Hva skjer'a? - Side 5

Publisert 1. nov. 2018 13:47

Det sendes nå kontinuerlig brev ut til høgskolens fagansatte om at publikasjoner skal deponeres i vitenarkivet Brage. Hva betyr egentlig det?

Publisert 25. okt. 2018 21:10

Ved Høgskolen i Østfold varierer det hvordan avdelingene praktiserer tildeling av FoU-tid. Noen har en fast prosent avhengig av stillingskategori, mens andre tildeler FoU-tid etter søknad.

Publisert 25. okt. 2018 18:34

 

Publisert 25. okt. 2018 10:22

Formidling og samfunnskontakt er en av høgskolens tre hovedoppgaver.

Publisert 24. okt. 2018 09:49

Det er mottatt fire nominasjoner til årets forskningspris:

Publisert 18. okt. 2018 21:18

Tidligere var økonomisk uttelling for formidling og vitenskapelig publisering «sauset» sammen ved at de to publikasjonsformene fikk en på forhånd bestemt andel av en sum penger som var satt av til slikt. I saksdokumentene til høgskolestyremøtet 25. oktober legges det fram forslag om å gjøre økonomisk uttelling for formidling og vitenskapelig publisering uavhengig av hverandre.

Publisert 18. okt. 2018 19:57

Som skrevet om i tidligere blogginnlegg har høgskolen det siste året hatt stor fokus på forskningsetikk. Det har vært nødvendig å tilpasse seg endringer og krav som har påvirket forskning på institusjonen, slik som Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven) som kom i 2017. HiØ har som en følge av endringer og behov revidert HiØs etiske retningslinjer og de nye retningslinjene ble godkjent av høgskolestyret i juni 2018.  Styret opprettet samtidig et Redelighetsutvalg som skal bidra til å forebygge uredelighet i forskningen og behandle saker hvor det er mistanke om brudd på vitenskapelige redelighetsnormer.

Publisert 18. okt. 2018 07:21
CRIStin-sekretariatet har  hatt sitt årlige oppstartseminar –dette er startskuddet for prosessen med registrering og kvalitetssikring av årets publikasjoner.
Publisert 10. okt. 2018 18:33

Norges forskningsråd legger om søknadssystemet sitt drastisk fra og med neste år. Én viktig endring er at de fleste utlysningene som er aktuelle for forskningsorganisasjoner, vil ha én felles søknadsfrist, nærmere bestemt 10. april. Med andre ord: Rekker en ikke å søke om forskningsmidler til fristen 10. april, er det svært få finansieringsmuligheter igjen hos NFR i 2019. I tillegg til denne fristendringen justeres også både søknadskrav og vurderingskriterier.

Publisert 10. okt. 2018 17:40

Føljetongen «Ph.d. på HIØ- Hva skjer, a?» fortsetter.

Publisert 4. okt. 2018 21:27

Ja, et utenlandsopphold blir gjerne det, et minne for livet. Det er nå 4 «ledige» utenlandsstipend. Hvorfor ikke vurdere om nettopp du skal søke på ett av disse? Forskningsenheten kan ordne med et møte med en eller flere av de 10 som hittil har hatt slike stipend, slik at du får vite hva et slikt «eventyr» kan gi deg, faglig og sosialt, med eller uten familie.

Publisert 3. okt. 2018 22:03

Høgskolen i Østfold har flere studier med opplæring i entreprenørskap og gode forelesere og veiledere som inspirerer studenter til å utvikle nysgjerrighet og skaperglede. Har du en student som ruger på en forretningsidé? Forskningsrådets program STUD-ENT skal bidra til å øke entreprenørskap blant studenter samt bidra til å styrke entreprenørskapskulturen i universitets- og høyskolesektoren. Her kan din student søke inntil 1 mill. kroner i støtte for å realisere en forskningsbasert forretningsidé.

