Hva skjer'a? - Side 9

Publisert 9. apr. 2018 13:07

Fondet gir støtte hovedprosjekter i bedrifter og offentlig sektor. I tillegg gis støtte til såkalte kvalifiseringsprosjekter (kvalifiseringsstøtte). Eneste mulighet for HiØ å søke i 2018 er i forbindelse med søknadsfristen 10. oktober – da kan FoU-institusjoner søke om kvalifiseringsstøtte. Dete passer for øvrig fint med den interne fristen  for å søke om søknadsstipend: 1. september.

Publisert 5. apr. 2018 21:16

Hver tredje forsker innrømmer å ha tildelt medforfatterskap til en som ikke fortjener det, iflg. en artikkel i mars-utgaven av bladet Forskningsetikk. Jo lavere i det akademiske hierarkiet, jo større sjanse for at man blir utsatt for dette. Verstingen er medisin, skriver Magne Nylenna i Forskningsetisk bibliotek på nettsida til De nasjonale forskningsetiske komiteene. Beskyldninger om uberettiget forfatterskap er den hyppigste årsak til undersøkelser om uredelighet i medisinsk forskning, slår han fast.

Publisert 5. apr. 2018 08:41

Rapportering til Norsk vitenskapsindeks (NVI) av HiØs publikasjoner på nivå 1 og 2 i 2017 ble foretatt torsdag 5.april. Poengberegningen vil ganske raskt bli presentert på nettsidene NSD (Norsk senter for forskningsdata) her. Det ligger også en del statistikk på CRIStins nettsider her.

Publisert 4. apr. 2018 06:53

I DETTE blogginnlegget fra september 2017 ble det orientert om EØS-midlene (=EEA-midler). Pengene kommer fra Norge (95,8%), Island (3%) og Liechtenstein (1,2%). På NARMA-konferansen i begynnelsen av mars ble det gitt en ny orientering om disse midlene. Dette er altså midler som finansierer samarbeid med en rekke europeiske land. I tillegg til EØS-midlene (1,5 mrd. euro) har vi Norwegian Grants (1,3 mrd. euro) som kun Norge står bak. Felles for begge disse virkemidlene er at det bare er utvalgte europeiske land som kan søke om prosjekter: 13 land  kan søke om Norway Grants, og 15 land kan søke om EEA-midler (Hellas og og Portugal er lagt til). Det forutsettes at søkerne får med seg minst ett av landene pengene kommer fra. Hensikten med midlene er at de skal redusere sosiale og økonomiske ulikheter i mottakerlandene, og de skal styrke det bilaterale samarbeidet mellom giverland og mottakerland. Midlene skal dessuten forberede landene på ytterligere europeisk samarbeid, f.eks. som partner på EU-søknader.

Publisert 22. mars 2018 19:13

I 2016 tok Forskningsrådet initiativ til en bred evaluering av utdanningsforskningen i Norge (UTDEVAL), og utnevnte en internasjonal ekspertkomite for å gjennomføre evalueringen. Utvalgets mandat fastsatte at evalueringen skulle vurdere norsk utdanningsforskning med hensyn til kvalitet, forskningskapasitet, strategisk fokus og samarbeid, samt relevans og samfunnsmessig påvirkning. Evalueringen gir også en oversikt over hvordan utdanningsforskning gjør det internasjonalt, og den gir også anbefalinger for å videreutvikle forskningsområdet. Evalueringsapporten ble nylig tilgjengelig – du finner den HER.

Businesswoman in front of career plan on blackboard
Publisert 20. mars 2018 05:56

Overskriften i dette innlegget er identisk med tittelen på en av parallellsesjonene på NARMA 2018, der en ønsket å se på hvilken rolle administrasjonen har eller kan ha i forskernes karriereutvikling. Selv om mange starter på forskerutdanningen med et ønske om en karriere innen akademia så vil de fleste som har disputert fortsette sin karriere UTENFOR akademia. De som fortsetter som forskere i akademia står ovenfor tøffe krav til innhenting av eksterne forskningsmidler, publisering, ønske om samarbeid, og krav om internasjonal mobilitet.

Publisert 15. mars 2018 18:37

På NARMA-konferansen 2018 var en av parallellsesjonene viet orientering om FP9, rammeprogrammet som kommer etter Horisont 2020. EU-kommisjonen forventes å legge frem sitt forslag til nytt rammeprogram i første halvdel av 2018. På konferansen kom det fram en del nytt om FP9 i forhold til DETTE blogginnlegget fra desember 2016.

