Open Access

Hva er Open Access?

Open Access er en modell for å publisere vitenskapelig som innebærer fri, åpen og online tilgang til forskningsresultater for alle med tilgang til Internett. Det finnes tre veier til Open Access:

 • Publisere i et Open Access-tidsskrift (såkalt Gull Open Access)
 • Gjøre publikasjonen tilgjengelig i et vitenarkiv (såkalt Grønn Open Access)
 • Publisere i et ordinært online tidsskrift hvor du kjøper din artikkel fri slik at den blir åpent tilgjengelig (såkalt Hybrid Open Access)

Selv om resultatene ligger åpent og fritt ute på nett, er det som regel ikke gratis å publisere i et Open Access-tidsskrift. Publiserings- eller artikkelavgiften du må betale, varierer fra tidsskrift til tidsskrift og fra utgiver til utgiver. Ved HiØ har vi opprettet et eget fond der du kan søke midler til å dekke slike publiseringsavgifter.

Du bør notere deg at mange finansiører av forskning har egne krav til at resultater skal gjøres tilgjengelig Open Access. Dessuten gjelder Kunnskapsdepartementets nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler for Høgskolen i Østfold.

Det er generelt viktig å velge en godkjent publiseringskanal.

Hvis du har lyst til å lese mer om Open Access-modellen, gir nettstedet www.openaccess.no en god innføring. 

Hvordan unngår du å publisere i useriøse kanaler?

Noen useriøse utgivere – ofte kalt rovtidsskrifter eller piratjournaler (predatory journals/publishers) – utnytter Open Access-modellen for å tjene lette penger. De oppretter mange tidsskrifter innen en mengde fagfelt og har dårlige eller ikke-eksisterende redaksjonelle rutiner, f.eks. hva gjelder fagfellevurdering. Disse utgiverne er ofte pågående overfor forskere, gjerne via mail der de bl.a. gir lukrative og smigrende tilbud om at du kan få resultatene dine publisert raskere enn hos andre.

For å unngå å publisere i slike såkalte rovtidsskrifter kan du gjøre følgende:

 1. Sjekk alltid om kanalen du ønsker å publisere i, er registrert i NSDs register over vitenskapelige publikasjonskanaler. Er den ikke registrert, kan det være et tegn på at det dreier seg om en useriøs aktør. Ta gjerne kontakt med biblioteket eller forskningsenheten uansett for å foreta en egen vurdering av kanalen. Du kan også sjekke om det finnes noe informasjon om den aktuelle kanalen i Directory of Open Access Journals (DOAJ).
 2. Søk fram informasjon om kanalen på Internett og se om den er knyttet til «predatory journals» eller «predatory publishers» på noe vis.

Ikke fall for fristelsen til å sende inn manuskriptet ditt til en ukjent utgiver som lover rask fagfellevurdering og rask publisering. Selv om artikkelen faktisk blir publisert, er faren likevel stor for at den kun blir et svart hull på CV-en.

Hvordan søker du om støtte til å publisere Open Access?

Du søker på et eget søknadsskjema (Word). HiØ har følgende retningslinjer for å tildele støtte til Open Access-publisering:

 1. Man kan søke støtte til å betale publiseringsavgift (APC – Article Processing Charge) for vitenskapelige artikler og antologikapitler (heretter kalt publikasjoner) som publiseres Open Access. Se punkt 9 for beløpsgrense.
 2. Den som søker, må være korresponderende forfatter for publikasjonen. Institusjonstilknytning må fremgå av publikasjonen.
 3. Det gis ikke støtte til dekning av utgifter til fargetrykk, ekstra illustrasjoner etc. Unntaket er kunstfaglige publikasjoner.
 4. Publiseringskanalen (tidsskrift, serie, forlag) må være godkjent på nivå 1 eller 2 i NSDs register over publiseringskanaler.
 5. Publikasjonen skal være fagfellevurdert og kvalifisere for NVI-rapportering.
 6. Søker må være ansatt, ph.d.-stipendiat eller masterstudent ved Høgskolen i Østfold. Masterstudenter må legge ved en skriftlig bekreftelse fra veileder.
 7. Publikasjonen skal registreres i CRIStin og deponeres i HiØ Brage (høgskolens vitenarkiv).
 8. Søknadene behandles fortløpende. Hele publiseringsavgiften ettergis (se også punkt 9).
 9. Det gis støtte til å dekke publiseringsavgifter inntil 50 000 kr. Overstigende beløp dekkes av avdelingen som forfatteren tilhører.