Publisert 27. sep. 2018 21:26

Mange over 60, og kanskje noen under, vil gjenkjenne at overskriften er hentet fra de to første verselinjene i Hey You av Pink Floyd. Teksten er her myntet på de som har, eller kan tenkes å få, professor- eller dosentambisjoner. Det er greit å reflektere over slikt før det er for sent…

Publisert 27. sep. 2018 14:56

«Nettverk for inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming» er et nasjonalt nettverk som ble etablert i 2016 og ledes av førstelektor May Østby ved avdeling for helse og velferd. Denne uken har nettverket arrangert både seminar og konferanse om inkluderende forskning  sammen med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Forskningsgruppen for miljøtiltak og høgskolepedagogikk ved HIØ.

Publisert 27. sep. 2018 12:54

I fjor ble Julianne Cheek (ØSS) tildelt HiØs forskningspris. Nå er tida moden for å nominere kandidater til årets pris. Frist for å nominere kandidater er mandag 15. oktober 2018. Her er hele utlysningsteksten inkludert detaljer om nominasjonsprosessen, vurderingskriterier og -prosess:

Publisert 20. sep. 2018 21:19

Det er nesten for godt til å være sant, den oppmerksomheten vitenskapelig publisering er blitt tilgodesett med de siste ukene, på alle medieplattformer, inkludert denne bloggen. Sentralt har vært kampen mellom åpen publisering (OA) og abonnementspublisering. Det er steile fronter i debatten. Minnene går til debatten om røykeloven, der vi som var imot loven brukte mange slags argumenter. Røyka jeg? Ja, 20 pr. dag fram til 2004. Vårt beste kort var kanskje spådommen om en massiv restaurantdød. Det gikk ikke helt slik. En analogi til spådommen om restaurantdød kan vise seg å bli OA-motstandernes skremselsscenario: At det vil bli slutt på forskningsfriheten når man ikke lenger kan publisere hvor man vil. Om et par-tre år vet vi resultatet.

Publisert 20. sep. 2018 14:18

Som kjent har norske myndigheter bestemt at vi skal arbeide mot åpen tilgang til vitenskapelige artikler innen 2024, se her. Det forhandles med de store forlagene om en overgang til åpen publisering og en omlegging av eksisterende abonnementsordninger.

Publisert 19. sep. 2018 15:38

For å få en lik vurdering av hver enkelt søknad, benytter NFR et sett av kriterier. I de fleste program benyttes utenlandske, uhildede, kvalifiserte personer, i noen program bruker NFR egne ansatte. Uansett må involverte personer evaluere mot oppsatte kriterier. Kriteriene variere fra program til program. For å gi eksempler på sett av kriterier vises her to eksempler som er relevant i alle program; prosjektkvalitet og forskningsgrad (notater etter et kurs av Mona Skaaraas, NFR)

Publisert 13. sep. 2018 12:58

Foto: Solveig Vitanza

Publisert 13. sep. 2018 11:27

Best å slå det fast med én gang: Påstanden i overskriften er ikke min, men tilhører professor Gary Morson, spesialist i russisk litteratur og gjesteforeleser på konferansen om humaniora og samfunnets utfordringer som gikk av stabelen ved Universitetet i Agder 6. og 7. september. Men hvorfor bør økonomer lese Tolstoj? Vel, ifølge Morson kan humaniora kort og godt gi økonomene innsikt om menneskets handlemåter som kan gjøre modellene deres mer realistiske og spådommene deres mer nøyaktige. I boka Cents and sensibility trekker han og samfunnsøkonomen Morton Owen Schapiro linjer fra Adam Smiths The Wealth of Nations og Theory of Moral Sentiments til bl.a. Jane Austens og Lev Tolstojs romaner og viser hvordan Austen og Tolstoj gir liv til Smiths teori om at empati er menneskehetens essens. For å forstå fullt ut hvorfor mennesket handler som det gjør, bør man derfor bl.a. anerkjenne empatiens betydning, og å lese og studere (gode) romaner, i alle fall Austens og Tolstojs romaner, gir den beste innsikten i og opplevelsen av hva empati er.

Emneord
 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.