tilhørende utstyr er under etablering, og det planlegges dessuten en seminarserie der gjesteforelesere inviteres til å holde foredrag som er faglig relevante for ELLA-stipendiatenes prosjekter. Et eget forum for ELLA-stipendiatenes veiledere vil også gjennomføres.

Helt til slutt en heads up: I år planlegger ELLA to nye utlysninger av midler, en i vår og en i høst. Merk at den første utlysningen har frist 8. april. Søknaden kan f.eks. gjelde publiseringsstøtte, midler til å arrangere konferanse, ansette assistenter eller prosjektstøtte av annet slag. Søknaden (maks 2 sider) skal inneholde en beskrivelse av prosjektet samt budsjett, og den skal klargjøre prosjektets relevans for ELLA-programmet. Du kan stile søknaden til ELLA-programmets vitenskapelige ledelse og sende den via e-post til martin.heitmann@hiof.no. ELLA støtter både mindre og større prosjekter, mellom 10 000 kr–80 000 kr. Prosjektmidlene skal brukes det nærmeste året.

Av Øyvind Gjems Fjeldbu
Publisert 24. mars 2022 18:54 - Sist endret 24. mars 2022 19:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.