Behandle lyd- og videoopptak i student- og forskningsprosjekter

Lyd- og videoopptak kan være svært personidentifiserende og dess mer sensitiv informasjon som behandles, dess høyere bør sikkerhetstiltakene være.

Opptak av lyd og video

Intervju som metode er vanlig i bachelor-, master- og forskningsprosjekter. Opptak av stemmer regnes alltid som personopplysning og utløser meldeplikt til NSD. Her må du redegjøre for hvordan du skal ta opp og lagre intervjuene på en forsvarlig måte. HiØ har godkjent følgende løsninger for opptak av lyd og video.

For prosjekter som skal samle inn og lagre/behandle personsensitive lydopptak i forbindelse med forskning, gjelder egne retningslinjer for sikker lagring i Tjenester for Sensitive data.

 

 

Publisert 19. feb. 2019 15:50 - Sist endret 9. okt. 2020 11:24