Retningslinjer for håndtering av forskningsdata

  1. Forskningsdata skal lagres på en sikker måte. Med forskningsdata menes registering/nedtegnelser/rapporteringer i form av tall, tekster, bilder, lyder og lignende som genereres eller oppstår underveis i forskningsprosjekter.
  1. Forskningsdata skal lagres så lenge de er av verdi for forskeren og et bredere forskningsmiljø. Lagring og deling av forskningsdata skal være i henhold til god vitenskapelig praksis, gjeldende lovverk, forskningsetiske retningslinjer, institusjonelle krav til informasjonssikkerhet, krav fra finansieringskilden eller som oppgitt ved samtykke.
  • Forskningsdata skal ikke lagres på harddisk på lokal PC, eksterne harddisker, smarttelefon, eksterne lagringstjenester i skyen o.l. Her finner du høgskolens veiledning for hvordan forskningsdata skal behandles og lagres.
  1. Forskningsprosjekter skal utstyres med en datahåndteringsplan (Data Management Plan - DMP). En datahåndteringsplan er et dokument som beskriver hvordan forskningsdata vil bli håndtert (lagring og tilgjengeliggjøring) både i løpet av prosjektets levetid og etterpå.
  1. Høgskolen skal bidra til at forskningsdata gjøres åpent tilgjengelig, med unntak for data som ikke kan eller bør gjøres tilgjengelig grunnet:
  • Sikkerhetshensyn: I tilfeller hvor tilgjengeliggjøring av dataene kan true enkeltmenneskers eller nasjonal sikkerhet, skal datasettene ikke gjøres åpent tilgjengelig.
  • Personsensitive data: I tilfeller hvor tilgjengeliggjøring av dataene er i strid med gjeldende regelverk for personvern, skal datasettene ikke gjøres åpent tilgjengelig.
  • Andre juridiske forhold: I tilfeller hvor tilgjengeliggjøring av dataene strider med andre juridiske bestemmelser, skal datasettene ikke gjøres åpent tilgjengelige.
  • Kommersielle forhold: Data som har kommersiell verdi og er generert i prosjekter med en bedrift, kan unntas fra det generelle prinsippet om åpen tilgang. I disse tilfellene anbefales det at dataene gjøres tilgjengelig etter en periode, forslagsvis etter 3 eller 5 år.
  • Andre forhold: I tilfeller hvor tilgjengeliggjøring av data får store økonomiske eller praktiske konsekvenser for dem som har generert/samlet inn dataene, kan datasettene unntas fra det generelle prinsippet om åpen tilgang dersom det argumenteres tilfredsstillende for dette. Dette kan for eksempel gjelde kvalitative forskningsdata.

Godkjent av fungerende rektor, 05.06.2019

Publisert 6. juni 2019 10:29 - Sist endret 6. juni 2019 10:36