Behandling av særlige kategorier av personopplysninger (sensitive personopplysninger)

Noen forskningsprosjekter håndterer data som berøres av personvernloven og har dermed behov for en mer avansert form for lagring av forskningsdata. Behandling av særlige kategorier av personopplysninger må oppfylle kravene i personvernforordningen om riktighet, integritet, konfidensialitet og sikkerhet

Tjenester for Sensitiv Data (TSD)

Lagring av sensitiv informasjon ved HiØ skal gjøres ved Tjenester for Sensitive Data (TSD)TSD er utviklet og driftes av USIT ved UiO. TSD gir forskere i UH-sektoren, universitetssykehusene og andre offentlige forskningsinstitusjoner en forskningsplattform som oppfyller lovens strenge krav til behandling og lagring av sensitive forskningsdata. 

Dersom du har behov for å bruke TSD i ditt forskningsprosjekt, ta kontakt med Forskningsenheten. Tekniske spørsmål kan rettes til Ted Sørlie ved Seksjon for grunntjenester.

Søk tilgang til TSD

Før en søker får tilgang må følgende være tilfredsstilt:

  • Prosjektet skal behandle data som klassifiseres som sensitive  (og ikke alminnelige personopplysninger). TSD krever dokumentasjon som vedlegg av REK-godkjenning, konsesjon fra Datatilsynet eller tilsagn fra NSD.
  • Prosjektet skal være registrert i Meldingsarkivet hos NSD eller Public360.
  • TSD leverer ønsket funksjonalitet til forskningsprosjektdeltagerne (sjekk UiOs oversikt over nødvendig programvare).

Registrer deg som TSD bruker her.

Nettskjema (UiO)

Nettskjema brukes ofte til innsamling av data. Bruker du Nettskjema til innsamling av sensitive data eller personopplysninger sendes data kryptert fra Nettskjema til TSD 2.0

Lydfiler

Forskningsprosjekter som har registrert prosjekt i TSD kan få koblet opp diktafonappen i Nettskjema for levering av lydfilene direkte til prosjektets sikre lagringsområde i TSD. 

Nettskjema er da "mediator". I praksis betyr det at teknisk personell ved USIT aktiverer diktafonskjemaet for sikker lagring i TSD. Se rutine for aktivering av Nettskjemaer mot TSD.