Hva skjer'a? - Side 8

Publisert 14. juni 2018 14:09

Formidling er en viktig del av forskerrollen, og sosiale forskernettverk gir en ny mulighet til å gjøre egen forskning kjent, lest og forhåpentligvis også sitert. Artikler som er publisert åpent (open access) og er deponert i høgskolens vitenarkiv Brage, kan uten problem legges ut direkte i et forskernettverk. Åpen tilgang gjør at artiklene blir mer lest og delt i forskermiljøene.

Publisert 6. juni 2018 12:20

That is (sometimes) the question. Forskningsrådet inviterte EU-rådgivere i forskningsadministrasjoner landet rundt til en samling 28. mai. Med bakgrunn i at Høgskolen i Østfold ønsker at forskningsmiljøene skal sende flere søknader om eksterne forskningsmidler, også til EU, deltok Solveig Vitanza og undertegnede på vegne av HiØ.

Publisert 31. mai 2018 21:18

Innledningsvis kommer her noen ord til nye (og gamle) lesere om den myteomspunnete lokale RBO’en – Resultatbasert omfordeling. Dette er altså en metode/algoritme for å fordele penger til HiØs avdelinger basert på det som registreres i Cristin. Cristin-postene som gir økonomisk uttelling er enten nivåpublikasjoner (nivå 1 eller 2) eller det vi kan kalle formidlingspublikasjoner. Sistnevnte har ved HiØ vært kategorisert som F0, F1, F2, eller F3.

Publisert 24. mai 2018 14:37

I 2016 leverte HiØ 3 søknader til H2020. I 2017 var HiØ deltaker i 4 og koordinator for i 5 H2020/EU utlysninger. I tillegg var det i 2017 minst en søknad under arbeid, og som arbeides videre med i 2018. Professor Øystein Haugen fra IT fikk tilslag på en søknad i 2017. For 2018 er det planer om 11 søknader, 6 som koordinator. To søknader er allerede sendt inn til fristen. En professor har søkt og fått innvilget støtte til skriving av en søknad som har deadline i 2019. HiØ har opparbeidet viktig erfaring og kunnskap om søknadsskriving. Om ikke finansiering er oppnådd kan søknad forbedres og sendes inn til nye calls.

Publisert 24. mai 2018 13:11

I regjeringens strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata er det nå nedfelt at FoU-utførende institusjon skal vurdere om prosjekter som mottar finansiering fra offentlige finansiører, skal utarbeide en datahåndteringsplan. Dette er i samsvar med Horizon 2020 og det fremtidige FP9 (Horizon Europe). En datahåndteringsplan skal bidra til at forskningsdata kan håndteres lovlig, strukturert og sikkert, samt at de kan lagres, gjenbrukes og forstås i framtiden.

Publisert 16. mai 2018 19:22

Først litt GP om Open Access (OA): Åpen tilgjengeliggjøring/Open Access innebærer at forskere gjør sine publikasjoner gratis tilgjengelige på internett. EU-kommisjonen har som målsetting at alle resultatene fra EU-finansiert forskning skal være åpent tilgjengelig innen 2020. I Norge har Regjeringen et noe mindre ambisiøst mål, som sier at resultatene fra statlig finansiert forskning skal være åpent tilgjengelig innen 2024.

Publisert 16. mai 2018 13:58

Høgskolestyret har vedtatt at det skal jobbes mot å etablere en ph.d.-utdanning i fagområdet «Det digitale samfunn».  Målet er at en søknad om akkreditering skal sendes til NOKUT i 2021. Dette er et ambisiøst mål som krever en dedikert satsing fra høgskolens forskere og ledelse.

Publisert 10. mai 2018 21:18

Siden jeg ble ansatt ved HiØ i 2005 har det vært bare én sak om forskningsjuks som har blitt avdekket. Saken startet i juni i fjor og ble avsluttet i mars i år ved at et ad hoc redelighetsutvalg avga sin rapport om saken. Muligens er et fast redelighetsutvalg bra for å avdekke brudd på forskningsetiske lover. Ved Høgskolen i Innlandet har en indikasjoner på at flere saker kommer til overflaten når en har et uavhengig og fast redelighetsutvalg.

Publisert 9. mai 2018 09:28

Det kommer ofte spørsmål om hva som kreves for at kapitler i en vitenskapelig antologi skal godkjennes for rapportering til Norsk Vitenskapsindeks (NVI-rapportering, nivå 1 og 2).  Problemene er spesielt knyttet til utgivelser på norske forlag. Store internasjonale forlag har egne redaksjoner som er spesialisert for utgivelse av titler skrevet for et akademisk marked. I et lite språksamfunn som det norske, inngår vitenskapelige titler ofte i samme utgivelsesprogram som lærebøker og bøker for allmenn-markedet. Norske forlag som er rangert som nivå-forlag, er som regel blandingsforlag og gir ut både vitenskapelige og faglige titler.

Publisert 3. mai 2018 07:33

Du har sikkert hørt om de useriøse tidsskriftene (såkalte rovtidsskrifter eller predatory journals) som utnytter publiseringsmodellen Open Access til å tjene lette penger. (Les også om denne utfordringen på rektoratets blogg.) De fleste Open Access-tidsskrifter, både de seriøse og de useriøse, krever ofte en publiseringsavgift for at du skal kunne publisere din artikkel hos dem. Hos de seriøse tidsskriftene skal avgiften bl.a. dekke utgiftene de har til det redaksjonelle arbeidet – i tillegg til å gi dem en inntekt, selvsagt. De useriøse tidsskriftene har derimot ofte ingen reell redaksjon, de har ofte et fiktivt redaksjonsråd, og de utfører heller ingen reell fagfellevurdering av artikler. Pengene du betaler, går i disse tilfellene rett i lomma på en svindler, og du sitter igjen med en publikasjon uten verdi.

Emneord
Siste kommentarer Mer ...
 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.