Publisert 14. mars 2018 15:26

NARMA –  Norsk nettverk for forskningsadministrasjon – arrangerte sin årlige konferanse  6. og 7. mars på Lillestrøm.  Konferansen er et «must» for forskningsadministratorer i Norge, og i år var det rekordstor deltakelse med  nesten 400 påmeldte fra 50 forskningsinstitusjoner.

Publisert 12. mars 2018 06:17

13. mars skal HiØs styre behandle forslaget til fagområde for en ph.d.-satsing. Det aktuelle området er Det digitale samfunnDDS. Iflg. saksunderlaget er målet å søke NOKUT om akkreditering senest i 2021. I finalen sto det mellom DDS og «språk».

Publisert 8. mars 2018 21:02

1. mars ble Forskningsrådets årlige konferanse om kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken som vanlig arrangert på Hotell Bristol i Oslo. Temaet denne gangen var Grenseløst – Innovativt samarbeid på tvers. Det å løse samfunnsutfordringene gjennom mer tverrfaglig forskning var en rød tråd gjennom hele konferansen. Undertegnedes erfaring fra søknadsbehandling i Forskningsrådet (1996-2004) var at tverrfaglige prosjekter sjelden fikk finansiering fordi det ofte var sprik i evalueringen fra fagekspertene, noe som dro gjennomsnittskarakteren ned. Men nå skal alt bli så meget bedre!

Publisert 7. mars 2018 17:54

Uredelighet i forskning har eksistert til alle tider. Det har vært flere «juksesaker» i Norge, men den mest spektakulære er vel Sudbø-saken som overrasket alle norske forskningsmiljøer i 2006. Oppstusset rundt Sudbø blir likevel for småtteri å regne sammenlignet med Paulo Macchiarini-saken.

Publisert 5. mars 2018 15:54

Stephen Lewandowski (University of Bristol) holdt et glitrende innlegg på den åpne delen av årsmøtet for de forskningsetiske komiteene 28. februar. Han fikk undertegnede til å se lyset når det gjelder fordeler og ulemper med åpen tilgang til forskningsresultater.

Publisert 1. mars 2018 09:29

Tirsdag 20. mars inviterte NSD (Norsk senter for forskningsdata) høgskolene de er personvernombud for til et møte for å forberede til EUs nye personvernforordning (GDPR) som trer i kraft i mai 2018. Trine Eker Christoffersen, Lars Erik Aas og Solveig Vitanza deltok fra HiØ. Hva er GDPR? The General Data Protection Regulation, er en europeisk forordning som skal implementeres i alle lokale personvernlover i hele EU og EØS-området. Den vil gjelde for alle organisasjoner som lagrer personlig informasjon. Loven har som formål å gi innbyggere i Europa større kontroll over sine egne personopplysninger og harmonisere regelverket i Europa.

Publisert 26. feb. 2018 13:20

Mange av oss liker å bli verdsatt, og det vet nok de som inviterer til fiktive konferanser. DENNE invitasjonen til Jan Høiberg er trolig blant de mer utspekulerte. Varselklokkene burde likevel ringe hvis det står slike ting i invitasjonen:

Publisert 22. feb. 2018 21:20

Det er ikke grenser for harseleringen «UFO-gjengen» på IR og IT har måttet tåle alle de årene de har studert lysfenomenene i Rørostraktene. Også de som bodde i området har fått gjennomgå.  Jeg husker et leserinnlegg i Adresseavisen (i Trondheim) på 80-tallet, der det ble antydet at innavl var grunnen til at så mange i den lille bygda Holtålen observerte disse lysfenomenene.

Publisert 21. feb. 2018 13:51

I løpet av våren skal en kartlegge forekomsten av diskutabel og uredelig forskning. En skal bl.a. finne svar på: Hvordan står det til med integriteten i forskning i Norge? Hvilke holdninger finnes og hvor utbredt er brudd på god forskningsetikk? De første resultatene fra undersøkelsen skal etter planen være klare i april. Den kvantitative undersøkelsen vil følges opp kvalitativt.

Publisert 19. feb. 2018 17:22

SIU – Senter for internasjonalisering av utdanning – koordinerer midler til internasjonalt utdanningssamarbeid. Her er det muligheter for finansiering av kortere opphold ved en annen UH-institusjon, i eller utenfor Europa. Det vil garantert gi faglig og kulturelt påfyll, men krever trolig at du må bevege deg litt utenfor komfortsonen.

Emneord
 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.