Hva skjer'a? - Side 9

Publisert 19. sep. 2018 15:38

For å få en lik vurdering av hver enkelt søknad, benytter NFR et sett av kriterier. I de fleste program benyttes utenlandske, uhildede, kvalifiserte personer, i noen program bruker NFR egne ansatte. Uansett må involverte personer evaluere mot oppsatte kriterier. Kriteriene variere fra program til program. For å gi eksempler på sett av kriterier vises her to eksempler som er relevant i alle program; prosjektkvalitet og forskningsgrad (notater etter et kurs av Mona Skaaraas, NFR)

Publisert 13. sep. 2018 11:27

Best å slå det fast med én gang: Påstanden i overskriften er ikke min, men tilhører professor Gary Morson, spesialist i russisk litteratur og gjesteforeleser på konferansen om humaniora og samfunnets utfordringer som gikk av stabelen ved Universitetet i Agder 6. og 7. september. Men hvorfor bør økonomer lese Tolstoj? Vel, ifølge Morson kan humaniora kort og godt gi økonomene innsikt om menneskets handlemåter som kan gjøre modellene deres mer realistiske og spådommene deres mer nøyaktige. I boka Cents and sensibility trekker han og samfunnsøkonomen Morton Owen Schapiro linjer fra Adam Smiths The Wealth of Nations og Theory of Moral Sentiments til bl.a. Jane Austens og Lev Tolstojs romaner og viser hvordan Austen og Tolstoj gir liv til Smiths teori om at empati er menneskehetens essens. For å forstå fullt ut hvorfor mennesket handler som det gjør, bør man derfor bl.a. anerkjenne empatiens betydning, og å lese og studere (gode) romaner, i alle fall Austens og Tolstojs romaner, gir den beste innsikten i og opplevelsen av hva empati er.

Publisert 6. sep. 2018 21:26

I et tidligere innlegg er det orientert om HiØs policy for Intellectual Property Rights (IPR). På norsk bruker vi ofte begrepet «Immaterielle rettigheter». Et hovedskille går mellom det man kan kalle åndsproduksjonsrett og kjennetegnsrett. Åndsproduksjonsrettene er uten unntak tidsbegrenset. Vernetiden til åndsverk er for eksempel 70 år etter utløpet av opphavsmannens dødsår, mens patenter kan opprettholdes i inntil 20 år fra dagen da patentsøknaden ble inngitt. Til kjennetegnsretten hører blant annet varemerkeretten og foretaksnavneretten. Forklaringen på kategoriseringen er enkel: Vernet av varemerket Coca-Cola, skyldes ikke den intellektuelle innsatsen som ligger bak frembringelsen av merket, men merkets evne til å fungere som kjennetegn for leskedrikk fra Coca-Cola Company, og den goodwill som ligger i merket. Les mer om IPR HER.

Forskningsdagene logo
Publisert 30. aug. 2018 08:01
Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival der alle typer forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for allmenheten på nye og spennende måter. Høgskolen i Østfold er selvfølgelig med. Paraplyen for årets Forskningsdager er «oppvekst». Et tema alle har erfaring med og kunnskap om, og som derfor kan engasjere bredt.
Publisert 29. aug. 2018 11:19

Næringslivet i Norge kan søke støtte til innovasjonsprosjekter i samarbeid med en forsker. For å gjøre det det lettere å søke, kan man sende inn en skisse før den endelige søknaden. Frist for denne var i år 29.08.18. På bakgrunn av den innsendte skissen gir Forskningsrådet uforpliktende tips og råd. De som vil satse innen nye områder, vil ha spesielt stor nytte av dette tilbudet. Man kan også gå rett på søknad som i år har frist 10.10.18. Utlysningen skjer årlig så det er vel mest aktuelt å tenke fram i tid.

Publisert 23. aug. 2018 21:18

Røvertidsskrifter og forskningsjuks er svært relevante tema for tiden. Aftenposten har i flere artikler den siste uka tatt opp begge temaene. Sist ut var et innlegg onsdag denne uka av NFR-direktør John-Arne Røttingen, som advarer mot å gjøre åpen publisering til den store syndebukken. Les om det HER.

Publisert 16. aug. 2018 21:30

H-indeks viser forskeres publiseringsaktivitetet ved å måle en kombinasjon av antall artikler og antall siteringer. Som med impact-faktor og nivåinndeling er også H-indeks omdiskutert, særlig siden publisering på noen fagområder ikke fanges opp av denne indeksen. Slik jeg har forstått det er det spesielt noen områder innenfor humaniora som ikke kommer med. I tillegg kan en sammenligning på tvers av fagdisipliner også være problematisk fordi forsknings- og publiseringsprosessen kan være svært ulik. Naturvitenskapelig forskning krever f.eks. utfordrende laboratoriearbeid i tillegg til de andre elementene i en forskningsprosess. Videre indikerer ikke H-indeksen hvorvidt den aktuelle forsker har vært første- eller sisteforfatter, hvorvidt man er en av mange medforfattere, ei heller er den eksempelvis kontrollert for tid siden avlagt doktoravhandling. Ha derfor dette i bakhodet når du leser statistikken.

Publisert 21. juni 2018 21:00

Professor Lucian Mihet (IR) er blant racerne på vitenskapelig publisering ved HiØ, og i Norge. Hans fagområde er «energisystemer». Nylig kom Lucian gjennom det første nåløyet med en EU-søknad til H2020. Det er all grunn til å være stolt av dette, siden søknaden hans var blant 20 av de 65 søknadene som gikk videre til andre og siste runde i søknadsprosessen. Partnerne er ikke noen «hvem som helst» heller:  DTU (Danmark), Fraunhofer (Tyskland), DERlab (Tyskland), ENEA (Italia), NxTech (Norge), og Værste i Fredrikstad.

Publisert 14. juni 2018 14:09

Formidling er en viktig del av forskerrollen, og sosiale forskernettverk gir en ny mulighet til å gjøre egen forskning kjent, lest og forhåpentligvis også sitert. Artikler som er publisert åpent (open access) og er deponert i høgskolens vitenarkiv Brage, kan uten problem legges ut direkte i et forskernettverk. Åpen tilgang gjør at artiklene blir mer lest og delt i forskermiljøene.

 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.