English version of this page

Registrere resultater i Cristin

Cristin (Current Research Information System in Norway) er et nasjonalt forskningsinformasjonssystem. Cristin samler og tilgjengeliggjør informasjon om  norsk forskning, og overser den årlige rapporteringa av vitenskapelige publikasjoner til Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet (NVI-rapporteringa).

Frister

Frist for å registrere publikasjoner fra foregående år er satt til 31. januar året etter. Publikasjoner som blir registrert etter denne datoen, kommer ikke med årsstatistikken.

Årets publikasjoner og prosjekter: HiØ sender årlig rapport til DBH og har behov for dataene ved intern budsjettfordeling. Det er svært viktig at alle registrerer sine arbeider innen tidsfristen.  

Retrospektiv registrering: Den enkelte står fritt til å registrere tidligere arbeider som ikke allerede er lagt inn i databasen. Dette kan gjøres når som helst uavhengig av tidsfristen. 

Hovedbibliotekar sender i november hvert år ut et brev med eksakt tidsfrist til alle faglig ansatte.

Hjelp og støtte

Rutiner og ansvar mellom ansatt, dekan og bibliotekpersonalet ved HiØ

Den enkelte ansatte

  • har ansvar for at egne arbeider blir registrert.
  • skal på forespørsel forevise publiserte arbeider til bibliotekavdelingens Cristin-ansvarlige for kontroll av bibliografiske opplysninger.

Dekan

  • har det overordnede ansvaret for at ansatte ved avdelingen registrerer sine arbeider. I praksis vil dette ansvaret utøves ved at dekan oppfordrer de ansatte på avdelingen til slik registrering. Det som registreres har betydning for DBH-rapporteringen (nivå 1 og 2) og for hvor stor andel avdelingen får av RBO.

Biblioteket

  • Cristin-ansvarlige ved bibliotekavdelingen skal kontrollere de bibliografiske opplysningene og skal godkjenne valgt kategori.
  • Cristin-ansvarlige foretar eventuelle rettinger.
  • Biblioteksjef har hovedansvaret for rapportering til DBH.