Retningslinjene kan endres av høgskolens ledelse uten varsel, men det vil ikke gi tilbakevirkende kraft for søknader som allerede er behandlet.

Deponere/egenarkivere i vitenarkivet HiØ Brage

Å deponere/egenarkivere en vitenskapelig artikkel er noe du gjør så snart du har publisert den via en godkjent vitenskapelig publiseringskanal. Vi har en egen side med detaljert informasjon om hvordan du går fram når du skal deponere/egenarkivere i HiØ Brage.

HiØ som utgiver 

Høgskolen i Østfold tilbyr publisering av utviklingsarbeid utført for eksterne oppdragsgivere. Publikasjonene utgis i høgskolens oppdragsrapportserie. Dekan ved den enkelte fagavdeling har det øverste redaksjonelle ansvaret for å vurdere hvilke manuskripter som skal utgis.

Manuskriptet utarbeides av forfatter. Det blir ikke bearbeidet av bibliotekets publiseringstjeneste.

Følgende krav gjelder for manuskriptet: 

 • Skrifttype: Source Sans Pro.
 • Skriftstørrelse: Manuskriptet blir fotografert ned til A5-format ved trykking, så teksten må være i størrelse 14 pkt. Overskrifter kan være større og/eller uthevet.
 • Bruk av fotnoter: Fotnoter i arbeider som skal trykkes, må skrives i 12 pkt.
 • Bruk stiler på overskrifter.
 • Bruk Tabell uten kantlinjer i stedet for tekstbokser.
 • Forsider: Forsider skal være standardiserte, og de lages og settes inn av bibliotekets publiseringstjeneste ved klargjøring av manuskriptet. Opplysninger om tittel og ansvarlige sendes til publiseringstjenesten som eget dokument sammen med manus. Oppdragsgivers logo kan ikke settes inn på tittelblad/forside, men forfatter kan ev. sette inn logo foran i manus på første side, som vil komme rett etter standardsidene.
 • Sidenummerering: Sidetall settes i midten nede på siden. Start manuskriptet med s. 1 ved innholdsfortegnelse, forord, eller det som skal komme først i dokumentet.
 • Format: Manuskriptet sendes i PDF-format til bibliotekets publiseringstjeneste.

I tillegg leverer forfatter et sammendrag/en presentasjon av arbeidet på inntil 200 ord i Word-format. Dette blir publisert sammen med oppdragsrapporten.

Biblioteket tildeler oppdragsrapporten ISBN og serienummer.

Det må beregnes minst 3 uker fra levering av manuskript til oppdragsrapporten er publisert.

Alle oppdragsrapporter publiseres elektronisk i HIØ-Brage og de blir søkbare i Oria. Hvis oppdragsrapportene også skal publiseres trykt, betales trykking av fagavdelingen. Forfatter/fagavdeling bestemmer hvilket antall eksemplarer som skal trykkes. Biblioteksjef/fellestjenesten har ansvar for pliktavlevering av oppdragsrapporter. Det må beregnes at 10 eksemplarer av det antallet som skal trykkes, går til pliktavlevering/bibliotek.

I forbindelse med publisering i HIØ-Brage/høgskolens oppdragsrapportserie skal det undertegnes en avtale mellom en av forfatterne og høgskolen. Avtalen regulerer rettigheter og plikter mellom høgskolen og forfatter(ne).

Høgskolen i Østfold utgir ikke publikasjoner i andre serier enn oppdragsrapportserien.

Kontaktpersoner for oppdragsrapportserien er: 

Hanne Dybvik
Tlf. 69 60 87 05
E-post: hanne.dybvik@hiof.no

Else Norheim
Tlf: 69 60 80 66
E-post: else.norheim@hiof.no

Publisert 30. apr. 2018 13:25 - Sist endret 10. des. 2018 13:25