Hva skjer'a? - Side 9

Publisert 15. feb. 2018 20:00

…..HiØs satsingsområder.

Publisert 13. feb. 2018 08:44

1. februar var søknadfristen for «søknadsstipend». Disse stipenden skal bidra til at forskerne ved HiØ skal sende flere og bedre søknader om nasjonale og internasjonale forskningsmidler.

Publisert 12. feb. 2018 17:25

I Stortingsmelding St. 16 (2016- 2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning, varslet regjeringen at den vil arbeide for at utdanningsfaglig kompetanse skal verdsettes høyere, og at utdanningsfaglig kompetanse og undervisningserfaring i større grad skal vektlegges ved ansettelser og opprykk. En arbeidsgruppe har utarbeidet et forslag til nye forskriftsbestemmelser og et høringsnotat med nærmere begrunnelser for forslagene. Alle relevante miljøer ved HiØ er invitert til å bidra med en høringsuttalelse fra HiØ. Nedenfor er et utdrag fra forskningsenhetenes bidrag til høringen:

Publisert 9. feb. 2018 05:58

Forskningsenheten tar sikte på å tilby et kurs i skriving av FoU-søknader i høst. Kurset vil være tredelt og vare ca. 3 timer. En vil konsentrere seg om søknader til Forskningsrådet og Oslofjorfondet. Overordnet innhold vil være:

Publisert 7. feb. 2018 07:41

Forskningsrådets evaluering av norsk humanioraforskning (HUMEVAL) ble lansert i juni 2017 og involverte mer enn 50 eksperter fordelt på 8 fagpaneler, 2300 forskere, 97 forskergrupper og 36 institusjoner. Det konkluderes med at norsk humaniora er velfinansiert og har hatt en god utvikling de siste ti årene. Men det er også områder å ta tak i.

Publisert 5. feb. 2018 12:38

I et innlegg 24. august ble det orientert om de nye retninglinjene for åpen tilgang/Open Access. Regjeringens mål er altså at resultater fra forskning som er finansiert med offentlige midler, skal være åpent tilgjengelig for offentligheten innen 2024 (tilsvarende mål for EU er innen 2020). De nye nasjonale retningslinjene skal bidra til å sette fart på arbeidet med åpen tilgang i Norge.

Publisert 18. jan. 2018 21:17

En rød tråd på årets Østfoldkonferanse var effektivisering gjennom digitalisering og innovasjon. Her er noen glimt som brente seg fast hos undertegnede.

Publisert 17. jan. 2018 13:17

Høgskolen i Østfold har som mange vet etablert et publiseringsfond for å bidra til overgangen til mer «åpen publisering». Forskningsrådet (NFR) dekker 50% av kostnadene. Dette fondet skal dekke ALLE utgiftene til åpen publisering av tidsskriftartikler, gitt at noen betingelser er oppfylt. Oppfylles disse betingelsene er det bare å fylle ut et enkelt søknadsskjema for å få dekket publiseringskostnadene. Fra kriteriene kan nevnes at publiseringskanalen (tidsskrift, serie, forlag) må være godkjent på nivå 1 eller 2 i DBH’s register over publiseringskanaler, og den må være registret i DOAJ (Directory of Open Access Journals).

Publisert 15. jan. 2018 06:44

EU-parlamentets personvernforordning skal innføres i Norge 25. mai 2018. Det vil bl.a. føre til at den enkeltes rett til å kreve at hans eller hennes personopplysninger slettes blir styrket. Dette kalles «retten til å bli glemt».

Publisert 11. jan. 2018 18:32

Høgskolestyret vedtok 14.12 å bevilge penger til følgende FoU-relevante tiltak i 2018:

Publisert 10. jan. 2018 06:32

Det er også for 2018 satt av midler til utenlandsstipend. Det er 4 «ledige» stipend pr. i dag. Det er løpende søknadsfrist og det anbefales derfor at man fremmer søknad tidlig på året dersom man vet at et utenlandsopphold vil kunne realiseres i løpet av kalenderåret. Søknader behandles av forskningsenheten, i samråd med prorektor.

Publisert 8. jan. 2018 07:36

Det er tidligere lagt ut lister som viser de beste resultatene hva gjelder publiseringspoeng og H-indeks ved HiØ. Det har også vært etterspurt ei liste som viser de beste når det gjelder ANTALL nivåpublikasjoner. Lista nedenfor viser de forskerne ved HiØ som bidro på/med 3 eller flere nivå-publikasjoner i 2016 (tall for 2017 kommer i løpet av våren).

Publisert 14. des. 2017 21:59

Midlene til søknadsstipend i 2017 ble revet bort i full fart. Dette var altså midler til å skrive søknader om eksterne forskningsmidler. Det vil bli slike midler i 2018 også, men det blir noen endringer: Det innføres to søknadsfrister og avdelingene må gå inn med en egenandel (1/3). Det gis kun støtte til søknader om FoU-prosjekter, og HiØs andel må være minst 250 tusen kr.

Publisert 13. des. 2017 10:55

Det vil også i 2018 vil bli anledning til å søke om publiseringsstipend. Som tidligere vil det bli midler til 10 stipend á 50 tusen kroner. Utlysningen vil skje avdelingsvis, sannsynligvis i januar. Nytt denne gangen er at søknadene som avdelingene prioriterer skal behandles av forskningsenheten, i samråd med prorektor.

Publisert 11. des. 2017 19:47

Annethvert år tar Forskningsrådet en gjennomgang av de norske forskningsinfrastrukturene. Nå er tiden inne for forskningsmiljøene til å komme med innspill til nye infrastrukturer innenfor NFRs prioriterte forskningsområder (se nedenfor). NFR ønsker begrunnede innspill på behov for ny eller oppgradert infrastruktur innenfor alle forskningsområdene. Se brev fra NFR HER.

Publisert 7. des. 2017 14:16

Professor Jane Mattison Ekstam ved ØSS har vært på besøk på Universitetet i Teheran i 10 dager, der hun holdt gjesteforelesninger og seminarer for studenter og fagfeller. Dette reisebrevet gir et interessant bilde av Janes opphold:

Publisert 6. des. 2017 06:41

ResearchGate har vært nødt til å begrense tilgangen til nesten 2 millioner vitenskapelige artikler etter trusler om rettsforfølgelse fra en koalisjon av utgivere (blodsugere?), inkludert Elsevier og American Chemical Society (ACS), iflg. Times Higher Education (9. november). Dette er resultatet etter flere måneder med konflikt mellom organisasjonene. Konsekvensen er at for å få gratis tilgang på artikler som tidligere var fritt tilgjengelige for nedlasting, må man nå forespørre forfatterne direkte (takk for tips, Tore Buarøy). Elsevier er for øvrig verdens største forlag for medisinsk og vitenskapelig litteratur.

Publisert 4. des. 2017 05:58

SIU – Senter for internasjonalisering av utdanning – koordinerer midler til internasjonalt utdanningssamarbeid. Nedenfor er noen utlysninger og frister som lederen av Internasjonalt kontor, Ellen Høy-Petersen, har samlet:

Publisert 2. des. 2017 10:24

JULIANNE CHEEK.

Publisert 30. nov. 2017 20:11

Høgskolestyret behandlet en sak om sidegjøremål på møtet 23. november. Bakgrunnen var trolig at riksrevisor PK Foss nå krever mer åpenhet omkring slike ting. Riksrevisjonen framhever Norges handelshøgskole (NHH) som et forbilde. HiØ har derfor brukt NHHs retningslinjer som utgangspunkt for forslaget som ble lagt fram for høgskolestyret.

Emneord
 

Om bloggen

Praktisk for forskere. 

Informasjon fra Forskningsenheten.